Проект за дневен ред на заседание №37 на ОбС-Елхово на 23 февруари 2023

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н /г-жа/………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 37 /13.02.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.02.2023 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 37-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Поименен списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за градската среда на град Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Възлагане изпълнението на интегрирана здравно-социална услуга “грижа в дома” по проект BG05SFPR002-2.001-0151-C01 „Грижа в дома в Община Елхово“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово,   община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8.РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово