Тридесет и шесто заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 36 

На тридесет и шестото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.01.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

……………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
409/36/1/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет — Елхово приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Елхово през 2023 година;

2.Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година да се публикува на интернет страницата на община Елхово;

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински имот с идентификатор 21542.69.279, находящ се в с.Добрич, община Елхово, местност „Хумата”.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
410/36/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,   чл.40, ал.4 от ППЗОЗЗ, на основание чл. 62, ал. 2 във вр. ал. 1 от ЗЕ, във вр. чл. 37, ал. 1, 3 и 4, т. 4  от ЗОС и чл. 30, ал.3, т.4 от Наредба №5 на Общински съвет Елхово за РПУРОИ,  Общински съвет – Елхово учредява право на строеж без търг или конкурс върху ПИ с идентификатор 21542.69.279 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, община Елхово с площ 793 813 кв.м., за който съгласно ПУП-ПРЗ е отреден УПИ 69.279 с отреждане за производство на ел. енергия от възобновяеми източници  ВЕИ /фотоволтаични панели/  на „СП Елхово” ЕООД, с ЕИК 206377711 за срок от 50 години.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарната цена за учреденото право на строеж , върху ПИ с идентификатор 21542.69.279 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, община Елхово с площ 793 813 кв.м.,  на стойност 2 302 000,00 лева, платими в едномесечен срок  от връчване и обявяване на заповедта на Кмета, след изтичане на 14 дневния срок за обжалване.

3.Съгласно чл.3, ал.2, т.2 от сключения предварителен договор за учредяване на право на строеж на  22.01.2021 г.  между община Елхово и СП-ЕЛХОВО ЕООД, Общински съвет- Елхово, определя годишни вноски в размер на 25,00 лева на дка, индексирани ежегодно  със съответния инфлационен индекс.

4.Упълномощава Кмета на Община Елхово за издаде заповед за учредяване на правото на строеж и след заплащане на цената и съответните данъци и такси да сключи договор с  „СП Елхово” ЕООД.

5.На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от учреденото право на строеж в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство село Добрич.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
411/36/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово :

1.Дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

2.Декларира, че социалната услуга „Дом за стари хора“ за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване.

3.Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване.

4.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Участие на Община Елхово в качеството си на собственик на общински имоти при кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
412/36/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация :

1.Дава съгласие Община Елхово, представлявана от кмета Петър Андреев Киров, да участва, в качеството ѝ на собственик на самостоятелни обекти, по процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост ( в т.ч. и  да участва в създаването на Сдружения на собствениците при условията и по реда на чл.25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост – при необходимост).

2.Дава съгласие Община Елхово да участва с финансови средства за разходи, причисляващи се на обектите общинска собственост в жилищни сгради, свързани с изготвяне на задължителни документи при кандидатстване по процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
413/36/5/ Общински съвет – Елхово:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както следва :

1.Кандидатът за финансова помощ (сдружение на собствениците) се финансира със сума до 50 % от сумата за енергийно техническо обследване и технически паспорт, но не повече от 50 % от референтната стойност за кв. м. предложена като допустима от финансиращата програма по реално заснетата разгърната застроена площ (РЗП). При кандидатстването в общинска администрация се представя Заявление за финансово подпомагане, с приложени към него оферта и сключен договор с фирма, в срок до 24.02.2023 г.;

2.След изтичане на крайния срок по т.1 постъпилите заявления ще бъдат разгледани от комисия назначена със заповед на кмета .

