Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 15 декември 2022 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 35 /06.12.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 15.12.2022 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 35-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ОБЯВЯВАНЕ предсрочното прекратяване правомощията на  Кирил Иванов Стоилов като общински съветник.

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА от новоизбран общински съветник.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Промяна в състава на Постоянната комисия по социална политика и обществени дейности.
ВНОСИТЕЛ /устно/: Николай Тончев Колев–председател на ОбС-Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Елхово за периода 2021 – 2028 г.”.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028г.“

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово                       

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за извънредно присъствено заседание на  общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Ямбол на 14.12.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.,,Жорж Папазов’’18, с резервна дата съгласно чл.10,ал.5,т.6 от ПОДАВИК  19.12.2022г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 68/912 кв.м. ид.части от полуподземен етаж на масивна училищна сграда – ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” – град Елхово с идентификатор 27382.500.1589.2, находяща се на ул.”Ал.Стамболийски” № 36 за срок от 5/пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 200/4087 кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.9705, находящ се в град Елхово, ул.”Морава” №1а за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части на община Елхово представляващи 1290/2690 кв.м.ид.ч. дворно място цялото с площ 2 690 кв.м. съставляващо УПИ ІV-14 в кв.3 по плана на с. Малък манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 27382.500.1954 по КККР на гр.Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 27382.500.9677, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9691, 27382.500.9694 по КККР на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Опрощаване на публично вземане по молба за опрощаване до Президента на Република България с вх.№ 94-05-55/14.10.2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

20.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово