Двадесет и второ заседание

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л № 22

На двадесет и второто заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.10.2021 г. от 9:00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

……………………………………………………………………………………………………………………………

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
255/22/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 140/15/3, раздел VІІ, т. 6 по Протокол № 15 от 25.02.2021 г. и решение № 214/19/1, т. ІV по Протокол № 19 от 24.06.2021 г. променя размера на помощи за погребение в частта на т. 3, както следва:   

6.3. За подпомагане разходите за погребални услуги на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв. при представяне на разходооправдателни документи  – било 6 000 лв., става 10 000 лв.          

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Елхово за периода 2021 – 2023 година в изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 – 2030)
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
256/22/2/ Общински съвет – Елхово: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Раздел VІІІ от Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) приема План за действие на Община Елхово за периода 2021 – 2023 година в изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2021 – 2030) . 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот І-271 в кв. 57 по Застроителния и регулационен план на с. Раздел.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
257/22/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 56. „Дворно място с площ 890 кв. м. съставляващо УПИ І-271 в кв. 57 по плана на с. Раздел.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ:
  дворно място с площ 890 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот І-271 в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. Раздел одобрен със заповед № ЛС/Р-225 от 13.06.1988 г. при граници на север – улица о. т. 105 – 104, на изток – мера, на юг – ПИ ІІ-272 и на запад – улица о. т. 105 – 149.
 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Раздел.

 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
258/22/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 10, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9697, 27382.500.7162, 27382.500.9678, 27382.500.9696, на стойност 6 276,00 лв. без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9678 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 12, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9677, 27382.500.7162, 27382.500.9679, 27382.500.9696, на стойност  5 400,00 лв. без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 14, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9678, 27382.500.7162, 27382.500.9680, 27382.500.9696, на стойност  5 400,00 лв. без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ : 476 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696, на стойност  5 712,00 лв. без ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ : 507 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696, на стойност  6 084,00 лв. без ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 22, площ : 508 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9681, 27382.500.7162, 27382.500.9683, 27382.500.9696, на стойност  6 096,00 лв. без ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 24, площ : 506 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9682, 27382.500.7162, 27382.500.9684, 27382.500.9696, на стойност  6 072,00 лв. без ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9684 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 26, площ : 497 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9683, 27382.500.7162, 27382.500.9685, 27382.500.9696, на стойност  5 964,00 лв. без ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 28, площ : 493 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9684, 27382.500.7162, 27382.500.9686, 27382.500.9696, на стойност  5 916,00 лв. без ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 30, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9685, 27382.500.7162, 27382.500.9687, 27382.500.9696, на стойност  6 276,00 лв. без ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 32, площ : 510 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9686, 27382.500.7162, 27382.500.9688, 27382.500.9696, на стойност  7 650,00 лв. без ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 34, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9687, 27382.500.7162, 27382.500.9689, 27382.500.9696, на стойност  6 750,00 лв. без ДДС.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 36, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9688, 27382.500.7162, 27382.500.9690, 27382.500.9696, на стойност  6 750,00 лв. без ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 38, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9689, 27382.500.7162, 27382.500.9691, 27382.500.9696, на стойност  6 750,00 лв. без ДДС.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 40, площ : 441 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9690, 27382.500.7162, 27382.500.9692, 27382.500.9696, на стойност  7 938,00 лв. без ДДС.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 42, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9691, 27382.500.7162, 27382.500.9693, 27382.500.9696, на стойност  8 100,00 лв. без ДДС.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9693 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 44, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9692, 27382.500.7162, 27382.500.9694, 27382.500.9696, на стойност  8 100,00 лв. без ДДС.

1.18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 46, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9693, 27382.500.7162, 27382.500.9695, 27382.500.9696, на стойност  8 100,00 лв. без ДДС.

1.19. 80/1315 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 315 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІ-118 в кв. 35 по застроителния и регулационен план на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 155 – 139, на югоизток – ПИ VІІ-119, на югозапад – ПИ ІІІ-117 и на северозапад ПИ V-116,  на стойност 400,00 лв. без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарната оценка за имота подробно описан в т. 1.19 от настоящото решение да са за сметка на купувача.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 и 1.18 след провеждане на търг да сключи договорите за покупко-продажба и за имота по т. 1.19 да издаде заповед за прекратяване на съсобственост и сключи договор за покупко-продажба.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху 1800/3400кв.м ид.ч, представляващи част от  поземлен имот 32576.101.67,  м. „Райкин“,  общинска частна собственост, предназначение на територията-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора по КККР на с. Изгрев, площ 3400 кв. м, стар номер 101067, находящ се  в землището на с. Изгрев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
259/22/5/ Общински съвет – Елхово:

 Общински съвет не прие проекта на решение

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
260/22/6/ Общински съвет – Елхово:

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/18.01.2021 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Мария Асенова Михова, гр. Елхово – 350 лв. срещу оригинален разходооправдателен документ.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/18.01.2021 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на :

 1. Карамфила Аврамова Сандева, гр. Елхово.

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Участие на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, като партньор на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
261/22/7/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.147, ал. 2 от Търговския закон :

 1. Дава съгласие МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, Елхово да сключи Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
 2. Упълномощава кметът на община Елхово да подпише декларация за финансова стабилност, за гарантиране на финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение на Министерство на здравеопазването с партньор МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, Елхово по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Вярно,
Мария Петрова                                                         Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                                Председател на ОбС /П/