ЗАПОВЕД №РД-410 от 09.07.2021г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

 №РД-410
гр. Елхово, 09.07.2021г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 16/25.03.2021 г., 17/22.04.2021 г., 18/27.05.2021 г. и 19/24.06.2021 г.

  

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи :

 1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9671 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.03.2021 г., адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Цар Иван Шишман, площ : 490 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.9553, номер по предходен план : няма, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9672, 27382.500.1043, 27382.500.9701, 27382.500.7154, с начална тръжна цена 6 100,00 лв. без ДДС, депозит 610,00 лв.
 2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед № КД-14-28-282/02.07.2009 г. на началника на СГКК – Ямбол, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Цар Иван Шишман, площ : 665 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.9553, номер по предходен план : 27382.500.9553, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7054, 27382.500.1043, 27382.500.9671, 27382.500.7154, с начална тръжна цена 8 300,00 лв. без ДДС, депозит 830,00 лв.
 3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.02.2021 г., адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Мургаш, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 2686, квартал 136, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2685, 27382.500.7023, 27382.500.7119, 27382.500.2683, с начална тръжна цена 2 400,00 лв. без ДДС, депозит 240,00 лв.
 4. Дворно място с площ 1 370 кв. м., съставляващо поземлен имот XX-349 в кв. 5 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев одобрен със заповед № 23 от 01.03.1971 г. при граници на север – улица, на изток ПИ XIX-350 и XVIІ-350, на юг ПИ XVI-352 и на запад – ПИ ІV-346, ПИ IІІ-347, ПИ II-348 и ПИ І-348, с начална тръжна цена 4 100,00 лв. без ДДС, депозит 410,00 лв.
 5. Дворно място с площ 3 670 кв. м., съставляващо поземлен имот VІІ-детски дом в кв. 32 по застроителния и регулационен план на с. Гранитово одобрен със заповед № 89 от 21.12.1984 г. при граници на север – ПИ ІІ-общ., на изток ПИ ІV-164 и VІ-163, на юг – улица о. т. 110 – 111 и на запад – ПИ І-167, ХІІ-170 и VІІІ-171, с начална тръжна цена 12 800,00 лв. без ДДС, депозит 1 280,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 29.07.2021г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 05.08.2021г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 27.07.2021г. и 03.08.2021г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 27.07.2021г. и 03.08.2021г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9671 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 370 кв. м. съставляващо поземлен имот ХХ-349 в кв. 5 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 3 670 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІ-детски дом в кв. 32 по застроителния и регулационен план на с. Гранитово, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 27.07.2021г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 03.08.2021г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете  

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете        

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация ПИ 27382.500.2686

Скица ПИ 27382.500.2686

Тръжна документация ПИ 27382.500.9671

Скица ПИ 27382.500.9671

Тръжна документация ПИ 27382.500.9672

Скица ПИ 27382.500.9672

Тръжна документация VІІ-ДЕТСКИ ДОМ

Скица ПИ VІІ-ДЕТСКИ ДОМ

Тръжна документация ПИ ХХ-349

Скица ПИ ХХ-349