Тридесет и пето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 35

 

На тридесет и петото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 15.12.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………….

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по социална политика и обществени дейности.
ВНОСИТЕЛ /устно/: Николай Тончев Колев–председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:
392/35/2/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал.3 и чл.29, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет избира Диян Апостолов Шахпазов за член на Постоянната комисия по социална политика и обществени дейности.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
393/35/3/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 309/28/1, раздел ХV по Протокол № 28 от 14.04.2022 г. предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по процедура  на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“, изпълнявана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027 – било 0 лв., става  8 000 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

ІV. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 309/28/1, раздел ХV по Протокол № 28 от 14.04.2022 г. променя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по изпълнявани проекти, както следва:

– ОП „Региони в растеж“      – било 290 000 лв., става 345 500 лв., изменение „+“55 500 лв.

– Програма за развитие на селските райони – било 564 852 лв., става 509 352 лв., изменение „-„55 500 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 309/28/1, раздел VІІ, т.9 по Протокол № 28 от 14.04.2022 г., изм. с решение № 382/34/1, раздел ІV по Протокол №34/27.10.2022 г., променя разпределението на субсидия за МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово, както следва:

9.1. На основание чл.100 ал.2 т.4 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за финансово оздравяване на лечебното заведение, в т.ч. за закупуване на лекарства – било 60 000 лв., става 64 000 лв., изменение „+“4 000 лв.

9.3. На основание чл.100 ал.2 т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение, в т.ч. за вътрешно измазване на помещения –    било 4 000 лв., става 0 лв., изменение „-„4 000 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено.

VІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, община Елхово осигурява собствени средства в размер на 100 000 лв. за финансиране изготвянето на:

1.Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

2.Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите,

на многофамилни жилищни сгради, необходими при кандидатстване за получаване на БФП.

Средствата се предоставят на Сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС,  по утвърдени от Общински съвет-Елхово Правила .

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
394/35/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.66, ал.1, ал.2, във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, Общински съвет Елхово одобрява план-сметките за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Елхово съгласно:   
 2. Приложения с номера от 1 до 20 – план сметка на разходите по населени места;
 3. Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи по населени места;
 4. Приложение номер 21-План сметка за разходите на РДНО с.Добрич.
 5. На основание чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Елхово определя размера на такса битови отпадъци за всяко задължено лице в промил, за всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ, съгласно Приложение номер 23.

III. На основание чл.67, ал.8, т. б от ЗМДТ, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови отпадъци и честотата им на сметоизвозване, съгласно Приложение номер 22.

Неразделна част от настоящата докладна записка са:

  –  Приложения с номера от 1 до 20 – план сметки на разходите по населени места

  – Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи  по населени места

  –  Приложение номер 21 – План-сметка за разходите на РДНО с.Добрич

  –  Приложение номер 22 – Анализ цена контейнер и кофа за града и селата

           –  Приложение номер 23 – Размер на ТБО.     

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Елхово за периода 2021 – 2028 г.”
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
395/35/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда Общински съвет – Елхово приема „Програма за опазване на околната среда на Община Елхово за периода 2021 – 2028 г.”

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028г.“
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
396/35/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Елхово приема Програма за управление на отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028г.“

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово     

ОбС РЕШИ:
397/35/7/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2022/2023г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 26.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Трънково, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 29.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Кирилово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 21.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.М.Манастир, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 30.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Бояново, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 29.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Жребино, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 26.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Пчела, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 23.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Славейково, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 28.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Чернозем, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 27.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  гр.Елхово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 25.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Гранитово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 26.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Изгрев, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 21.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Мелница, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 23.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Раздел, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

– в размер на 21.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Маломирово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2022/2023г.

ІІІ. На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 22/23г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
398/35/8/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ, чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.5, т.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинското имущество – Общински съвет Елхово дава съгласие за предоставяне на имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, като разрешава отдаването им под наем за стопанската 2022 – 2023г. на:

 1. „Тремонд“АД за имоти, находящи се  в землището на с.Бояново, както следва:

-ПИ № 06001.70.1, с площ 0,800 дка, НТП-нива

-ПИ № 06001.71.80, с площ 1,900 дка, НТП -нива

-ПИ № 06001.78.70, с площ 2,289 дка, НТП -нива

2.ЕТ „Каливана-Иванка Димитрова“ за имот, находящ се  в землището на с.Стройно, както следва: 

-ПИ № 69883.17.70, с площ 6,000 дка, НТП-нива

след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

ІІ. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Елхово упълномощава  кмета на общината да сключи договор за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
399/35/9/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на:

