ЗАПОВЕД № РД-911/28.11.2019 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 44/27.06.2019 г. и 45/25.07.2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ : 

Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Хаджи Димитър, площ : 1 659 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за обществена сграда, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІ при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 27382.500.9598, 27382.500.1672, 27382.500.9605, с начална тръжна цена 13 272,00 лв., без ДДС, депозит 1 327,20 лв. 

Публичният търг да се проведе на 19.12.2019 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 07.01.2020 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 17.12.2019 г. и 06.01.2020 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи да се приемат до 17.00 часа на 18.12.2019 г. и 06.01.2020 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 17.12.2019 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 06.01.2020 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

Председател : не се чете

Членове : 1. не се чете 

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове : 1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/, /п/ не се чете

Кмет на община Елхово


Докуенти за изтегляне:

Заповед
Скица
Тръжна документация