Тридесет и осмо заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 38

 

На тридесет и осмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.03.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
429/38/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация променя Поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година, както следва:

 

 

Наименование на обекта

 

 

Стойност

В т.ч. по източници на финансиране
Целева субсидия Собств. средства Външни изт-ци
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
ІV. Функция “Икономически дейности и услуги”        
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
3. Дейност „Други дейности по туризма“        
§52/00 Придобиване на ДМА        
LED информационно табло било

20 000

става

0

  било

20 000

става

0

 
4. Дейност “Други дейности по икономиката”        
Дигитална информационна система – 2 броя било 0

става

120 000

  било 0

става

120 000

 
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
Всичко капиталови разходи: било

6 734 454

става

6 834 454

1 465 200 било

1 776 697

става

1 876 697

3 492 557

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените капиталови разходи по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности  на община Елхово за 2024 г., 2025 г. и 2026 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
430/38/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси  и  чл.16 ал.5 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 70 от 27 януари 2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г. и писмо БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Елхово:

 1. Одобрява “Прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на община Елхово съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 2. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2023 и 2024 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1а към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 3. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 6г към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 4. Одобрява „Прогноза на сметките за средства от Европейски съюз за периода 2024-2026 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1.
 5. Одобрява „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение №10а към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 6. Одобрява „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024-2026 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 7. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2024-2026 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите;
 8. Одобрява „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024-2026 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 10 март 2023 г. на Министерство на финансите.

ІІ. На основание чл.83 ал.3 от Закона за публичните финанси задължава кмета на община Елхово да представи в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне субсидия на спортните клубове на територията на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
431/38/3/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, чл.123 и чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта утвърждава субсидия за финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Елхово в размер на 40 000 лв.

Средствата се предоставят по разходен §45/00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел и следва да бъдат разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените средства по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на възмездна финансова помощ на НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово за изпълнение на проект „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
432/38/4/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставя на НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово по приходен §72/01 Предоставени средства по възмездна финансова помощ,  средства в размер на 26 925 лв. за изпълнение на проект „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово“.

Средствата следва да бъдат възстановени на община Елхово в срок до 7 календарни дни от получаване на окончателното плащане по проекта от НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените средства по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 год.
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
433/38/5/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2023год. на община Елхово.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
434/38/6/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината Елхово за 2022 година.

2.Кметът на общината да предостави копие от Решението на Общински съвет и Годишния доклад за 2022 г. на председателя на Областния съвет за развитие град Ямбол.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
435/38/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за социални услуги Общински съвет – Елхово приема Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Елхово.
 2. Общински съвет – Елхово възлага на Кмета на общината да предостави по електронен път Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Елхово на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в 14-дневен срок от тяхното приемане.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
436/38/8/ Общински съвет – Елхово:

На основание: чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“, Общинският съвет – Елхово:

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер до 122 641,60 лева (сто двадесет и две хиляди шестотин четиридесет и един лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2023 г. за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“.
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Елхово – Болярово”, представлявано от Даниела Иванова Минкова – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ след получаване на Заповед за одобрение на дейности и разходи за 2023г. да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Елхово , проведено на 23.03.2023 г.,  Протокол № 38, т.8 от дневния ред по доклад № 8/ 23.03.2023 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
437/38/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общински съвет – Елхово:

 1. I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово (38 съдебни заседателя) и Окръжен съд – Ямбол (6 съдебни заседателя) и определя следните условия, ред и правила за нейното провеждане:
 2. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 е на възраст от 21 до 68 години;

 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 има завършено най-малко средно образование; 

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания. 

 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 1. Утвърждава образци на следните документи:

– Заявление за кандидатстване – Приложение № 1;

– Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение № 2;

– Писмено съгласие – Приложение № 3;

– Мотивационно писмо – Приложение № 4;

– Искане за извършване на проверка по реда на чл. 27 от ЗДРД. – Приложение № 5;

– Декларация по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ – Приложение № 6.

 1. В срок до 31 май 2023 г. кандидатите за съдебни заседатели подават в канцеларията на Общински съвет – Елхово следните документи:

Заявление;

Подробна автобиография, подписана от кандидата;

Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;

Мотивационно писмо;

Писмено съгласие;

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение № 2/;

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение № 6/

ІІ. Общински съвет – Елхово определя Комисия за подбор на кандидатите за съдебни заседатели в състав от 5 души и определя възнаграждението им в размер на 150.00 лева както следва:

Председател: Йовка Драгоева Иванова

Членове:    1. Стоянка Иванова Маджарова

 1.   Красимир Георгиев Кръстев
 2. Станка Великова Хаджиева
 3. Десислава Стефанова Славова
 1. Общински съвет – Елхово възлага на комисията следните задачи:

