Двадесет и шесто заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л № 26

На двадесет и шестото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 24.02.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
286/26/1/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Елхово през 2022 година.
 2. Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на Община Елхово да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите/ЗК/ и ППЗК на включените в Програмата „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЕЛХОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ“.
 3. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година да се публикува на интернет страницата на община Елхово.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център № 1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 ОбС РЕШИ:
287/26/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.3, ал.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор:

 1. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за 2021 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.
 2. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на МБАЛ “Св.Иван Рилски“ ЕООД за 2021 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД и назначаване на комисия за провеждане на конкурса съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на ЗПП и Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
288/26/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и чл.22, ал.1 от Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово взема решение за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.Елхово.
 2. На основание чл.22, ал.2 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово определя:

2.1. условията на конкурса,
2.2. определя минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността,
2.3. необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им,

съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата докладна записка.

 1. На основание чл.22, ал.2, т.1 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово определя състава Комисия за подготовка и провеждане на конкурса в състав от 7 души и определя възнаграждението им в размер на 150.00 лева както следва:

Председател: д-р Блага Димитрова Георгиева – председател на ПК по СПОД-магистър по медицина;

Членове: 1. д-р Мария Христова Атанасова – общински съветник

 1. 2. Димитър Йорданов Гинчев – общински съветник
 2. 3. Стоян Иванов Овчаров – общински съветник

4……………………….Представител на Общинска администрация;

5……………………… Представител на Общинска администрация;

6……………………….Представител на Общинска администрация

Резервен член:………………………………………………………….

 1. На основание чл.22, ал.2, т.3 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Елхово задължава председателя на ОбС-Елхово да публикува обява в един местен вестник и на официалната интернет страница на общината, която съдържа минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
289/26/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“, Общинският съвет – Елхово:

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до 125 358,60 лева (сто двадесет и пет хиляди триста петдесет и осем лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2022 г. за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“.
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Елхово – Болярово”, представлявано от Даниела Иванова Минкова – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ след получаване на Заповед за одобрение на дейности и разходи за 2022 г. да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Елхово, проведено на 24.02.2022 г.,  Протокол № 26 , т.4 от дневния ред по доклад № 4 / 24.02.2022 г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 3, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021 – 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
290/26/5/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2021/2022 г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 19.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  гр. Елхово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“ – гр. Ямбол.

– в размер на 18.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22 г.  за землището на  с. Кирилово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“ – гр. Ямбол.

– в размер на 22.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22 г.  за землището на  с. Раздел, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 22.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22 г.  за землището на  с. Жребино, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 10.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22 г.  за землището на  с. Лесово, община Елхово, съгласно

Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 25.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22 г.  за землището на  с. Трънково, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 21.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с. Гранитово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 16.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с. Мелница, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

– в размер на 18.00 лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 21/22г.  за землището на  с. Маломирово, община Елхово, съгласно

Протокол №1 от 10.02.2021 г. на ОД “Земеделие“- гр. Ямбол.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2021/2022 г.

IІІ. На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 21/22 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 200/635 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 635 кв. м. съставляващо част от поземлен имот № 205 по кадастралния план на с. Пчела отреден за поземлен имот VІ -246 в кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Пчела на съсобственика Николай Маринов Стоянов
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
291/26/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 200/635 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 635 кв. м., съставляващо част от поземлен имот № 205 по кадастралния план на с. Пчела одобрен със заповед № РД-17-6/2005 г., отреден за ПИ VІ-246 в кв. 9 по ЗРП на с. Пчела утвърден със заповед № 6506/1951 г., при граници на север – ПИ 206; изток – ПИ 204; юг – улица о.т. – 38 – о.т. 41; северозапад – улица о.т. 25 – о.т. 38. на съсобственика Николай Маринов Атанасов собственик, съгласно нотариален акт № 46, том Х, рег. № 7628, дело № 996 от 2005 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 14, том ХV, дело 2894/2005 г., вх. рег. № 5433 от 29.12.2005 г.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Пчела.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинския имот.  

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от дворно място – частна общинска собственост с площ от 5020/985 0кв. м ид. ч, съставляващо УПИ  за училище в кв. 18 по плана на с.Жребино за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
292/26/7/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 5020/9850кв.м ид.ч, целия с площ 9850кв.м, съставляващо УПИ – за училище в кв.18 по плана на с.Жребино при граници: на север – улица о.т. 40 – 46а; на изток – улица от о.т. 46а – 23- 50; на юг – улица о.т. 47 – 49 – 50 и на запад о.т. 47 – 48 – 40  за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.12 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово възлага на кмета  на общината да сключи договор за наем.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за упражняване на индивидуална практика за извънболнична помощ за срок от 5/пет/години, след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
293/26/8/ Общински съвет – Елхово: 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14 ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.8 ал.1, т.1а от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Елхово разрешава да се отдават под наем след провеждане на публичен търг за срок от 5/пет/години с месечен наем определен на база т.7 от Приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, имоти – публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ, както следва:

