Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 14.04.2022 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

                             г-н /г-жа/……………………………………….                           

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 28 /05.04.2022 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 14.04.2022 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 28-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на  Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2021 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали керемиди втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем чрез публичен търг на  10000/26426кв.м ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.2571  по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово,  представляващи участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6 съгласно изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово  от „Геострой –инженеринг“ ЕООД за срок от  пет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за добив и продажба на добитата дървесина и дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска собственост за 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 по КККР на  с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо редовно неприсъствено заседание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово