ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ПАРКОВЕ

З А П О В Е Д
№ РД – 277 /27.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД – 01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Във връзка със Заповед № РД – 01-239 от 26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, разрешавам посещенията на градски парк Елхово при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и ограничения в заповедта на министъра на здравеопазването, като въвеждам следната организация и допълнения:
   1.1. Създава се организация на еднопосочно движение в градския парк с вход- централния вход на парка и изход – кея на река „Тунджа“ до спортните площадки.
   1.2. Забранява се ползването на обособените барбекюта и места за отдих до река „Тунджа“ в зоната на градския парк.
   1.3. Остава в сила забраната за ползване на детската площадка, пейките, спорните площадки и фитнес уредите на открито.
2. Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Елхово, зам. кметове и секретаря на община Елхово за сведение и изпълнение и на Районна прокуратура гр.Ямбол за информация.
3. Настоящата заповед да бъде обявена на официалния сайт на община Елхово, както и на информационното табло в ЦУИГ.
4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кметовете и секретаря на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /П/ /П/
Кмет на община Елхово