Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 28.07.2022 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

         ……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 31 /19.07.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 28.07.2022 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 31-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода  януари 2022 г. – юни  2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари 2022 г. – юни 2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончевпредседател на ОбС – Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида” АД.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Опрощаване на публично вземане по молба за опрощаване до Президента на Република България с вх.№ 94-05-36/10.06.2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончевпредседател на ОбС – Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на право на ползване върху части от недвижими имоти – общинска собственост в землището на с. Голям Дервент.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти – общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №317/28/9, взето с протокол №28/14.04.2022 г. на Общински съвет – Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем чрез публичен търг на   поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.9696  по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово за срок от  пет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на части от недвижими имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово