Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 май 2021 г.

П О К А Н А
№ 18 /18.05.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 27.05.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 18-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.077-0001 от 29.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на тротоари на ул. “Александър Стамболийски“ в град Елхово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Местна инициативна група Елхово-Болярово и Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на класирането и определяне на управител на „Медицински център № 1 – Елхово“ ЕООД, в изпълнение на Решение № 148/15/11 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 25.02.2021 г.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи: поземлен имот с идентификатор 43459.53.1009 и поземлен имот с идентификатор 43459.53.1012 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на село Лесово, община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предварително съгласие от Общински съвет за изработване на ПУП във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд,  на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на ограничено вещно право-право на строеж и сервитут върху поземлен имот.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4060 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне в управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ масивна сграда – здравен дом в кв. 16., парцел – ІІ по плана на с. Бояново на Етнографско-археологически музей Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот XX-349 в кв. 5 с площ от 1370 кв.м. по Застроителния и регулационен план на с. Изгрев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 220/1890 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 890 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІ-281 в кв. 38 по плана на с. Малък манастир на съсобственика Димитър Георгиев Биволаров.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 120/3870 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 3 870 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот І-160 в кв. 22 по плана на с. Добрич на съсобственика Иван Стоянов Иванов.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 29/2029 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 2 029 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот X-38 в кв. 3 по плана на с. Борисово на съсобственика Георги Демирев Демирев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части на Община Елхово представляващи 878 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот I-132 в кв. 18 по плана на с. Маломирово и 60/1040 кв.м.ид.ч. дворно място цялото с площ1040 кв. м. съставляващо поземлен имот XIV-132 В КВ. 18 по плана на с. Маломирово на съсобствениците Стойка Георгиева Колева, Неделя Георгиева Димитрова.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 – 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план  на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поз. имот с идентификатор 06001.472.8 по КК на землище с. Бояново
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план  на подземен ел. кабел НН до поз.имот с идентификатор 06001.472.8 по КК на землище с. Бояново
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН за ПИ  с идентификатор 43459.502.42 по КК на с. Лесово“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Кабелна линия НН за външно електрозахранване  на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс, включващ паркинг в УПИ ІХ, кв. 2 по ПРЗ на Контактна зона при ГКПП Лесово-Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК/
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с проектен номер 27382.500.2279.1.1 и площ 31 кв. м, находящ се в гр. Елхово, ул. “Царибродска“ № 27 за срок от 5/пет/ години след провеждане на публичен търг.                                   
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

21. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово