Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.12.2020 г. за предложения  и становища по настоящия предварителен проект на Общ устройствен план за община Елхово. Предложенията могат да бъдат изпратени на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово

ОУПО Елхово Опорен план

ОУПО Елхово Предварителен проект

ОУПО Елхово – схема на транспортната мрежа

ОУПО Елхово – сборна схема на инженерната инфраструктура

ОУПО Елхово – схема на селищната структура

ОУПО Елхово – схема на електроснабдяването

ОУПО Елхово – схема на водоснабдяването и канализацията

ОУПО Елхово – схема на културно-историческото наследство

ОУПО Елхово – схема на защитените територии