Двадесет и първо заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 21

 

На двадесет и първото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.09.2021 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г.   
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
244/21/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.9 ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг; чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; чл.35 ал.1 и ал.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово:

 1. Приема отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г., отчета за капиталовите разходи, отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг съгласно Приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7.1 и № 7.2.
 2. Одобрява представителни разходи на кмета на общината в размер на 760 лв.
 3. Одобрява разхода за издръжка на читалищата в общината в размер на 273 000 лв., в т.ч. държавна дейност 261 000 лв. и дофинансиране 12 000 лв.
 4. Одобрява разхода за в-к “Елховска дума” в размер на 2 619 лв.
 5. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на 9 993 лв.
 6. Одобрява разхода за субсидии на нефинансови предприятия в размер на 32 869 лв. разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово на:

6.1. Сдружение „ОФК – Елхово” – 12 227 лв.

6.2. Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” – 4 885 лв.

6.3. Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” – 8 329 лв.

6.4. Ученически спортен клуб – 2 700 лв.

6.5. Стрелкови клуб „Колхида“ – 4 728 лв.

 1. Одобрява разхода за субсидия на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 180 000 лв.
 2. Одобрява разхода за помощи по решения на Общински съвет в размер на 7 780 лв.
 3. Одобрява разхода за помощи за погребения в размер на 14 299 лв.
 4. Одобрява разхода за стипендии в размер на 48 634 лв.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на общинска дългосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Елхово за периода 2021÷2031 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
245/21/2/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.9 във връзка с чл. 10. (1) от Закона за енергията от възобновяеми източници  ОбС – Елхово приема дългосрочната програма за  насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за периода 2021÷2031 г. в Община Елхово.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382.500.9682, 27382.500.9683, 27382.500.9684, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9687, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9690, 27382.500.9691, 27382.500.9692, 27382.500.9693, 27382.500.9694 по КК и КР на гр. Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
246/21/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” бъдат допълнени следните позиции :

№ 38. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по КККР на гр. Елхово с площ 523 кв. м.

№ 39. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9678 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 40. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9679 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 41. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по КККР на гр. Елхово с площ 476 кв. м.

№ 42. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по КККР на гр. Елхово с площ 507 кв. м.

№ 43. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9682 по КККР на гр. Елхово с площ 508 кв. м.

№ 44. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9683 по КККР на гр. Елхово с площ 506 кв. м.

№ 45. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9684 по КККР на гр. Елхово с площ 497 кв. м.

№ 46. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по КККР на гр. Елхово с площ 493 кв. м.

№ 47. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по КККР на гр. Елхово с площ 523 кв. м.

№ 48. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9687 по КККР на гр. Елхово с площ 510 кв. м.

№ 49. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 50. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 51. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9690 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 52. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по КККР на гр. Елхово с площ 441 кв. м.

№ 53. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9692 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 54. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9693 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 55. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на следните недвижими имоти частна общинска собственост намиращи се в гр. Елхово и представляващи :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 10, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9697, 27382.500.7162, 27382.500.9678, 27382.500.9696.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9678 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 12, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9677, 27382.500.7162, 27382.500.9679, 27382.500.9696.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 14, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9678, 27382.500.7162, 27382.500.9680, 27382.500.9696. 

2.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ : 476 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ : 507 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 22, площ : 508 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9681, 27382.500.7162, 27382.500.9683, 27382.500.9696. 

2.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 24, площ : 506 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9682, 27382.500.7162, 27382.500.9684, 27382.500.9696.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9684 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 26, площ : 497 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9683, 27382.500.7162, 27382.500.9685, 27382.500.9696.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 28, площ : 493 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9684, 27382.500.7162, 27382.500.9686, 27382.500.9696.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 30, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9685, 27382.500.7162, 27382.500.9687, 27382.500.9696.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 32, площ : 510 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9686, 27382.500.7162, 27382.500.9688, 27382.500.9696.

2.12. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 34, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9687, 27382.500.7162, 27382.500.9689, 27382.500.9696.

2.13. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 36, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9688, 27382.500.7162, 27382.500.9690, 27382.500.9696.

2.14. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 38, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9689, 27382.500.7162, 27382.500.9691, 27382.500.9696.

2.15. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 40, площ : 441 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9690, 27382.500.7162, 27382.500.9692, 27382.500.9696.

2.16. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 42, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9691, 27382.500.7162, 27382.500.9693, 27382.500.9696.

2.17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9693 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 44, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9692, 27382.500.7162, 27382.500.9694, 27382.500.9696.

2.18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 46, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9693, 27382.500.7162, 27382.500.9695, 27382.500.9696.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имотите на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 80/1315 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 315 кв.м. съставляващо УПИ VІ-118 кв. 35 по Застроителния и регулационен план на с. Бояново на съсобственика Пламен Георгиев Янев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
247/21/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 37. „80/1315 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ VІ-118 кв. 35 по плана на с. Бояново.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 80/1315 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 315 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІ-118 в кв. 35 по застроителния и регулационен план на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 155 – 139, на югоизток – ПИ VІІ-119, на югозапад – ПИ ІІІ-117 и на северозапад ПИ V-116, на съсобственика Пламен Георгиев Янев собственик на 1 235 кв. м. дворно място съставляващо поземлен имот VІ-118 в кв. 35 по застроителния и регулационен план на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 155 – 139, на югоизток – ПИ VІІ-119, на югозапад – ПИ ІІІ-117 и на северозапад ПИ V-116, заедно с построената в това дворно място полумасивна къща и салма, съгласно нотариален акт № 63, т. V, нот. д. № 911 от 2003 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 63, том V, дело № 911/2003 г., вх. рег. № 1531 от 20.10.2003 г.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Бояново.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на решение № 220/19/7/ на Общински съвет-Елхово от Протокол № 19/24.06.2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
 248/21/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово разрешава т. 2 от решение № 220/19/7/ на Общински съвет – Елхово от Протокол № 19/24.06.2021 г. да бъде изменена и допълнена както следва :

         – след текста „Общински съвет – Елхово разрешава продажба“ да отпадне текста „по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество“ ;

         – след текста „при граници на   север – улица о.т 104 – о.т. 97, на изток улица о.т. 97 – о.т. 113, на юг ПИ VI-182 и ПИ VII-181 и на запад – ПИ XII-183“ да бъде допълнен следния текст „на Пенка Димитрова Вълчева и Мара Димитрова Георгиева , като собственици на законно построена жилищна сграда и наследници на Димитър Георгиев Георгиев, на който с договор от 11.05.1964 г. е учредено право на строеж за строителство на жилищна сграда, построена в това дворно място съгласно строително разрешение № 76/19.VІІ.1964 г., строителен протокол № 05051/23.VІІ.1964 г. и одобрен архитектурен проект от ОНС- Ямбол на 16.VІ.1964 г.“.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
249/21/6/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 179, парцел ІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4062, 27382.500.4063, 27382.500.7195, 27382.500.4059, 27382.500.4058, 27382.500.4061, на стойност 1 760,00 лв., без ДДС.

1.2. Дворно място с площ 1 250 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот V-общ. /ПИ 426/ в кв. 28 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г. при граници на север – улица о. т. 104 – о. т. 97, на изток – улица о. т. 97 – о. т. 113, на юг – ПИ VІ-182 и ПИ VІІ-181 и на запад – ПИ ХІІ-183, на стойност 6 000,00 лв., без ДДС.

1.3. Дворно място с площ 2 900 кв. м., съставляващо поземлен имот ІІІ-общ. в кв. 3 по регулационния план на с. Борисово одобрен със заповед № 139 от 1939 г. при граници на североизток – улица о. т. 3 – о. т. 4, на югоизток – ПИ ІV-39 и ПИ ІХ-39, на югозапад – ПИ Х-38 и на северозапад – ПИ І-37 и ПИ ІІ-37, на стойност 11 600,00 лв., без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.731 по КККР на с. Бояново одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно изменение на КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ : с. Бояново, местност „Кайряка“, площ : 60 946 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска земя, категория на земята : 10, предишен идентификатор : 06001.19.361, номер по предходен план : 000361, при съседи : 06001.19.730, 06001.19.506, 06001.19.732, 06001.19.383, 06001.19.733, на стойност            48 500,00 лв.

