Заповед № РД – 122/ 10.02.2023 г. за открит конкурс за възлагане на добив на прогнозни количества дървесина от горските теритоии собственост на община Елхово

З А П О В Е Д

РД – 122/10.02.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5,  ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2  от  Закона за горите и Решение № 340/30/2/ от 01.07.2022 г. и Решение № 420/36/15 от 26.01.2023г. на Общински съвет-Елхово

НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на прогнозни количества  дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 340/30/2/ от 01.07.2022 г.  и Решение № 420/36/15 от 26.01.2023г  на Общински съвет-Елхово.

1.1. Размерът на гаранцията за участие в конкурса е 5890лева без ДДС (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметка на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в ЦАО при Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на общината или в ЦАО при Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ІІ. Предмет и обект на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

            2.1. Предмет и обект на открития конкурс е възлагането на добив на прогнозни количества  дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол, както следва:

гр. Елхово

отдел 54 ,,м“ – 360 пл. м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,н“ – 200 пл.м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,т“ – 180 пл.м3 дърва за огрев

отдел 54 ,,с“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

с. Трънково  

отдел 70 ,,г“ – 20 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,д“ – 50 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,е“ – 30 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,л“ – 100 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,х“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,ц“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,г1“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 70 ,,з1“ – 50 пл. м3 дърва за огрев

с. Борисово 

отдел 88 ,,б“ – 90 пл. м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,в“ – 340 пл.м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,г“ – 100 пл.м3 дърва за огрев

отдел 88 ,,к“ – 360 пл. м3 дърва за огрев

с. Вълча Поляна   

отдел 374 ,,б“ – 740 пл. м3 дърва за огрев

отдел 378 ,,а“ – 602 пл. м3 дърва за огрев

отдел 378 ,,г“ – 782 пл. м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,в“ – 200 пл. м3 дърва за огрев

отдел 374 ,,ж“ – 504 пл. м3 дърва за огрев

с. Славейково

отдел 439 ,,е1“ – 440 пл. м3 дърва за огрев

отдел 339 ,,л1“ – 200 пл.м3 дърва за огрев

отдел 351 ,,е“ – 200 пл.м3 дърва за огрев

отдел 359 ,,а“ – 700 пл.м3 дърва за огрев

           Кандидатите могат да подават оферти само за горепосочения обект.

ІІІ. Стойност на обекта

  1. 2. Общата стойност за добив на дърва за огрев е: 6 200 пр. м3 x 19лв = 117 800 лв. (сто и седемнадесет хилйди и осемстотин лева) и е без ДДС.

Обща стойност на обекта – 117 800 лв. (сто и седемнадесет хилйди и осемстотин лева) и е без ДДС.

ІV. Срок за изпълнение на дейността: е до 31.12.2023 г. от датата на сключване на договора.

  1. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като представят декларация за съответните  на техническите и квалификационни изсквания за извършване на добива на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 3 (трима работника за осъществяване на добив на дървесина; или на граждански договори)

в) да имат необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

– 3 (три) броя бензинови моторни триони;

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта и се представя в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-

IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

или в ЦАО при община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска  цена”.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

ІХ. Място и срок за получаване на офертите, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

9.1.  Документацията може да бъде изтеглена безплатно от Интернет страницата на община Елхово на адрес: obshtina@elhovo.bg .

9.2. Конкурсната документация може да се получи също от деловодството на община Елхово в работни дни до 16:00 часа до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, включително.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в ЦАО при община Елхово от 08.00 до 17.00 часа, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по – късно от 17.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

На 27.02.2022г. – от 14.30 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

За информация: Община Елхово гр.Елхово,

длъжностно лице: инж. Петко Радичков тел:0478/88 193.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

 ХІІІ. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от нея.

ПЕТЪР КИРОВ……………………
Кмет на община Елхово

Документация за провеждане на открит конкурс

Условия за участие

Договор за възлагане на добив на дървесина

Приложения

Протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците в открит конкурс за добив на дървесина от горските територии-собственост на Община Елхово, включена в годишния план за ползване за 2023 г. в териториалния обхват на община Елхово