Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.02.2021 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на  електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

  1. Чл. 21 се променя, като се отменят алинеи /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/.
  2. Чл. 22 А се отменя.
  3. В приложение № 1 се правят следните промени:

            – добавя се т. 3 А – Ползване на зала в клуб от групи по интереси – 5 лв./час;

            – добавя се т. 51 Б – сключване на граждански брак без ритуал – 20 лв.;

            – в т. 56:

  • Етнографски музей – Елхово се променя на Етнографско-археологически музей – Елхово;
  • Снимане в експозиция – 5 лв. се отменя;
  • При посещение в ден четвъртък се променя на При посещение в последен вторник на месеца.
  1. т. 58 се отменя.

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

 

1. Причини, които налагат приемането:

промените в раздел  ІІІ. Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери  и други общински социални услуги са продиктувани от промени в Закона за предучилищното и училищното образование/ЗПУО/. От 2021 г. в новия бюджет, чрез норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283 ал. 9 от ЗПУО държавата финансира част от таксите на децата от 4, 5 и 6 годишна възраст. Общината предлага таксата за детски градини и ясли да отпадне, като се  дофинансират таксите на децата от 4, 5 и 6 годишна възраст и се осигури финансиране на таксите на децата от останалите възрасти от собствени приходи;

– промените свързани с Етнографско-археологически музей – Елхово  са обусловени от промяната в наименованието  на музея  – Етнографско-археологически музей – Елхово  – с това име е регистриран в Министерството на културата. Предлага се отпадането на услуга, за която няма проявен интерес и се променя безплатния за посещение ден от  всеки четвъртък  на последен вторник на месеца, съгласно чл. 187/4/ на Закона за културното наследство.

– наличие на услуги с отпаднала необходимост –  община Елхово вече не притежава бунгала за ползването, на които да се  събира такса; отпадане на социалната услуга по чл. 22 А.

– предлагане на нови цени на услуги, свързани с искания на граждани, за които е необходимо определяне на цена.

2. Цели, които се поставят:

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

С предлаганата промяна относно детските заведения се цели подпомагането на  семейства с малки деца, а от друга са израз на един от основните ангажименти на общинското ръководство – грижата за децата, което  е и  залог за развитие на общината.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово са необходими допълнителни собствени финансови средства, по отношение на промяната в чл. 21,  които ще се залагат в бюджета на общината ежегодно.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваният резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 7 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите, по-висока събираемост на местните приходи и подобряване грижата за семействата с малки деца в общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.