ЗАПОВЕД № 651/21.09.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД 

№ РД-651

гр. Елхово, 21.09.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 29/26.05.2022 г., 30/23.06.2022 г. и 31/28.07.2022 г.

  

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи :

  1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 302 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9Б, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7119, 27382.500.4007, 27382.500.4008, 27382.500.4009, 27382.500.4010, 27382.500.4005, с начална тръжна цена 3 320,00 лв. без ДДС, депозит 332,00 лв.
  2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово ул. Арда, площ : 193 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор : 27382.500.2718, номер по предходен план : 2718, кв. 142, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9919, 27382.500.7027, 27382.500.2719, 27382.500.7025, 27382.500.9918, с начална тръжна цена 2 120,00 лв. без ДДС, депозит 212,00 лв.
  3. Дворно място с площ 840 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ ІІ-общ. за промишлени нужди, изток – улица, юг – улица и запад – УПИ ІV-общ. за промишлени нужди и УПИ V-общ. за промишлени нужди, с начална тръжна цена 8 400,00 лв. без ДДС, депозит 840,00 лв.
  4. Дворно място с площ 610 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, при граници на имота : север – УПИ V-общ. за промишлени нужди, изток – УПИ ІІІ-общ. за промишлени нужди, юг – улица и запад – улица, с начална тръжна цена 6 100,00 лв. без ДДС, депозит 610,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 12.10.2022 г. от 13.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 19.10.2022 г. от 13.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 10.10.2022 г. и 17.10.2022 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 10.10.2022 г. и 17.10.2022 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 840 кв. м. съставляващо УПИ ІІІ-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска   собственост   представляващ   дворно   място  с   площ   610  кв.  м. съставляващо УПИ ІV-общ. за промишлени нужди в кв. 60 по плана за регулация и застрояване на с. Кирилово, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 10.10.2022 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 17.10.2022 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1.  не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете     

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

Тръжна документация

Скици

ЗАПОВЕД № РД – 730/ 14.10.2022 г. за зспечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006 – [Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]

ЗАПОВЕД № РД – 729/ 14.10.2022 г. за зспечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917 – [Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]

ЗАПОВЕД № РД – 728/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Кирилово и представляващ дворно място с площ 840 кв. м. – [Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]

ЗАПОВЕД № РД – 731/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Кирилово и представляващ дворно място с площ 610 кв. м. – [Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]