Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ЕЛХОВО

 

 Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово.

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

През последните месеци се наблюдава засилено присъствие на търговци през пазарни дни от седмицата. За съжаление по-голямата част от тях разполагат стоката си и извършват търговия по тротоарите на ул.”Пирин”, а не на определените за целна маси, намиращи се на зеленчуков пазар.

Това нарушава обществения ред за ползване на уличното платно и тротоарите по ул.”Пирин” и не на последно място,  поражда нелоялна конкуренция към останалите търговци на пазара.

Въз основа на посочените по-горе причини и с цел предотвратяване извършването на  търговска дейност на нерегламентирани за целта места предлагам в чл.11, т.7- “Забранява се:  извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях.” да придобие следния текст – “Забранява се: т.7 извършването на търговска дейност върху платната за движение, тротоарите и в зелените площи между тях.”

 

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и месното самоуправление:

². Общински съвет – гр.Елхово приема следните изменения и допълнения в Наредба ¹ 1 на ОбС-Елхово за  осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово.

1. Член 11, т.7 се изменя така: “извършването на търговска дейност върху платната за движение, тротоарите  и в зелените площи между тях, с изключение на местата с издадени разрешения по реда на Наредба ¹ 8 на ОбС-Елхово”

²². На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да публикува направените изменения.

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ                                         

Кмет на община Елхово

14.01.2009 г.