Тридесет и четвърто заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 34

 

На тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.10.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
382/34/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 309/28/1, раздел VІІ, т.14 по Протокол № 28 от 14.04.2022 г., допълнено и изменено с решение № 351/31/2 по Протокол №31/28.07.2022 г. променя разпределение на преходен остатък от средства по ПМС 326/2021 г., както следва:  

            14.3. Осигуряване достъп на специализирани автомобили до здравни услуги  по улици, гр.Елхово – било 102 542 лв., става 113 182 лв., изменение „+“ 10 640 лв.

14.7. Помощи погребение на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв. – било 17 000 лв., става 10 000 лв., изменение „-“ 7 000 лв.

14.8. Закупуване на ехокардиограф за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД – било   25 000 лв., става 21 360 лв., изменение „-“ 3 640 лв.

Решението в останалата си част по т.14 остава непроменено.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 309/28/1, раздел VІІ, т.9 по Протокол № 28 от 14.04.2022 г., променя разпределението на субсидия за ремонт, свързан с преустройство на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово, в частта на т.9.3., както следва:   

ремонт козирка – било 4 500 лв., става 0 лв.

подмяна радиатори – 0 лв., става 4 500 лв.

Решението в останалата си част по т.9 остава непроменено.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ВНОСИТЕЛ: Йовка Драгоева Иванова – председател на ПК по ЗОРПК

ОбС РЕШИ:
383/34/2/ Общински съвет – Елхово:

І. Общински съвет не прие предложения проект на решение  
ІІ. На основание чл.34, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията, Общински съвет – Елхово приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 1. Чл. 21, ал.3 се изменя по следния начин:

Било: Чл.21 /3/ Общинските съветници подават декларация по чл.12 т.4 от ЗПРКИ. Декларацията се подава преди или по време на изпълнението на правомощията или задълженията по служба.

Става: Чл.21 /3/ Общинският съветник, който е обявил частен интерес, не може да участва в обсъждането и да гласува. Обстоятелствата по тази алинея се отразяват в протокола от съответното заседание.

ІІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Правилника.

 1. I На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет-Елхово да публикува направените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Елхово, след влизане на решението в сила.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на Топъл обяд от Община Елхово, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
384/34/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.7 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет – Елхово : 

Определя дейността по предоставяне на Топъл обяд, която ще се реализира от Община Елхово по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027, Продедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, която не се финансира като делегирана от държавата дейност.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
385/34/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово : 

 1. Дава съгласие Община Елхово да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Елхово за 2023 г., и възлагане дейностите в горските териториии – общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово                                

ОбС РЕШИ:
386/34/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово приема Годишен план за ползване на дървесина на община Елхово за 2023 година, представляващ неразделна част от настоящото решение.
 2. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина през 2023 година в гори собственост на община Елхово.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Решение №295/26/10 от 24.02.2022г.  на Общински съвет – Елхово за промяна на началните цени за добив и продажба на дървесина на територията на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
387/34/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Елхово променя, Решение №295/26/10 от 24.02.2022г. на Общински съвет – Елхово за начални цени за добив и продажба на дървесина, както следва:
 2. Добита иглолистна дървесина в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 115 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 100лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 90лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 85лв.;

– дребна технологична дървесина – 85 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 85 лв.;

 1. Иглолистна дървесина на корен в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 80 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 70 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 60 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина –60 лв.;

– дребна технологична дървесина – 60 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 60 лв.;

 1. Добита дървесина от топола в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 115лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 95лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 85 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 65 лв.;

– дребна технологична дървесина – 65 лв.;

– технологична дървесина от  дърва – 65 лв.;

 1. Дърва за горене от широколистни твърди – 25.00 лв. за пр.куб.м. без ДДС.
 2. 5. Цена на добив на дървесина (без ДДС)

– дърва за огрев – 19.00 лв. пр.куб.м.

– маркиране на стояща дървесина на корен дърва  – 5,00лв. пл.куб.м.

– маркиране на едра строителна дървесина на корен трупи – 2,50лв. пл.куб.м.

– добив на иглолистна дървесина -38,00лв. пл. куб.м.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
388/34/7/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направената инвестиция за 2022год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

         „Диспечеризация НВ Мелница“  на обща стойност 1 598,61лв. (хиляда петстотин деветдесет и осем лева шестдесет и една стотинка) без ДДС.

         2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (ДМА),  съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на активите в баланса на общината.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение  за  прекратяване  на Договор за концесия №К-3 от 03.01.2018г.  с концесионер „КАЛ ГРУП“ЕООД за експлоатация на обект, язовир представляващ  имот с идент. № 17748.72.292 по КК на с.Гранитово (№000292 по КВС)  местност „Червен бряг“ в землището на с. Гранитово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
389/34/8/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.17, ал.3, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.32.5. от Договор №К-3/03.01.2018г., Общински съвет – Елхово:

           1.Одобрява предложението на Кмета на община Елхово за прекратяване на Договор за концесия №К-3 от 03.01.2018г. с концесионер „КАЛ ГРУП“ЕООД, гр.Елхово  за експлоатация на  язовир представляващ  имот с идент.  № 17748.72.292 по КК на с.Гранитово (№000292 по КВС )  в местност „Червен бряг“, в землището на с.Гранитово, поради неизпълнение на задълженията на концесионера да заплаща дължимите концесионни вноски при условия и срокове, договорeни между страните.

 1. Възлага на Кмета на община Елхово, последващите съгласно закона и в съответствие с предвидените в договора действия по изпълнението на решението.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за придобиване чрез дарение на имот – частна общинска собственост с площ 55 кв. м. съставляващ поземлен имот 27382.500.2201 по скица – проект за изменение на КККР на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
390/34/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел V. „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“, точка Б „Имоти за които предстои да бъде започната процедура за придобиване от община Елхово“ да бъде създадена позиция № 5. „Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2201 по скица-проект за изменение на КККР на гр. Елхово.”
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава община Елхово да придобие в собственост, чрез дарение поземлен имот с проектен идентификатор 27382.500.2201 по скица-проект № 15-1174466-10.10.2022 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово с площ 55 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, при съседи – 27382.500.7094, 27382.500.7079, 27382.500.2211, собственост на „Ником 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Пирот, № 25 съгласно нотариален акт № 173, том VІ, рег. № 10255, дело 927 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 96, том VІІІ, дело № 1178/2021 г., вх. рег. № 2224 от 15.11.2021 г., дв. вх. № 2214.  
 3. На основание чл. 34, ал. 3 и 7 от Закона за общинската собственост и чл. 8 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество кмета на общината да приеме дарението и сключи договор в писмена форма.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
391/34/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Общински клуб на хората с увреждания – 500.00 лв. чрез Виолета Ангелова – председател на Управителния съвет

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Радостина Илиева Мишева, с. Маломирово
 2. Богдана Асенова Иванова, с. Трънково
 3. Илия Димитров Русев, гр. Елхово
 4. Стоян Ташев Симеонов, гр. Елхово

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П