Уведомление за инвестиционно предложение от „Туна Алуминиум“ ООД

Община Елхово уведомява засегнатото население, за постъпило в деловодството на общината уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр.Елхово, община Елхово, с Възложител „Туна Алуминиум“ООД.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