ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 27.06.2011г

П Р О Е К Т

 

на ДНЕВЕН РЕД на LII-то заседание на ОбС-Елхово,

което ще се състои на 27.VI.2011 г. от 9.00 часа в залата на общината

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елхово за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева–зам.кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на форма за управление на горските територии–общинска собственост и за създаване на Временна комисия на ОбС-Елхово и избор на нейни членове за изработване на проект на Наредба за управление и стопанисване на горските територии на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров–Председател на ОбС-Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Преразглеждане на решение No 554/44/7/, взето с Протокол No 44/27.01.2011 г. на ОбС-Елхово, в частта му по т. 2 за кандидатстване на община Елхово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1 с проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Шанс за осигуряване на заетост и активност” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предварително съгласие за изграждане на линеен обект за контрол и наблюдение на българо-турската граница през общински имоти в землището на с.Лесово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 42/1262 кв.м ид.ч. дворно място цялото с площ 1262 кв.м, съставляващо урегулиран поземлен имот VI-579 по плана на с. Гранитово на съсобственика Атанас Георгиев Йонков

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отмяна на т.2 от решение No 524/42/6/ на Общински съвет-Елхово и продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9704 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 23/385 ид.ч. кв.м, находящ се в гр. Елхово, ул. Славянска за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 20/385 ид.ч. кв.м, находящ се в гр. Елхово, ул. Славянска за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ от 8 кв.м за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Елхово, ул. Търговска No 5 с площ от 19,20 кв.м за офис на ПП АТАКА

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на язовир с площ от 4, 718 дка, кад. No 273 в землището на с. Гранитово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на рибарник с площ от 52219 кв.м с идентификатор 27382.62.106 в землището на гр. Елхово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на рибарник с площ от 16956 кв.м с идентификатор 27382.62.107 в землището на гр. Елхово за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба No 7 от 2000 г. на МОН в Г „Св. Климент Охридски” гр. Елхово и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Бояново за учебната 2011/2012 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство с. Бояново

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – Кмет на община Елхово

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем за срок от десет стопански години на свободните обработваеми земи – частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 28.06.2011 г. от 14.30 часа на Общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово

20.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината

ВНОСИТЕЛ: д-р Коста Андреев Илчев– председател на ПК по ЕСПЗОКСТВ

21. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

СТОЯН ОВЧАРОВ

Председател на ОбС-Елхово