Двадесет и четвърто заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 24

На двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 17.12.2021 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2021 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
270/24/1/ Общински съвет – Елхово:

 І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 140/15/3, раздел VІІ, т.5 по Протокол №15 от 25.02.2021 г. променя размера на помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми – било 10 000 лв., става 3 000 лв.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 140/15/3, раздел VІІ, т.6 по Протокол №15 от 25.02.2021 г., решение № 214/19/1, т.ІV по Протокол № 19 от 24.06.2021 г. и решение №255/22/1, т.ІІІ по Протокол № 22 от 28.10.2021 г. променя размера на помощи за погребение в частта на т.3, както следва:   

6.3. За подпомагане разходите за погребални услуги на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв. при представяне на разходооправдателни документи  – било 10 000 лв., става 17 000 лв.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 140/15/3, раздел VІІ, т.9 по Протокол № 15 от 25.02.2021 г. променя разпределението на субсидията за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, Елхово, както следва:

т.9.1 – „закупуване на лекарства“ – било 40 000 лв., става 69 000 лв.

т.9.2 –  „закупуване на мамограф, първа вноска“ – било 20 000 лв., става 0 лв.

                    „закупуване на болнични легла“ – било 4 броя, става 7 броя

т.9.3 – „вътрешно измазване на помещения“ – било 9 000 лв., става 0 лв.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2022 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
271/24/2/ Общински съвет – Елхово: 

 1. На основание чл.66, ал.1, ал.2, във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, Общински съвет Елхово одобрява план-сметките за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Елхово съгласно:   
 2. Приложения с номера от 1 до 20 – план сметка на разходите по населени места;
 3. Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи по населени места;
 4. Приложение номер 21-План сметка за разходите на РДНО с.Добрич.
 5. На основание чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Елхово определя размера на такса битови отпадъци за всяко задължено лице в промил, за всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ, съгласно Приложение номер 23.

III. На основание чл.67, ал.8, т. б от ЗМДТ, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови отпадъци и честотата им на сметоизвозване, съгласно Приложение номер 22.

   Неразделна част от настоящата докладна записка са:

–  Приложения с номера от 1 до 20 – план сметки на разходите по населени места

– Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи  по населени места

–  Приложение номер 21 – План-сметка за разходите на РДНО с.Добрич

–  Приложение номер 22 – Анализ цена контейнер и кофа за града и селата

–  Приложение номер 23 – Размер на ТБО.

        

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021 – 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
272/24/3/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2021/2022г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 20.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Славейково, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 21.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Бояново, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 14.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Изгрев, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 19.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.М.Манастир, община Елхово, съгласно

Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 18.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Кирилово, община Елхово, съгласно

Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

– в размер на 19.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с.Пчела, община Елхово, съгласно

Протокол №1 от 10.02.2021г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2021/2022г.

IІІ.На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 21/22г.

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имот – земеделска земя от общинския поземленфонд, определен по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 – 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
273/24/4/ Общински съвет – Елхово: 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ, чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.5, т.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинското имущество – Общински съвет Елхово дава съгласие за предоставяне на имот – земеделска земя, определен по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, като разрешава отдаването му под наем за стопанската 2021 – 2022г. на:

1.„Зомаш“ООД, със заявление вх.№-94-01-195/25.11.21г.  за имот, находящ се  в землището на гр.Елхово, както следва:

-ПИ № 27382.71.280, с площ  3,470 дка, НТП -нива,

след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

ІІ. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Елхово упълномощава  кмета на общината да сключи договор за наем.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Разрешение изработване   на ПУП-парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по КК землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
274/24/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура за трасе на транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по КК землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура за трасе на транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по КК землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол.

         3.На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи  дава предварително съгласие за прокарване на трасе за  транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път по КК землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол.

         4.На основание чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи определя срок от 2 години за валидност на предварителното съгласие.                     

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-план за  регулация на поземлен имот с идентификатор 21542.9.127, кадастрален район 9,  по КККР на  землище, с.Добрич , община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
275/24/6/ Общински съвет – Елхово:

 1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-план за  регулация на поземлен имот с идентификатор 21542.9.127, кадастрален район 9,  по КККР на  землище, с.Добрич, община Елхово.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП-план за регулация на поземлен имот с идентификатор 21542.9.127, кадастрален район 9,  по КККР на  землище, с.Добрич, община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – зам.председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
276/24/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/18.01.2021 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 1. Общински клуб на хората с увреждания – 400.00 лв. чрез Виолета Ангелова – председател на Управителния съвет
 2. Катя Иванова Митева, гр. Елхово – 100.00 лв.

 

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/