Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

ДО

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                     ГРАД  ЕЛХОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Съгласно член 8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера на таксите.

На основание настъпили изменения в Закона за местните данъци и такси и други нормативни актове се обославя необходимостта от изменение и допълнение на Наредба ¹7 на Общински съвет Елхово, наричана по-долу “Наредбата”.

Съгласно §94 от Преходни и Заключителни разпоредби от Закона за  изменения и допълнение на  Закона за подземните богадства обн. в ДВ. Бр.70 от 8 август 2008 г. се правят следните изменения в Закона за местните данъци и такси:

1. В чл. 6, ал. 1 буква „г“ се отменя.

2. В глава трета раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ с чл. 98 – 103 се отменя.

На основание настъпилите нормативни промени правим предложение да се отменят в Наредбата – чл.2, ал.1 т.4 – “ за добив на кариерни материали” и Раздел V – Такси за добив на кариерни материали.

Съгласно член 19, ал.8 Б от Наредбата – За учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот /чл.192, ал.2 от ЗУТ/ се заплаща еднократна такса за линейни обекти в разамер на 5,00 лв.

На основание чл. 192 от ЗУТ, (1) Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

(2) Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.

Съгласно ал.6 от чл.192 на същият закон –  Цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3.

На основание цитираните по-горе нормативни разпоредби, предлагаме да се отмени чл.19, ал.8Б от Наредбата.

В член 33, т.7 от Наредбата гласи “За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и 57 от ЗУТ- 20,00 лв.”

Разрешенията за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл.57 от ЗУТ се издават от кмета на общината, съгласно чл.39, ал.1 от Наредба ¹ 8 на Общински съвет – Елхово. За тези разрешения има определена цена в т.49 на Приложение 1 от Наредба  ¹ 7 на Общински съвет – Елхово, поради което предлагаме да отпадне “ и чл.57 ” в чл.33, т.7, а в т.49 от Приложение 1 на Наредбата да се корегира стойността на услугата от 5,00 лв. на 20,00лв.

Съгласно  чл.35  т.10 и т.11 – За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат такси съответно за заверка на покана- декларация за частно посещение на чужденец в Р.България – 12,00 лв и за заверка на покана-декларация за частно посещение в Р.България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 7лв.

С постановление ¹82/22.04.2008 г./ДВбр.44/2008/ за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, отпадна задължението на общините за заверка на покана декларация за частно посещение на чужденец в Р. България и покана-декларация за частно посещение в Р.България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност, въз основа , на което предлагаме да отпаднат в чл.35, т.10 и т. 11.

На основание изменение в Закона за местните данъци и такси ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г са отменени чл.113 , ал.2 и ал.3, което налага промяна в чл.38 и чл.39 от Наредба 7 на Общински съвет, регламинтиращ реда за издаване на разрешения за търговия с тютюн и спиртни напитки.

На основание нормативните промени предлагаме в чл. 38 чл.39 да се  направят следните изменения:

1.Член 38, алинея 1  се изменя така:

„(1) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, от 10,00 лв.“

2. т.1, т.2 и т.3 на ал.1 на чл.38 се отменят

3. Алинеи 2,3 и 4  на чл.38 се отменят.

4. Член 39 се изменя така:

“ Таксата по чл.38 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.“

Съгласно действащият чл.44, ал.2, т.1 “обикновена – в рамките на седем дни, с изключение на сроковете на услугите, извършвани от Общинска служба “Местни данъци и такси”, където срокът е четиринадесет дни”

Предлагаме чл.44, ал2, т.1  да придобие следната редакция: ”Обикновена – в рамките на седем дни, с изключение услугите, чийто срокове за изпълнение са определени с нормативен акт”

С отменяне на раздел V от глава втора на Наредбата се отменят Административно наказателните разпоредби на глава четвърта от чл.50 до чл.52, отнасящи се за събиране на такси за добив на кариерни материали.

Съгласно чл.127 от ЗМДТ – Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.

В съответствие с §18, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗМДТ, ДВ 105/09.12.2008 г.е необходима промяна в съдържанието на §7, т.1 от ПЗР на Наредбата – “За 2009 г. първата вноска за такса битови отпадаци се внася от 01.03.2009 г. до 30.04.2009 г.”

Създава се нов §8 към ПЗР на Наредбата –“Таксите в наредбата са без включен данък върху добавената стойност”

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗМДТ  :

I. Общински съвет – гр.Елхово приема следните изменения и допълнения в Наредба ¹7 на ОбС-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

1. В чл. 2, ал. 1, т.4 се отменя.

2. Аленея 8 Б на чл.19 се отменя;

3. В глава втора раздел V „Такси за добив на кариерни материали“ с чл. 25 – 29 се отменя.

4. В член 33, т.7 текста “ и чл.57” се отменя;

5.В член 35 т.10 и т.11 се отменят;

6. Член 38, алинея 1  се изменя така:

„(1) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер, от 10,00 лв.“

7. В член 38, ал.1, т.1, т.2 и т.3  се отменят

8. Алинеи 2, 3 и 4  на чл.38 се отменят.

9. Член 39 се изменя така:

“ Таксата по чл.38 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение.“

10. Член 44, ал2, т.1  придобива следната редакция ”Обикновена – в рамките на седем дни, с изключение услугите, чийто срокове за изпълнение, са определени с нормативен акт”

11. Отменя Административно наказателните разпоредби на глава четвърта от чл.50 до чл.52;

12. § 7, т.1 от ПЗР на Наредбата – “За 2009 г. първата вноска за такса битови отпадаци се внася от 01.03.2009 г. до 30.04.2009 г.”

13. Създава се нов §8 към ПЗР на Наредбата –“Таксите в наредбата са без включен данък върху добавената стойност”

14.Точка 49 от Приложение ¹ 1 се променя стойността на услугата на 20,00 лв.

III. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да публикува направените изменения.

 

ПЕТЪР КИРОВ                                         

Кмет на община Елхово

14.01.2009 г.