Проект на Наредба за градската среда на град Елхово

публикувано на 13.01.2023 г.

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Елхово се приемат предложения и становища относно Проекта за Наредба за градската среда на град Елхово

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елхово, както и на следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg

  1. Причини, които налагат приемането:

Основна причина за приемане на Наредбата за градската среда на град Елхово е необходимостта от регулация на обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

            С изменения в Закона за устройство на територията от м. март 2019 г. се даде възможност с наредба на общинския съвет да бъдат определени специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Въведе се правото на общините да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

С изработения проект се определят конкретни изисквания за градските градски пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли и други, включително такива с характерно въздействие.

  1. Цели, които се поставят.

Предлаганият проект на Наредба има за цел да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства.

Въвеждат се единни изисквания към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи и още на този етап от инвестиционния процес ще бъде овладяно безконтролното и нестандартно офромление на градската среда, което се получава при липса на единни правила.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

Приемането на наредбата не изисква допълнителни средства от общинския бюджет.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

В резултат на приемането на настоящата Наредба за градската среда на град Елхово се очаква да се създадат ясни правила, чрез прилагането на които да се постигне създаване на по-добра визия на града, функционалност и благоустройство на градските пространства.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за Наредба за градската среда на град Елхово е подзаконов нормативен акт, който се създава на основание чл.13а, от ЗУТ и е в съответствие с целите на закона, посочени в чл.1, ал.1 от ЗУТ, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 Предлаганата Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия, както на националното, така и на европейското законодателство.

Проект на Наредба за градската среда на град Елхово