Двадесет и трето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 23 

На двадесет и третото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.11.2021 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране  на  прокурист на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕООД гр.Елхово
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на Общински съвет – Елхово

ОбС РЕШИ:
262/23/1/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.2, вр. ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 вр. с чл.21, ал.1 и чл.140, ал.2 вр. с ал.1 от Търговския закон, чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава на МБАЛ“Св. Иван Рилски” ЕООД-гр.Елхово, чл.4 и чл.6, ал.2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет-Елхово:

І.ИЗБИРА и УПЪЛНОМОЩАВА Веселин Димитров Кънев с ЕГН……………………..за прокурист (търговски управител) на общинско търговско  дружество МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД-гр.Елхово, с ЕИК 128501819 за срок до провеждане на конкурс съгласно действащото българско законодателство и назначаване на управител на дружеството, като го натоварва и упълномощава да управлява и представлява дружеството. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя и от прокуриста заедно и поотделно.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ основно месечно възнаграждение на упълномощения прокурист на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД-гр.Елхово по т. І. в размер на 4 500 лв. считано от датата на вписване на прокуриста в Търговския регистър и платимо от средствата за работна заплата на дружеството.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Общински съвет-Елхово да сключи одобрения проект на договор за прокура с избрания прокурист при условията на настоящето решение, както и да подпише пълномощно на прокуриста по чл.21, ал.1 от Търговския закон.

ІV. ВЪЗЛАГА на управителя на дружеството да предприеме в законоустановения срок необходимите действия за вписване на промените в обстоятелствата по партидата на дружеството съгласно настоящето решение в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

V. ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60, ал.1 от АПК, с цел осигуряване на незабавна защита на интересите на дружеството и ефективно и пълноценно продължаване на досегашната му дейност, за да се осигури животът или здравето на гражданите, особено в условията на извънредна епидемична обстановка, чрез осигуряване на непрекъснатост в управлението и представителството на дружеството.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция, финансирана от „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол и непредвидена  в подробната им инвестиционна програма за 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
263/23/2/ Общински съвет – Елхово:

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от Закона за водите, Общински съвет Елхово одобрява направената инвестиция за 2021год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

         „Диспечеризация Напорен резервоар с.Жребино“, част от ВС „Борисово-Жребино”, намиращ се  в землището на с.Жребино, община Елхово, област Ямбол на обща стойност 2 281,68лв. (две хиляди двеста осемдесет и един лев шестдесет и осем стотинки) без ДДС. 

  1. Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (ДМА), съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на актива в баланса на общината.

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части на Община Елхово представляващи 240/600 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 600 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот І-111 в кв.16 по плана на с. Чернозем и 8/828 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-111 в кв.16 по плана на с. Чернозем на съсобствениците наследници на Никола Демирев Желязков.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
264/23/3/ Общински съвет – Елхово:

  1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъдат допълнени следните позиции № 57. „240/600 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ І-111 кв. 16 по плана на с. Чернозем.“ и № 58. „8/828 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ ХІІ-111 кв. 16 по плана на с. Чернозем.“
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалните части на община Елхово, както следва :

         2.1. 240/600 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 600 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот І-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем одобрен със заповед № 37/25.01.1962 г., при граници на североизток – улица о. т. 29 – 38 – 32, югоизток – ПИ ІІ-110, югозапад – ПИ ХІІ-111, северозапад – улица о. т. 48 – 83 – 29 на съсобствениците наследници на Никола Демирев Желязков – Калинка Йорданова Желязкова, Йордан Николов Демирев и Драгомир Николов Демирев, собственици на 360 кв. м. от дворно място съставляващо поземлен имот  І-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем, утвърден със заповед № 37/25.01.1962 г. заедно с построената в имота паянтова жилищна сграда съгласно нотариален акт № 125, том І, дело № 1796 от 1999 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 125, том І, дело 1796/1999 г., вх. рег. № 390 от 13.08.1999 г.

         2.2. 8/828 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 828 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем одобрен със заповед № 37/25.01.1962 г., при граници на североизток – ПИ І-111, югоизток – ПИ ІІ-110, югозапад – ПИ ХІ-112 и северозапад – улица о. т. 48 – 83 – 29 на съсобствениците наследници на Никола Демирев Желязков – Калинка Йорданова Желязкова, Йордан Николов Демирев и Драгомир Николов Демирев, собственици на 820 кв. м. от дворно място съставляващо поземлен имот  ХІІ-111 в кв. 16 по застроителния и регулационен план на с. Чернозем, утвърден със заповед № 37/25.01.1962 г. заедно с построения в имота паянтов дюкян съгласно нотариален акт № 125, том І, дело № 1796 от 1999 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 125, том І, дело 1796/1999 г., вх. рег. № 390 от 13.08.1999 г. 

  1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинските имоти.
  2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Чернозем.

