Тридесет и седмо заседание

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 37 

На тридесет и седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.02.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  13.

……………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Поименен списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
422/37/1/ Общински съвет – Елхово: 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; чл.1, ал.5 от ПМС №7 от 19 януари 2023 година за уреждане на бюджетните отношения през 2023 година; ФО-1 от 20 януари 2023 г. и ФО-2 от 20 януари 2023 г. на Министерство на финансите, Общински съвет-Елхово приема Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

 1. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 465 200 лв., както следва:

1.1. обект „Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“                                          –       830 000 лв.

1.2. обект „Основен ремонт ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Черно море“                        –       290 000 лв.

1.3. обект „Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от  ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“                                        –       200 200 лв.

1.4. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90“                   –       145 000 лв.

 1. Утвърждава разчети за капиталови разходи, финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси, както следва:

         2.1. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90“                            –       45 000 лв.

         2.2. обект „Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226    –       205 000 лв.

         2.3. обект „Основен ремонт ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289

–       105 000 лв.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените капиталови разходи по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за градската среда на град Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
423/37/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл.17 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13а, от ЗУТ, Общински съвет Елхово приема Наредба за градската среда на град Елхово.

 1. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.
 2. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

4.На основание чл.21, ал.1 т.23 и чл.44, ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Елхово възлага на кмета на Община Елхово да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Възлагане изпълнението на интегрирана здравно-социална услуга “грижа в дома” по проект BG05SFPR002-2.001-0151-C01 „Грижа в дома в Община Елхово“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
424/37/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

         1.Упълномощава кмета на община Елхово да възложи изпълнението на интегрирана здравно-социална услуга “грижа в дома” по проект BG05SFPR002-2.001-0151-C01 „Грижа в дома в Община Елхово“ на отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ . 

         2.Финансираните услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0151-C01 „Грижа в дома в Община Елхово“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

         3.Възлага на кмета на Община Елхово да изпълни всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
425/37/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.3, ал.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор:

 1. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за 2022 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.
 2. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на МБАЛ “Св.Иван Рилски“ ЕООД за 2022 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
426/37/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 289 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор : няма, номер по предходен план : 1953, кв. 73, парцел V, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7165, 27382.500.1952, 27382.500.7163, на стойност 7 225,00 лв. без ДДС. 

1.2. 1290/2690 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 690 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-14 в кв. 3 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № 340/25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ІІІ-13, югоизток – улица о. т. 4 – 5, югозапад – ПИ V-15 и ПИ VІІ-17, северозапад – ПИ ІХ-12, на стойност 10 320,00 лв. без ДДС.

 1. Разходите по изготвяне на пазарната оценка за имота подробно описан в т. 1.2 от настоящото решение да са за сметка на купувача.
 2. Възлага на кмета на общината за имота по т. 1.2 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба и за имота по т. 1.1 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
427/37/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, чл37о, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.1, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет-Елхово:
 2. 1. Определя годишен план за паша, размера и местоположението на мерите,  пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
 3. Определя Правила за ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията на  общината през 2023г. – Приложение №4.
 4. 3. Разрешава отдаване под наем без търг за срок от пет стопански години на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по цена определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение №3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.

            4.Общото ползване на пасищата, мерите и ливадите от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни е безвъзмездно, а  индивидуалното ползване е възмездно – чрез заплащане на   наем определен по пазарен механизъм.

 1. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мири и ливади.

           III.Забранява заграждане на всички  пасища, мери и ливади – общинска собственост, предназначени за общо и за индивидуално ползване, както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях с изключение на случаите съгласно чл.18а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /изм. ДВ. бр.6 от 22 януари 2021г./след предварително писмено уведомяване на община Елхово преди регистриране на животновъдния обект.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово,   община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
428/37/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за  регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово,   община Елхово

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/