Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 19 декември 2019 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….                                                                

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

№ 3 /20.12.2019 г.
 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.12.2019 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 3-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2019 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

           

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2020 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на община Елхово за 2020 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна възрастта на ползвателите  в   Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Св. Марина” .

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна капацитета на Домашен социален патронаж

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

 6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД и назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева-председател на ПК по СПОД

  

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклад на комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол, избрана с Решение № 7/2/6/ от 26.11.19 г. Общински съвет – Елхово

ВНОСИТЕЛ: Йовка Драгоева – председател на Временната комисия

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019 – 2020г.

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти земеделски земи определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 2,000дка, представляващ част от имот №05520.42.128–начин на трайно ползване  друг вид дървопроизводителна гора, частна общинска  собственост в землището на с.Борисово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение  за  прекратяване  на Договор за концесия №К-4 от 10.01.2018г. с концесионер “МЕЛНИЦА 92“ЕООД за експлоатация на обект, язовир представляващ  имот с идент. 47768.26.207 по К К на с.Мелница (№000207 по КВС)  в местност „Кюмюрлюците“, в землището на с.Мелница 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение  за  прекратяване  на Договор за концесия №К-6 от 12.04.2018г.  с концесионер „ЕКО-БУЛ -ТУР“ ЕООД   за експлоатацията на обект Водоем,  имот с идентификатор 27382.14.15 по кадастралната карта на гр. Елхово    

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

  

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет –Елхово в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

 

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев–председател на ОбС-Елхово

 

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

17.РАЗНИ

        

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово