Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 17.11.2020 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с разрастващата се епидемична обстановка и необходимостта Общински съвет –Елхово да предприеме навременни мерки за свикване на заседания.

Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация       

1. Създава се нов чл. 38а, ал. 1, ал.2 и ал.3 със следния текст:

Чл. 38а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

  1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
  2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Елхово: obs@elhovo.bg , в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

2. Създава се нов чл. 40а, ал.1, ал.2 , ал.3, ал.4 и ал.5 със следния текст:

Чл. 40а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, по решение на председателския съвет, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

  1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
  2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Общински съвет – Елхово: obs@elhovo.bg , в което посочва начина /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви предоставяме следните:

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация            

  1. Причини, които налагат приемането:

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр.70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл.28а, ал.6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл.28а, ал.1 и ал.3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

При изработването на проекта на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

  1. Целите, които се поставят с новите текстове:

– уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите е проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума  и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

– привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в съответствие с действащото законодателство;

– спазване принципите на законност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Елхово и публичност при изпълнение на задълженията на общинските съветници.

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника се очаква да се подобри организацията и работата на Общински съвет-Елхово при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл.38а и чл.40а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет –Елхово.  Разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да отговарят в пълна степен на изискванията на действащите закони.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Правилника не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганото изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.