ЗАПОВЕД № РД-367 от 22.06.2021 относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД 
№ РД-367/22.06.2021г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет – Елхово взето по Протокол № 18/27.05.2021 г.

 Н А Р Е Ж Д А М :

 Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи :

  1. Поземлен имот с идентификатор 43459.53.1009 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, одобрени със заповед № РД-18-78/24.07.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.05.2021 г., адрес на поземления имот : с. Лесово, площ : 727 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска земя, категория на земята : 9, предишен идентификатор : 43459.53.636, номер по предходен план : 003002, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 43459.53.1010, 43459.53.1008, 43459.53.1011, 43459.502.43, 43459.502.42, 43459.502.41, с начална тръжна цена 4 362,00 лв., депозит 436,20 лв.
  2. Поземлен имот с идентификатор 43459.53.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, одобрени със заповед № РД-18-78/24.07.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.05.2021 г., адрес на поземления имот : с. Лесово, площ : 895 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска земя, категория на земята : 9, предишен идентификатор : 43459.53.43, номер по предходен план : 000043, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 43459.53.1018, 43459.53.1013, 43459.53.278, 43459.53.1008, 43459.53.1010,  с начална тръжна цена 5 370,00 лв., депозит 537,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 14.07.2021 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 21.07.2021 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 12.00 ч. на 12.07.2021 г. и 19.07.2021 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 12.07.2021 г. и 19.07.2021 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 43459.53.1009 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 43459.53.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, неразделна част от настоящата заповед.

Оглед на имота да се извършва до 12.00 часа на 12.07.2021 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 12.00 часа на 19.07.2021 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете      

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

Тръжна документация ПИ 43459.53.1009

Тръжна документация ПИ 43459.53.1012

Скици на имотите