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 06001.19.732 по КККР на с. Бояново одобрени със заповед № РД-18-1639/20.09.2018 г., последно изменение на КККР, засягащо имота е от 12.04.2021 г., адрес на ПИ : с. Бояново, местност „Кайряка“, площ : 150 998 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : друг вид земеделска земя, категория на земята : 10, предишен идентификатор : 06001.19.361, номер по предходен план : 000361, при съседи : 06001.19.734, 06001.19.383, 06001.19.733, 06001.19.731, 06001.19.386, 06001.19.506, на стойност 120 200,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1 и 1.3 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба и за имотите по т. 1.2, 1.4 и 1.5 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 19/821ид.ч кв.м, находящ се в първи етаж на масивна триетажна училищна сграда с идентификатор 27382.500.715.2 с местоположение гр.Елхово, ул.„Асен Златаров“ № 15 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
250/21/7/ Общински съвет – Елхово:

 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 19/821 ид.ч.кв.м, находящ се в  първи етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.715.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово одобрени със заповед № РД – 18 – 103 /28.11.2008г. на изпълнителния дириктор на АГКК построена през 1979г., със застроена площ 821кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.715 при граници: на изток: 27382.500.7134 – ул.“Вардар“; на  юг: 27382.500.7020 – ул.“Асен Златаров“ и на северозапад: 27382.500.7133 – ул.“П.Хилендарски“ за срок от 5/пет/ години за учебния период от 01.09. до 30.06. с месечен наем, определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 72/1057, находящ се в сутерена на масивна четириетажна училищна сграда с идентификатор 27382.500.754.1 с местоположение гр.Елхово,  ул.„Ангел Вълев”№41 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
251/21/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 72/1057ид.ч.кв.м находящ се в  сутерена на масивна четириетажна сграда с идентификатор 27382.500.754.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово одобрени със заповед № РД – 18 – 103 /28.11.2008г. на изпълнителния дириктор на АГКК построена през 1960г. със застроена площ 1057кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.754 при граници: 1.ПИ 27382.500.7171; 2.ПИ27382.500.7134; 3.ПИ 27382.500.7020 и 4.ПИ 27382.500.7170 за срок от 5/пет/ години за учебния период от 01.09. до 30.06. с  месечен наем, определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
252/21/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ, чл.221, т.4, т.7, т.10 и т.11 от ТЗ и чл.33 от Наредба №4 на ОбС-Елхово за реда и условията за упражняване правата на община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Комплекс Колхида“АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 21 септември 2021г. от 12:00 часа в заседателната зала в адреса на седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 05 октомври 2021г. на същото място и същия час, по следния начин:

ТОЧКА ПЪРВА: Общото събрание на акционерите потвърждава решението на Съвета на директорите за избор на дъжностни лица за провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите, както следват:

1.1. Ангел Лазаров СТУМБОВ с ЕГН 7409086240 като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото

1.2. адвокат Пламен МАКАВЕЕВ Иванов с ЕГН 5406306687 от САК – за проверяващ легитимацията на явилите се акционери и за длъжностно лице-Секретар – протоколчик на протичане и взетите решения от акционерите на Общото събрание и

1.3. изпълнителният директор Цветан Николов ГЕРОВ с ЕГН 6009016462 – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на  Общото събрание. – ПРОТИВ

ТОЧКА ВТОРА: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2020г. – ПРОТИВ

ТОЧКА ТРЕТА: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. и съпътствуващите го документи, като ГФО на дружеството съгласно изменението на чл.37, ал.2, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗСч., считано от 01.01.2019г. не подлежи на задължителен финансов одит – ПРОТИВ

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Общото събрание освобождава от отговорност за 2020 година членовете на Съвета на директорите – ПРОТИВ

ТОЧКА ПЕТА: Общото събрание предлага на Съвета на директорите да освободи  Цветан Николов Геров с ЕГН 6009016462 по негова изрична молба като изпълнителен директор на „КОМПЛЕКС КОЛХИДА“ АД и избере нов изпълнителен директор на дружеството – ПРОТИВ.

ТОЧКА ШЕСТА: Общото събрание възлага на новоизбраният изпълнителен директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО за 2020 година на дружеството – ПРОТИВ.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
253/21/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/18.01.2021 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Асен Илиев Иванов, с. Лесово – 500 лв.
 3. Атанас Йорданов Димитров, с. Добрич – 500.00 лв.
 4. Стефан Иванов Карастоянов, гр. Елхово – 500.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/18.01.2021 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на :

1.Катя Иванова Митева, гр. Елхово

 1. Стефчо Иванов Шидеров, гр. Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на Община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
254/21/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21. ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и във връзка с Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата утвърдени от Председателя на Държавна агенция „ Безопасност на движението по пътищата“, Общински съвет – Елхово дава съгласие да се създаде Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на Община Елхово.

2. Поименният състав на комисията да се определи със заповед на Кмета на Община Елхово, съгласно Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/