 1. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.933, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ от 4/145кв.м ид.ч, целият с площ от 145кв.м, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 1.ПИ 27382.500.934; 2. ПИ 27382.500.9812 и 3. ПИ 27382.500.932 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 2. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9568, находящ се в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ с площ  4/3587кв.м ид.ч, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.329; 2. ПИ 27382.500.7111; 3. ПИ 27382.500.326; 4. ПИ 27382.500.328; 5.ПИ 27382.500.7236; 6. ПИ 7382.500.341; 7. ПИ 27382.500.342; 8.ПК 27382.500.7110 и ПИ 27382.500.2508 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 3. Част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9524, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ 4/252кв.м ид.ч, целият с площ от 252кв.м, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.807; 2. ПИ 27382.500.9703; 3. ПИ 27382.500.7148; 4. ПИ 27382.500.2616; 5.ПИ 27382.500.811 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договори за наем.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
400/35/10/ Общински съвет – Елхово:          

Общински съвет отлага точката за разгеждане на следващо заседание

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 68/912 кв.м. ид.части от полуподземен етаж на масивна училищна сграда – ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” – град Елхово с идентификатор 27382.500.1589.2, находяща се на ул.”Ал.Стамболийски” № 36 за срок от 5/пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
401/35/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем”, бъде допълнена следната позиция № 23. „Част от имот – публична общинска собственост с площ от 68/912 кв.м. ид.части от полуподземен етаж на масивна училищна сграда – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Елхово.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 68/912 кв.м. ид.ч. от полуподземен етаж на масивна четириетажна сграда с идентификатор 27382.500.1589.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008г., цялата със застроена площ от 912 кв.м., предназначение: сграда за образование, построена през 1973 год. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1589, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.7240; ПИ 27382.500.7064 и ПИ 27382.500.7091 за срок от 5/пет/ години, за учебния период от 01.09. до 30.06. /първи септември до тридесети юни/ на всяка година, с месечен наем, определен на база т.1 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 3. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 200/4087 кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.9705, находящ се в град Елхово, ул.”Морава” №1а за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:402/35/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем”, под позиция № 20 „Част от ПИ – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9705 и площ от 40/4087 кв.м. ид.части в град Елхово, ул. „Морава“ бъде допълнена площта и административния адрес и стане „Част от ПИ – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9705 и площ от 200/4 087 кв.м. ид. части в град Елхово, ул. „Морава“ № 1А“.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: 200/4 087 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.9705, целият с площ 4 087 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрена със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при граници: ПИ 27382.500.7236, ПИ 27382.500.7113, ПИ 27382.500.9708, ПИ 27382.500.9707, ПИ 27382.500.9721, ПИ 27382.500.9822, ПИ 27382.500.9706 и ПИ 27382.500.9704 за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.4 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 3. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части на община Елхово представляващи 1290/2690 кв.м.ид.ч. дворно място цялото с площ 2 690 кв.м. съставляващо УПИ ІV-14 в кв.3 по плана на с. Малък манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
403/35/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена следната позиция № 27. „1290/2690 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ ІV-14 кв. 3 по плана на с. Малък манастир.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалните части на община Елхово, представляващи :

1290/2690 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 690 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-14 в кв. 3 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № 340/25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ІІІ-13, югоизток – улица о. т. 4 – 5, югозапад – ПИ V-15 и ПИ VІІ-17, северозапад – ПИ ІХ-12 на съсобствениците наследници на Бою Георгиев Драганов – Георги Боев Драганов, Мария Боева Стоилова и Драган Боев Драганов, собственици съгласно акт за поземлена собственост № 615 от 26.12.1949 г. на 1 560 кв. м. дворно място съставляващо поземлен имот ІV в кв. 5 по плана на с. Малък манастир одобрен със заповед № 3702/20.05.1941 г. идентичен съгласно Служебна бележка на отдел ТСУС от 01.09.2022 г. с поземлен имот ІV-14 в кв. 3 по плана за регулация и застрояване на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340/25.09.1987 г., а по скица представляващ 1400/2690 кв. м. ид. ч. дворно място цялото с площ 2 690 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-14 в кв. 3 по плана за регулация и застрояване на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340/25.09.1987 г.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинския имот.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 27382.500.1954 по КККР на гр.Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
404/35/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 26. „Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954 по КККР на гр. Елхово с площ 289 кв. м.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 289 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 1953, кв. 73, парцел V, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7165, 27382.500.1952, 27382.500.7163.  

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ с идентификатор 27382.500.9677, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9691, 27382.500.9694 по КККР на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
405/35/15/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2022 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” бъдат допълнени следните позиции :

№ 17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по КККР на гр. Елхово с площ 523 кв. м.

