Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

ДО

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                     ГРАД  ЕЛХОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.45, ал.4 от Наредба ¹5 на ОбС-Елхово – /изм. с решение ¹93/9/1 от 18.04.2008/ Определеният депозит по ал.1, т.1 е 10% върху началната тръжна цена при разпоредителни сделки и 10% от стойността за целия срок на наем.

Съгласно чл.56, ал.2 /приета с решение ¹93/9/1/ от 18.04.2008г./ -След сключване на договор за управление на общинска собственост, внесеният депозит се трансформира в гаранция по изпълнение на договора.

В резултат на изпълнение на решения на Общински съвет за предоставяне под наем на общински имоти и при изпълнение на разпоредбите на чл.45, ал.4 и чл.56, ал 2 от Наредба ¹5 на ОбС, се установи , че размерът на трансформирания депозит в гаранция възлиза на стойността на дължимия годишен наем за общинския имот, като същият се възстанавява на наемателя след преключаване на пет съответно десет годишния срок на сключения договор.

В предвид ограничения брой търговци  и наблюдаващия занижен интерес към общинските имоти, предлагам Общински съвет-Елхово да направи следните изменения и допълнения:

В чл.56, ал.2 да се направят  следните промени “След сключване на договор за управление на общинска собственост, с годишен наем внесеният депозит се трансформира в гаранция по изпълнение на договора.

Да се създава  нова аленея 2А с текст “След сключване на договор за управление на общинска собственост, с месечни  наемни вноски,  внесеният депозит се трансформира в гаранция по изпълнение на договора до тримесечния размер на достигнатия на търга наем”

В Наредба ¹5 няма определена наемна цена за ползването на металните стълбове от електроразпределителната мрежа собственост на Община Елхово.

Предлагам в Приложение ¹2 към Наредбата да се създаде нова т.13 “За ползване на метални ел.стълбове се заплаща наем по 0,70 лв./1 бр.”

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и месното самоуправление:

². Общински съвет – гр.Елхово приема следните изменения и допълнения в Наредба ¹ 5 на ОбС-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

Чл.56, ал.2 да придобие следния текст “След сключване на договор за управление на общинска собственост, с годишен наем внесеният депозит се трансформира в гаранция по изпълнение на договора.

Създава се нова аленея 2А със следния текст “След сключване на договор за управление на общинска собственост, с месечни  наемни вноски,  внесеният депозит се трансформира в гаранция по изпълнение на договора до тримесечния размер на достигнатия на търга наем”

В Приложение ¹2 към Наредбата да се създаде нова т.13 “За ползване на метални ел.стълбове се заплаща наем по 0,70 лв./1 бр.”

²². На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да публикува направените изменения.

 

ПЕТЪР КИРОВ                                         

Кмет на община Елхово

14.01.2009 г.