Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

 1.В чл.7 ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

2.В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

3.В чл.19 се създава нова ал.2 с текст „В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекчението по ал.1 не се прилага и данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

4.Ал. 2 става ал.3

5.В чл.20 се добавя текст : „Не се подават декларации по чл.14 от ЗМДТ в случаите, предвидени в същия закон.“

6.В чл.40 ал.3 т.5 се отменя.

7.Чл.41 ал.1 се изменя така : „“(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

  1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка в следния размер:

а) до 55 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително –  0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително –  1,10 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително –  1,23 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително –  1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW –  2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 

  1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следния размер:

 

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“  

1,10

„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40

8.В чл.41 в  ал.2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т“.

9.В чл.41 ал.6 се изменя така „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3.5 т. , но не повече от 12т технически допустима максимална маса е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост“.

10.В чл.41 се създава ал.14 „Когато в регистъра по чл.54 ал.1 няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че превозното средство е без екологична категория“

11.В чл.45 ал.1 се отменя.

12.В чл.45 ал.2 се изменя така : „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4″ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“;

 

13.В чл.45 ал.3 се изменя така: „(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;

14.В чл.45 ал.5 се изменя така: „Когато в регистъра по чл.54 ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема , че превозното средство е без екологична категория.“

15.Чл.47 се изменя така: „ Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

16.В Приложение № 2 към чл.56 т.21 се отменя.

   Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

  1. Причини, които налагат приемането:

Причината, която налага приемането на настоящите изменения и допълнения на  Наредба № 14 е приетото изменение в Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр.98/ 27.11.2018г. В Държавен вестник бр.98 от 27.11.2018 г. с §39 и §40  на Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане се правят промени в Закона за местните данъци и такси, с които  е приета нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.  Имущественият компонент се  определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

По отношение на коефициента за екологична категория в законопроекта са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.

Във връзка с въведения нов начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила.

Предвидена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ така, че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада, а за екологична категория „Евро 4“ се намалява на 20 %.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е предвидено отпадане на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или повисока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

Приета е промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

            Отпада  данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.

Приета е промяна в приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която отпада  корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата. Промяната цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не прилагат и не могат да бъдат характеристика на даден имот.

Направена е промяна в приложение № 4 „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“, като  отпада патентната дейност „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват.

 

 

  1. Целите, които се поставят:

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

 

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово не са необходими допълнителни финансови средства.

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 Очакваният резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 14 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Докладна по Наредба 14