ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 21.09.2010г.

ПРОЕКТ

ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 21.09.2010 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ на Решение No 495/39/1/ от дневния ред на ХХХIХ-то заседание на Общински съвет-Елхово, проведено на  23.VIII.2010 г. във връзка със ЗАПОВЕД No АК 11/0011 от 7.IХ.2010 г. на Заместник областен управител – г-н Димитър Иванов

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ВНОСИТЕЛ: Ръководителят на група съветници „Коалиция за България” при ОбС-Елхово – д-р Коста Андреев Илчев

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет  на община Елхово за 2010 година /поименен списък на капиталовите разходи , приложение 1, приложение 2, план сметка на разходите от таксата битови отпадъци /

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-парцеларен план за подземен ел.провод 20 кV от ж.р. стълб в ПИ 22068 до поземлен имот 22039, землище на с. Гранитово, община Елхово

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

/ Материалът е включен в дневния ред на заседанието на Общински съвет Елхово от 23.07.2010г. като т.6 /

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изискване на доклад за фактическото състояние на „КОМПЛЕКС КОЛХИДА” АД ГР. ЕЛХОВО от неговия изпълнителен директор и предложение за свикване на Общо събрание на акционерите

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изплащане разходите на ежедневно пътуващите ученици над 16-годишна възраст

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване  изключения под минималния брой  на ученици в паралелките  на ОУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Бояново за учебната 2010/2011 година

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

/ Материалът е включен в дневния ред на заседанието на Общински съвет Елхово от 23.07.2010г. като т.16 /

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 2079/142079 кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 43459.502.25 целия с площ 142 079 кв.м  по кадастралната карта на с. Лесово на съсобственика държавата.

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем за срок от 5 стопански години  на свободните обработваеми земи  – частна общинска собственост /Приложение 1/

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие  за ползване на общинско пасище, мера No 43459.35.91 с площ 6.698 дка в землището на с. Лесово и предоставянето му за отглеждане на 4 бр. коне на –Джейн Бедсън от с. Лесово

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет за отпускане  на персонална пенсия по чл. 92 от КСО

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров– Председател на ОбС-Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на становище относно подписване на  споразумение  между МБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово и кредитор

ВНОСИТЕЛ: Мария Петрова-Минчева–председател на ПК по бюджет и финанси

 

13. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ                                                                                               

Председател на Общински съвет-Елхово