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за придобиване чрез дарение на част от имот-частна собственост с площ 15 кв.м. от поземлен имот 151 кв.17 по плана на с. Маломирово съсобственост на „ЕМ ДЖЕЙ СОЛАР СИСТЕМ“ ЕООД гр. София, попадащ в регулацията на улица с о.т. 97 – о.т. 100 по плана на с. Маломирово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
265/23/4/ Общински съвет – Елхово:

  1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2021 г. като, в Раздел V. „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“, точка Б „Имоти за които предстои да бъде започната процедура за придобиване от община Елхово“ да бъде създадена позиция № 3. „Дворно място 15 кв. м. от поземлен имот 151 кв. 17 по плана на с. Маломирово, попадащи в регулацията на улица с о. т. 97 – о. т. 100 по плана на с. Маломирово.”
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава община Елхово да придобие в собственост, чрез дарение 15 кв. м. дворно място съставляващо част от поземлен имот № 151 за който е отреден поземлен имот VІ-151 в кв. 17 по регулационния план на с. Маломирово, придаващи се по регулация към площта на улица – публична общинска собственост с осеви точки 97 – 100, собственост на „Ем Джей Солар Систем“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ж. к. Манастирски ливади – изток, блок 10 Б, вх. А, ет. 5, ап. 24 съгласно нотариален акт № 130, том І, рег. № 1287, дело 99 от 2020 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 61, том ІІ, дело № 130/2020 г., вх. рег. № 362 от 02.03.2020 г.
  3. На основание чл. 34, ал. 3 и 7 от Закона за общинската собственост и чл. 8 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество кмета на общината да приеме дарението и сключи договор в писмена форма.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021 – 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
266/23/5/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2021/2022г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 24.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Стройно, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 21.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Борисово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 19.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Добрич, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 15.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Чернозем, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2021/2022г.

ІІІ. На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 21/22г.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 – 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
267/23/6/ Общински съвет – Елхово:

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ, чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.5, т.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинското имущество – Общински съвет Елхово дава съгласие за предоставяне на имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, като разрешава отдаването им под наем за стопанската 2021 – 2022г. на:

1.„Тремонд“АД, със заявление с  вх.№-94-3-610/06.10.21 г., за имоти, находящи се  в землището на с.Бояново, както следва:

-ПИ № 06001.70.1, с площ 0,800 дка, НТП-нива

-ПИ № 06001.71.80, с площ 1,900 дка, НТП -нива

-ПИ № 06001.78.70, с площ 2,289 дка, НТП -нива

2.„Инсекта 2000“ООД, със заявление с вх.№Д-94-01-127/08.10.21г. за имот, находящ се  в землището на гр.Елхово, както следва:

-ПИ № 27382.47.10, с площ  5,400 дка, НТП -нива ,

след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

ІІ. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Елхово упълномощава  кмета на общината да сключи договори за наем.

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-129, УПИ ІІ-129, УПИ ІІІ-129, УПИ ІV-129, УПИ V-129, УПИ VІ-129, УПИ VІІ-129, УПИ VІІІ-129, УПИ ІХ-129, УПИ Х-129, УПИ ХІ-129 и УПИ ХІІ-129, кв. 4а , обслужваща улица с о.т.101-102-103-104-105 и УПИ VІІ-129 и ІІІ-130, кв.4 по ПРЗ на с.Раздел
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
268/23/7/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т.6 от ЗУТ, одобрява ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-129, УПИ ІІ-129, УПИ ІІІ-129, УПИ ІV-129, УПИ V-129, УПИ VІ-129, УПИ VІІ-129, УПИ VІІІ-129, УПИ ІХ-129, УПИ Х-129, УПИ ХІ-129 и УПИ ХІІ-129, кв. 4а , обслужваща улица с о.т.101-102-103-104-105 и УПИ VІІ-129 и ІІІ-130, кв.4 по ПРЗ на с.Раздел което се състои в следното:

1.Образуване на два нови УПИ, както следва : УПИ ІІІ-129,130 за фотоволтаична централа и УПИ VІІ129,130 за фотоволтаична централа.

2.Заличаване на улица с о.т.101, о.т.102, о.т.103, о.т.104 и о.т.105 образувана от поземлен имот 129 и заличаване на кв.4а.

3.Ново застрояване за   УПИ ІІІ-129,130 за фотоволтаична централа и УПИ VІІ129,130 за фотоволтаична централа посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване и устройствени показатели.

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от съществуваща шахта на БТК до „Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в УПИ ІХ, кв.2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП Лесово-Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК с.Лесово/
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
269/23/8/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП-парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от съществуваща шахта на БТК до „Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в УПИ ІХ, кв.2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП Лесово-Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК с.Лесово/ минаващ през поземлени имоти с идентификатори 43459.502.33 – собственост държавна публична с НТП за път от републиканската пътна мрежа,43459.1.17 собственост държавна публична с НТП за път от републиканската пътна мрежа, 43459.502.41 и 43459.502.42 – собственост на възложителя.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                                                          Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                                                  Председател на ОбС /П/