ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 29.07.2011г.

П Р О Е К Т


на ДНЕВЕН РЕД на LIII-то заседание на ОбС-Елхово,

което ще се състои на 29.VII.2011 г. от 9.00 часа в залата на общината

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на нова субсидия  за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „СВ. Иван Рилски” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров–Председател на ОбС-Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промени в утвърдената с общинския бюджет за 2011 г. субсидия за текуща дейност на спортни клубове със седалище и дейност на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров–Председател на ОбС-Елхово

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Присъждане на персонална награда, регламентирана в Статута за морално и материално стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към град Елхово, община Елхово и към Република България

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров–Председател на ОбС-Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на временна финансова помощ на Сдружение „Бизнес Център – Елхово” за реализация на проект „Устойчиво селскостопанско развитие чрез капацитетно изграждане и инструменти за бизнес промоция” по Програма ТГС България – Турция

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров–Председател на ОбС-Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община  Елхово за първото шестмесечие на  2011г. и  актуализация на същия

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на промени на маршрутни разписания от общинската транспортна схема

ВНОСИТЕЛ:  Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласие  за  прокарване на трасе за    електропровод 20 кV от поземлен имот  22046, местност „Шаламанка” по КВС на землище с.Жребино, до ЖР ¹ 100 на ВЛ „Тенево” по КВС на землище  с.Борисово, през  поземлени имоти – полски пътища, собственост на Община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от община Елхово на недвижими имоти–държавна собственост намиращи се в гр. Елхово на пл. Христо Ботев, представляващи кабинети, киносалон и зала на ДНА

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на пристрояване в УПИ ²²-жилищен комплекс в кв. 114  по плана за регулация и застрояване /ПРЗ/, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на града поземлен имот с идентификатор 27382.500.9564

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ масивна сграда – овчарник  със застроена площ 664 кв.м построена в поземлен имот ¹ 101009 по Картата на възстановената собственост на с. Маломирово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ масивна сграда – овчарник  със застроена площ 672 кв.м построена в поземлен имот ¹ 101011 по Картата на възстановената собственост на с. Маломирово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти  частна  общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предложение за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елхово, ул. Пирин ¹ 6 с площ от 24.50кв.м за срок от 10 години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на язовир с площ от 2,917 дка, кад.¹201 в землището на  с.Гранитово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на язовир с площ от 4,753дка, кад.¹521 в землището на  с.Раздел за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

16.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари–юни 2011 г.

ВНОСИТЕЛ:Стоян Иванов Овчаров–председател на ОбС-Елхово

17.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари–юни 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от общината

ВНОСИТЕЛ: д-р Коста Андреев Илчев– председател на ПК по ЕСПЗОКСТВ

19. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

СТОЯН ОВЧАРОВ

Председател на ОбС-Елхово