1. Здравен дом в с. Бояново с площ 74.40/225.70 кв. м ид. ч /площа от 74.40 кв. м съгласно схема включва: лекарски кабинет с площ от 14 кв. м и склад към него 7.40 кв.м; кабинет по детска консултация с площ 13 кв.м и склад към него 6 кв.м; кабинет по женска консултация с площ от 17 кв.м; чакалня от 11 кв.м и сервизно помещение от 6 кв.м/, представляващ масивна сграда, построена през 1975 г. в парцел ІІ – за здравен дом, кв.16 по плана селото при граници: на изток – Иван и Паньо В. Паневи, Георги Иванов Панев; на запад – Велика Енчева Радева, Иван П.Колев; на север – Желязка Иванова Титова; на северозапад – н-ци на Велика Енчева Радева, Иван М.Колев; и на североизток – Янко Атанасов Колев. Имотът е актуван с АОС №457/06.07.1999 г.

2. Здравна служба в с. Маломирово с площ 85.40/153 кв.м ид.ч /площа от 85.40 кв.м включва съгласно схема: кабинет №1- 10 кв.м; кабинет №2/детска консултация/ -7 кв.м; WC -5 кв.м; кабинет №3 – 12 кв.м; кабинет №4/лекарски кабинет/ – 22 кв.м; чакалня №5 – 9 кв.м; кабинет №6 – 11кв.м и коридор №7 – 9.40 кв.м / в първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена през 1981 г. в общинска земя, представляваща парцел  І –за “Поща и здравна служба”, кв.19 по плана на селото. Имотът е актуван с АОС №536/23.03.2000 г.

3. Здравна служба в с. Раздел с площ 11/75.50 кв.м ид.ч съгласно приложена схема в първи етаж на масивна двуетажна сграда – кметство, построена в УПИ VІІ – общ., кв.29 по плана на селото при граници: на изток – ПИ VІ – 324; на запад – улица о.т.51а-52; на север – ПИ VІІІ – за здравна служба и на юг – улица о.т.50а-51а. Имотът е актуван с АОС №1157/30.03.2005 г.

4. Помещение за здравна служба в с. Чернозем с площ 20/67,20 кв.м ид.ч /площа от 20 кв.м включва: лекарски кабинет от 10 кв.м и склад от 10 кв.м/, находящо се в масивна административна сграда, построена в ПИ 80, кв.11 по плана на селото при граници: на североизток ПИ 48 и 81; на северозапад – ПИ 49; на юг – улица и на запад – улица. Имотът е актуван с АОС № 787/20.05.2003 г.

 5. Помещение за здравна служба в с. Лалково с площ 13/130 кв.м ид.ч, находящо се в първи етаж от двуетажна масивна административна сграда, построена през 1958 г. в п-л отреден за ТКЗС и СНС в част от имот 208, кв.1 по плана на селото при граници: на изток – улица; на запад – част от имот 208, отреден за площад; на север – улица и на юг – п-л за културен дом. Имотът е актуван с АОС №577/25.09.2000 г.

 6. Помещение за здравна служба в с. Г. Дервент 12/137кв.м ид.ч в първи етаж на масивна двуетажна сграда – клуб на съветника, построена през 1986 г. в поземлен имот “Дом на културата”, кв.7 по плана на селото при граници: на изток – улица; на северозапад – улица; на североизток – улица и на югозапад – общинско място. Имотът е актуван с АОС №780/17.04.2003 г.

7. Здравна служба в с. Гранитово с площ 50/88.56 кв.м ид.ч /площа от 50 кв.м съгласно приложена схема, включва: стая №1 – лекарски кабинет с площ от 12 кв.м; стая №2 с площ от 15 кв.м; стая №3 – амбулатория  с площ от 15 кв.м; №5 – WC с площ от 1 кв.м и №7 – чакалня с площ от 7 кв.м/ в приземен етаж на двуетажна полумасивна сграда, построена в парцел ХІ – здравна служба, имот пл.№183, кв. 33 по плана на селото при граници: на югоизток – п-л Х-177; на запад – площад и п-л ХІІ, имот 184 –  Светия синод; на североизток – п-л ІІ-180; на северозапад – п-л І-182 и на юг – улица. Имотът е актуван с АОС№578/21.09.2000 г.

8. Помещение за здравна служба в с. Вълча Поляна с площ от 8.40/260 кв.м ид.ч, находящо се в едноетажна масивна сграда – училище, построена в поземлен имот ІІІ – за училище в кв.10 по плана на с.Вълча Поляна при граници: на изток – улица; на запад – дере; на север позем. имоти №№157 и 158 и на юг – поземл. имоти №№182 и 183. Имотът е актуван с АОС № 608/07.03.2001 г.

9. Здравна служба в с. Мелница с площ от 59/72 кв.м ид.ч/площа от 50 кв.м съгласно приложена схема, включва: №1- манипулационна с площ от 14кв.м; №2 WC с площ 5 кв.м; №3 с площ 14 кв.м; №4 – лекарски кабинет с площ – 14 кв.м и №5 – чакалня с площ от 12 кв.м/ находяща се в  масивна сграда, построена в  поземлен имот Х-за здравна служба и аптека, кв.24 по плана на селото при граници: на изток – ПИ ІІІ-112 и ІV-112; на запад – улица о.т. 30-32; на север ПИ – ХІ-109 и на юг ПИ ІХ -111. Имотът е актуван с АОС №1120/10.10.2004 г.

10. Здравна служба в с. Лесово с площ 106/203 кв.м ид.ч /площа от 106 кв.м съгласно приложена схема, включва: №1- детска консултация с площ от 24 кв.м; №2 – стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м; №3 – лекарски кабинет с площ 25 кв.м; №4 – 11 кв.м; №5 – чакалня – 23 кв.м и №6 WC с площ от 8 кв.м/ в първи етаж на двуетажна сграда – здравен дом, построена в поземлен имот І – за болница, кв.29 по плана на селото, а по кадастралната карта здравния дом е с идентификатор 43459.501.148.1 с площ от 204 кв.м,  при граници: на изток – п-л ІІ-158; на югозапад – улица; на север – улица и на юг – п-л ХІ-149. Имотът е актуван с АОС №580/13.10.2000 г.

11. Здравна служба в с. Изгрев с площ 37/98 кв.м /площа от 37 кв.м съгласно приложена схема, включва:№1- вход и чакалня с площ от 10 кв.м; №2 – лекарски кабинет с площ от 16 кв.м и №3 – детска консултация с площ от 11 кв.м/ в част от едноетажна паянтова сграда, построена през 1902 г., масивна пристройка към нея с площ от 17,05 кв.м, построена през 1998 г. и едноетажна полумасивна сграда със ЗП 14,40 кв.м, построена 1973 г. в имот пл.№246 – част от поземлен имот ХІ – за здравен дом, кв.19 по плана на селото при граници: югоизток – п-л VІ-245; северозапад – улица; югозапад – п-л ХІІІ-247 и североизток – имот пл.№242. Имотът е актуван с АОС №562/13.07.2000 г.             

         II. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество възлага на кмета на общината да сключи договори за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешение изработване   на ПУП-план за застрояване по чл.4, ал.1 от Наредба №19 за застрояване в земеделските земи без промяна на предназначението им за поземлен имот с идентификатор 43459.41.385 по КККР на  землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
294/26/9/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-план за застрояване по чл.4, ал.1 от Наредба №19 за застрояване в земеделските земи без промяна на предназначението им за поземлен имот с идентификатор 43459.41.385 по КККР на  землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол.

2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-план за застрояване по чл.4, ал.1 от Наредба №19 за застрояване в земеделските земи без промяна на предназначението им за поземлен имот с идентификатор 43459.41.385 по КККР на  землище с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 348/29/11 от 22.03.2018 г. и Решение № 52/5/12 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Елхово за промяна на началните цени за добив и продажба на дървесина на територията на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
295/26/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Елхово променя, определените с Решение № 348/29/11 от 22.03.2018 г. и Решение № 52/5/12 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Елхово начални цени за добив и продажба на дървесина, както следва:

 1. Добита иглолистна дървесина в пл. куб. м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 95 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 90лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 80лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 75лв.;

– дребна технологична дървесина – 75 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 75 лв.;

 1. Иглолистна дървесина на корен в пл. куб. м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 70лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 60 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 50 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина –50 лв.;

– дребна технологична дървесина – 50 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 50 лв.;

 1. Добита дървесина от топола в пл. куб. м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 85 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 85лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 75 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 55 лв.;

– дребна технологична дървесина – 55 лв.;

– технологична дървесина от  дърва –55 лв.;

 1. Дърва за горене от широколистни твърди – 20.00 лв. за пр. куб. м. без ДДС.
 2. Цена на добив на дървесина (без ДДС)

– дърва за огрев – 12,50 лв. пр.куб.м.

– маркиране на стояща дървесина на корен дърва  – 3,90лв. пл.куб.м.

– маркиране на едра строителна дървесина на корен трупи – 1,95 лв. пл.куб.м.

– добив на иглолистна дървесина -25,00лв. пл. куб.м.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
296/26/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово.
 2. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово.

         Приложение: 1. Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година в гори собственост на община Елхово

Вярно,
Мария Петрова                                                         Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                               Председател на ОбС /П/