№ 18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по КККР на гр. Елхово с площ 476 кв. м.

№ 19. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по КККР на гр. Елхово с площ 507 кв. м.

№ 20. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по КККР на гр. Елхово с площ 493 кв. м.

№ 21. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по КККР на гр. Елхово с площ 523 кв. м.

№ 22. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 23. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

№ 24. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по КККР на гр. Елхово с площ 441 кв. м.

№ 25. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по КККР на гр. Елхово с площ 450 кв. м.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на следните недвижими имоти частна общинска собственост намиращи се в гр. Елхово и представляващи :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 10, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9697, 27382.500.7162, 27382.500.9678, 27382.500.9696.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ : 476 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ : 507 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 28, площ : 493 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9684, 27382.500.7162, 27382.500.9686, 27382.500.9696.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 30, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9685, 27382.500.7162, 27382.500.9687, 27382.500.9696.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 34, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9687, 27382.500.7162, 27382.500.9689, 27382.500.9696.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 36, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9688, 27382.500.7162, 27382.500.9690, 27382.500.9696.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 40, площ : 441 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9690, 27382.500.7162, 27382.500.9692, 27382.500.9696.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 46, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9693, 27382.500.7162, 27382.500.9695, 27382.500.9696.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

3.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 10, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9697, 27382.500.7162, 27382.500.9678, 27382.500.9696, на стойност 7 845,00 лв. без ДДС.

         3.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ : 476 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696, на стойност 7 140,00 лв. без ДДС.

         3.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ : 507 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696, на стойност 7 605,00 лв. без ДДС.

3.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 28, площ : 493 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9684, 27382.500.7162, 27382.500.9686, 27382.500.9696, на стойност 7 395,00 лв. без ДДС.

         3.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 30, площ : 523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9685, 27382.500.7162, 27382.500.9687, 27382.500.9696, на стойност 7 845,00 лв. без ДДС.

         3.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 34, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9687, 27382.500.7162, 27382.500.9689, 27382.500.9696, на стойност 8 100,00 лв. без ДДС.

         3.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 36, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9688, 27382.500.7162, 27382.500.9690, 27382.500.9696, на стойност 8 100,00 лв. без ДДС.

3.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 40, площ : 441 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9690, 27382.500.7162, 27382.500.9692, 27382.500.9696, на стойност 9 261,00 лв. без ДДС.

3.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 46, площ : 450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9693, 27382.500.7162, 27382.500.9695, 27382.500.9696, на стойност 9 450,00 лв. без ДДС.

 1. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да сключи договорите за покупко-продажба.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
406/35/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. 350/1750 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 750 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІХ-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на север – ПИ ІІІ-372 и ПИ VІІІ-374, на изток – ПИ VІІІ-374, на юг – улица о. т. 153 – о. т. 155, на запад – ПИ Х-373, на стойност 2 800,00 лв. без ДДС.

1.2. 435/1585 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 585 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот Х-373 в кв. 45 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на север – ПИ ІІІ-372, на изток – ПИ ІХ-373, на юг – улица о. т. 153 – о. т. 155, на запад – ПИ ХVІІ-370, на стойност 3 480,00 лв. без ДДС.

1.3. 80/2740 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 740 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-238 в кв. 19 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на север – улица о. т. 26 – о. т. 27, на изток – улица о. т. 26 – о. т. 75, на юг – ПИ VІІ-235 и ПИ V-236, на запад – ПИ ІІІ-237, на стойност 520,00 лв. без ДДС.

         1.4. Дворно място с площ 1 008 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІ-общ. в кв. 24 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново, при граници на имота : североизток – ПИ VІ-235,  югоизток – улица с о. т. 82 – о. т. 83, югозапад – ПИ VІІІ-236 и северозапад – ПИ ІV-235, на стойност 10 080,00 лв. без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.1, 1.2 и 1.3 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1, 1.2 и 1.3 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба и за имота по т. 1.4 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба.

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Опрощаване на публично вземане по молба за опрощаване до Президента на Република България с вх.№ 94-05-55/14.10.2022 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
407/35/17/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, чл.8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, Общински съвет-Елхово изразява отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания на А. А. А. по подадена негова молба с вх.№ 94-05-55/14.10.2022 г., което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България.

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
408/35/18/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 2/22.03.2022 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Мийрем Елфида Мехмедова, с. Пчела – 130.00 лв.
 3. Стояна Велева Димова, гр.Елхово – 500.00 лв.
 4. Димитър Стойчев Кючуков, гр. Елхово – 500.00 лв.
 5. Иван Илиев Йовчев, с. Лесово – 250.00 лв.

 

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/