Комисията следва да определи възможното процентно финансиране в рамките на одобрените средства от Общинския бюджет в размер на 100 000 лв.. В срок до 5 работни дни от заседанието на комисията, същата представя на кмета на община Елхово предложение за размера на финансовото подпомагане на Сдружение на собствениците, въз основа на което, кмета на общината сключва договор със Сдружението на собствениците;

3.При сключване на договора за финансово подпомагане кандидатите представят актуално извлечение от банковата сметка на сдружението или платежен документ, от които да е видно, че имат събрана или платена поне половината от сумата за енергийно и техническо обследване и технически паспорт;

4.Предвидената сума като финансова помощ ще бъде изплатена от общината на сдружението на собствениците, след предварително съгласуване от страна на общинска администрация на изготвените енергийното и техническо обследване с целите на Програмата, и след представяне на приемо-предавателен протокол за окончателно извършената и приета от сдружението работа по изготвяне на енергийното и техническо обследване, както и други документи, от които да е видно каква е реално заснетата разгърната застроена площ;

5.С цел избягване на двойно финансиране, отпуснатата финансова помощ се възстановява на общината от сдружението на собствениците, ако същото бъде одобрено за саниране на сградата и сумата бъде възстановена по сметка на сдружението от финансиращата програма;

6.Извън случаите по предходната точка, средствата отпуснати на сдружения, които не са одобрени за саниране в настоящата програма не подлежат на възстановяване.

7.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия и подпише необходимите документи. 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2022 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

ОбС РЕШИ:
414/36/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет град Елхово одобрява  отчета   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Елхово през 2022 г.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта  за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
415/36/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта

  1. Приема Общински план за младежта на община Елхово за 2023 година.
  2. Кметът на общината да предостави приетия Общински план за младежта на община

Елхово за 2023 година на областния управител на Област Ямбол.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
416/36/11/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища Общински съвет – Елхово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово за 2023 г.

2.Финансовото осигуряване на програмата да бъде в размер утвърден с Бюджета на община Елхово за 2023 г.

3.На основание чл.22 ал.2 и чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища упълномощава Кмета на общината да сключи договори за финансово обезпечение на плановете, като се съобрази с определената в Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 год. субсидия за финансиране дейността на читалищата на община Елхово, плануваните от читалищата собствени приходи и възможността за предоставяне на средства от постъпленията от местните приходи на община Елхово. Субсидията от общинския бюджет се договаря в индивидуални договори сключени между Кмета на общината и читалищата.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2022 година и Програма за развитие на туризма в община Елхово за периода 2023-2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
417/36/12/ Общински съвет – Елхово:

        На основание чл.12, т. 1 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2022 година и  Проектобюджет за 2023г. към Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2022-2023 година .

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Венета Атанасова Димитрова – секретар на община Елхово

ОбС РЕШИ:
418/36/13/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.17, ал.1, т.3 и  чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2021 – 2022 година.

ІІ.Възлага на Кмета на община Елхово да предостави приетия по т.І Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2021 – 2022 година на Областния управител на Ямбол за изготвяне на  Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол, съгласно чл.196, ал.1 от  Закона за предучилищното и училищно образование.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно разпоредбите на §60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителен процесуален кодекс.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
419/36/14/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с § 60, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, обн. в ДВ бр.100/16.12.2022 г., Общински съвет-Елхово дава съгласие месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., да останат по сметката на Община Елхово и да бъдат разходвани за дейности по чистота и управление на отпадъците, чрез вътрешно компенсаторни промени, без да се изменя приетият от общински съвет начин на определяне и размера на таксата за битови отпадъци за текущата 2023 г.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година в гори собственост на община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
420/36/15/ Общински съвет – Елхово:

  1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово одобрява Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година в гори собственост на община Елхово.
  2. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина през 2023 година в гори собственост на община Елхово.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- за изграждане на външно ел.захранване- кабел линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6 по плана на с. Пчела, общ.Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
421/36/16/ Общински съвет – Елхово:

  1. На основание чл.129 , ал.1 от ЗУТ одобряване на ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за изграждане на външно ел.захранване- кабел линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с. Пчела, общ.Елхово.
  2. На основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява ПУП- план схема към ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за изграждане на външно ел.захранване- кабел линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ V-11, кв.6а по плана на с. Пчела, общ.Елхово.

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/