Заповед № РД – 121/ 10.02.2023 г. за открит конкурс за възлагане на маркиране на насаждения предвидени за сеч

З А П О В Е Д

№ РД – 121/10.02.2023 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т. 18 и ал.8, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ОТКРИВАМ:  

І. ОТКРИТ КОНКУРС за: Възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол.

1.1. Размер на гаранцията за участие 525лева (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388 , BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка или в касата на Информационен център Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайният срок е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на:

Възлагането на маркиране на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол и в количества, както следва:

гр. Елхово

отдел 54 ,,м“ – 180 пл. м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,н“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,т“ – 90 пл.м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,с“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

с. Трънково  

отдел 70 ,,г“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,д“ – 25 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,е“ – 15 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,л“ – 50 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,х“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,ц“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,г1“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,з1“ – 25 пл. м3 дърва за огрев

с. Борисово 

отдел 88 ,,б“ – 45 пл. м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,в“ – 170 пл.м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,г“ – 50 пл.м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,к“ – 180 пл. м3 дърва за огрев

с. Вълча Поляна   

отдел 374 ,,б“ – 370 пл. м3 дърва за огрев

с. Славейково

отдел 439 ,,е1“ – 220 пл. м3 дърва за огрев

отдел 339 ,,л1“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 351 ,,е“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 359 ,,а“ – 350 пл.м3 дърва за огрев

ІІІ. Стойност на обекта

3.1. Общата стойност за обекта е: 2100 пл.м3 x 5 лв. = 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева) без ДДС,  в която се включват следните дейности:

                   Маркиране

                   Изготвяне на технологични планове

                   Изготвяне на сортиментна ведомост

       Изготвяне на карнет опис

ІV. Срок за изпълнение на дейността:

за маркиране е 90 дни от датата на сключване на договора;

  1. V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на ползването на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “ маркиране на насаждения, предвидени за сеч ”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “маркиране на насаждения, предвидени за сеч”.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5% от достигнатата стойност на обекта в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на  община Елхово-

IBAN:  BG68STSA93003346210388 ,

 BIC:STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ.  Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска предложена цена”.

Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

ІХ. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата на цена 5,00 лева без ДДС може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в сграда на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за закупуване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в сграда на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за подаване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата – 27.02.2023 год. – от 14:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато няма подадена нито една оферта или нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

Втора дата – 02.03.2023 год. – от 14:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втората дата крайния срок за оглед е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Огледът се извършва по предварителна заявка. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

ХІІІ. За информация: община Елхово, гр.Елхово, лице за контакт инж. Петко Радичков, тел. 0478/88 193    

ПЕТЪР КИРОВ……………………
Кмет на община Елхово

 

Документация за провеждане на открит конкурс 

Условия за участие и провеждане на открит конкурс

Договор за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч

Приложения

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в открит конкурс с предмет: “Възлагането на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол”.