Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне размера на такса битови отпадъци в населените места на общината през 2009 година

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.Е Л Х О В О

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от

Петър Андреев Киров  – кмет на община Елхово

 

            ОТНОСНО:Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне размера на такса  битови отпадъци в населените места на общината през 2009 година

 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Настоящата докладна записка внасям на основание чл.21,ал.1,т 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.62,чл.63 и чл.67,ал.1 и ал.2 от ЗМДТ.

            За 2008 година беше одобрена план-сметка за разходите за гр. Елхово в размер на 422 931 лв. и при утвърдени промили за такса смет и ползване на депо както следва:

            -за жилищни и вилни имоти на граждани,както и за жилищни имоти на предприятията- 4%0 върху данъчната оценка в това число:

            -за сметосъбиране и сметоизвозване – 2%0

            -за поддържане на депото за бит.отпадъци – 1%0

            -за почистване на улици,алеи,площади и

             паркове                                                        – 1 %0

           

            -за нежилищни имоти, за подалите декларация по чл.16А от Наредба ¹ 7 на Общински съвет:

            за 1 контейнер 4 м3        –                                  2500.00 лв.

            за 1 кофа 110 л.              –                                   300.00 лв.

            -за поддържане на депото за бит.отпадъци в/у дан.оценка  – 1 %0

            -за почистване на улици,алеи,площади и

             паркове  в/ дан.оценка                                                    –        1 %0

            -за нежилищни имоти,за неподалите декларация по чл.16А от Наредба ¹ 7 на Общински съвет  –      13%0 върху данъчната оценка в това число:

            -за сметосъбиране и сметоизвозване в/у дан.оценка  –          11%0

            -за поддържане на депото за бит.отпадъци в/у дан.оценка – 1 %0

            -за почистване на улици,алеи,площади и

             паркове в/у дан.оценка                                                    –        1 %0

-за  имоти на юридически лица декларирани ,както  жилищни – 4%0 върху данъчната оценка в това число:

            -за сметосъбиране и сметоизвозване – 2%0

            -за поддържане на депото за бит.отпадъци – 1%0

            -за почистване на улици,алеи,площади и

             паркове                                                        – 1 %0

           

-за имоти,намиращи се извън районите ,в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване  – 1%0  върху данъчната оценка за ползване на депо.

            През годината план сметката за разходите е актуализирана, поради преизпълнение на събираемостта от такса битови отпадъци. От недобори за минали години са събрани 309937 лв.

            Отчета за изразходваните средства за дейност “Чистота” е 515997 лв. От такса битови отпадъци към 31.12.2008 г. са усвоени 489 737 лв. и  26 260 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

            Отчета за дейност “Чистота” е приложение ¹1 към настоящата докладна.

            Сметоизвозването в гр.Елхово се осъществява всяка седмица или 4 пъти в месеца, което за гражданите и фирмите е напълно достатъчно, ако не се има предвид битовите отпадъци получени от почистването на дворните места, животински торни маси, строителни отпадъци и отпадъци от твърди горивни материали.

            В момента гр.Елхово е снабден със съдове за битови отпадъци , които задоволяват нуждите на гражданите.През изминалата година със средства на общината, бяха закупени допълно още 50 бр.кофи тип”Мева” с обем 1.1 л.

            Общината е сключила договор със “БКС-Елхово” ЕООД гр.Елхово за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в гр.Елхово за 10 годишен период. Договорените дейности  представляват  52% от разходите необходими за цялостното почистване на града. Остават дейностите по поддържане на депото за твърди битови отпадъци, почистване и поддържане на улиците, площадите, алеите и зелените площи. Всички тези дейности, обаче изискват и средства за финансиране.

            В другите населени места в общината до настоящия момент не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

            Съгласно поетите от страната ангажименти, във връзка с Директива 1999/31/ЕС до 16.07.2009г, поетапно с въвеждането в експлоатация на съответното за общината регионална депо, следва да бъдат закрити всички съществуващи общински депа за битови отпадъци и селски сметища, които не отговарят на нормативните изисквания и на съвременните технически стандарти.

            Това изискване ни  задължава да въведем организирано сметосъбиране във всички населени места от общината.

            Необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците в гр.Елхово и в останалите населени места от общината са представени в подробни план сметки приложение ¹2 и ¹3, към настоящата докладна и са на стойност, както следва:

            -подробна план сметка за разходите ¹2 гр.Елхово – 553208лв

            -подробна план сметка за разходите ¹3 за селата – 231216лв

             Предвид, промените в Закона за местните данъци и такси и въвеждането на организирано сметосъбиране по селата  сме променили промилите за такса смет, описани в приложения ¹4 и ¹5 и са както следва:

            – Очаквани приходи от такса смет през 2009г за гр.Елхово –

553208лв.

            – Очаквани приходи от такса смет през 2009г за селата  – 231216лв

            Предвид гореизложеното и  направените сметки за очакваните разходи и приходи за комуналната дейност през 2009  година, предлагам на Общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

            1. На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66,ал.1 от ЗМДТ приема отчета за разходите от такса за битови отпадъци през 2008 година, съгласно приложение ¹1.

            2.На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66,ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка за разходите през 2009 г. на стойност  553208         лв., съгласно приложение ¹2 за гр.Елхово разходи на стойност 231216лв.,съгласно приложение ¹3 за селата.

            3.На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.67,ал.1 и ал2 от ЗМДТ одобрява  размера на таксата за битови отпадъци през 2009 г.,както следва:

            за гр.Елхово

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

1.За имоти в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване – 3%о
в това число:
1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за града 1%о върху данъчната оценка
1.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
1.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка
2.За подалите декларация по чл.18А от Наредба ¹7 на ОбС Елхово 2%о върху данъчната оценка
в това число:
2.1.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
2.2.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1.За подалите декларация по чл.16А от Наредба ¹7 на ОбС определя следните такси на стойност:
в това число:
1.1.За сметосъбиране и сметоизвозване:
 – кофа 110 л. – 300 лв/бр
 – контейнер 4 м3 – 2500 лв/бр
1.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка 
1.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка
2.За неподалите декларация по чл.16А от Наредба ¹7 на ОбС  – 13%о в/у данъчната оценка
в това число:
2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за града 11%о върху данъчната оценка
2.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
2.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка
3.За имоти на юридически лица декларирани като жилищни 3%о върху данъчната оценка
в това число:
3.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за града 1%о върху данъчната оценка
3.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
3.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка

 

за селата:

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

2.За имоти в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване – 3%о
в това число:
2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за селата 1%о върху данъчната оценка
2.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
2.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка
3.За подалите декларация по чл.18А от Наредба ¹7 на ОбС Елхово 2%о върху данъчната оценка
В това число:
3.1.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
3.2.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.За неподалите декларация по чл.16А от Наредба ¹7 на ОбС  – 13%о в/у данъчната оценка
в това число:
1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за селата 11%о върху данъчната оценка
1.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
1.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка
2.За имоти на юридически лица декларирани като жилищни 3%о върху данъчната оценка
в това число:
2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване за селата 1%о върху данъчната оценка
2.2.Поддържане на сметище 1%о върху данъчната оценка
2.3.Почистване на улици, алеи, площади и паркове 1%о върху данъчната оценка

 

                                                              ВНОСИТЕЛ:

                                                                                      / Петър  Киров   /