1.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за съдебни заседатели за Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол и изготви списък на допуснатите кандидати;

1.2. Да установи обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт;

1.3. да публикува на интернет страницата на Община Елхово /раздел Общински съвет/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

1.4. Да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от Закона за съдебната власт и състави доклад за протичането му, както и протокол от изслушването, които да публикува на интернет  страницата на Община Елхово /раздел Общински съвет/;

1.5. Да предостави на Общински съвет Елхово в 7-дневен срок преди гласуването протокола от изслушването и доклада от провеждането му;

 1. Общински съвет Елхово в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели.
 2. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане се обявяват на интернет-страницата на Община Елхово, в електронните медии и на информационно табло на входа на сградата на Общинска администрация Елхово.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
438/38/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Елхово, Общинския съвет приема Списък за броя, вида и местонахождението на общинските  жилища по предназначение за 2023 година –  съгласно Приложение № 1.
 2. На основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Общински съвет – Елхово, възлага на кмета да извършва съответните действия по организацията и управлението на общинските жилища.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част  от имот здравна служба-публична общинска собственост, находящ се в с.Малък манастир  за упражняване на индивидуална практика за извънболнична помощ за срок от 5/пет/години,  след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
439/38/11/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14 ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.8 ал.1, т.1а от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Елхово разрешава да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг за срок от 5/пет/години с месечен наем определен на база т.7 от Приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ, както следва:

Лекарски кабинет от здравната служба  в с.М.Манастир  с площ 16кв.м., заедно с 1,75ид.ч.кв.м/7кв.м/чакалня/ общо с площ 17,75кв.м, съгласно приложена схема на първи етаж  от двуетажна масивна сграда,  построена 1984г., в дворно място  представляващо урегулиран  парцел IX в кв.21 по плана на селото при граници:на изток –улица, на запад-училищен двор, на север-училище и цех за плетиво и на юг-улица.Имотът е актуван с АОС№458/07.07.1999г.

         II.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество възлага на кмета на общината да сключи договор за наем.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет  стопански години.     ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
440/38/12/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

1.Отдаване под наем на 3220,042дка обработваеми  земи – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет  стопански години, описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, местности, категории и начална наемна цена – Приложение №1, което е неразделна част от решението на ОбС Елхово.

При сключване на договори за наем или аренда по реда на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ на основание чл.24а, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за първата стопанска година от сключването на договора

2.Преди обявяване на търга, списъка със земеделските земи да се актуализира с последната информация на Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/-гр.Ямбол.

3.На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга, упълномощава кмета на общината  да сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от десет стопански години.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
441/38/13/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2022/2023г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 16.00лв/дка, представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 22/23г.  за землището на  с.Лесово, община Елхово, съгласно Протокол №1 от 28.01.2022г. на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/23г. на територията на община Елхово.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2022/2023г.

ІІІ. На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 22/23г.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 240/1565 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв.м. съставляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир на съсобственика Ивана Желева Янчева.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
442/38/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 240/1565 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв. м. съставляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ХІІІ-117, на югоизток – ПИ 417 и ПИ V-109, на югозапад – ПИ 113 и ПИ ХІ-115, на северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 54, на съсобственичката Ивана Желева Янчева от с. Малък манастир собственичка на 1326/1565 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв. м. представляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници – улица, ПИ 117, ПИ 109, ПИ 417, ПИ 113 и ПИ 115, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, съгласно нот. акт № 64, т. І, рег. № 440, н. д. № 62 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 188, том ІІ, дело № 276/2022 г., вх. рег. № 535 от 20.04.2022 г., дв. вх. № 533.
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 65/520 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 520 кв.м. съставляващо поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир на съсобственика Ивана Желева Янчева.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
443/38/15/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 65/520 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 520 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ХІІ-116, на югоизток – ПИ ХІІ-116, на югозапад – ПИ 113 и ПИ Х-114, на северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 54, на съсобственичката Ивана Желева Янчева от с. Малък манастир собственичка на 455/520 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 520 кв. м. представляващо урегулиран поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници – улица, ПИ 116, ПИ 113 и ПИ 114, заедно с построената в него полумасивна жилищна сграда, съгласно нот. акт № 64, т. І, рег. № 440, н. д. № 62 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 188, том ІІ, дело № 276/2022 г., вх. рег. № 535 от 20.04.2022 г., дв. вх. № 533.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 360 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
444/38/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         дворно място с площ 1 360 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ ІV-344, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІ-344.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Маломирово.

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 120 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
445/38/17/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         дворно място с площ 1 120 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ V-345, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІІ-344.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Маломирово.

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за изграждане на КСН от ТП „Иван Тенев“  до БКТП „Георги Стойков“, гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
446/38/18/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.129 , ал.1 от ЗУТ одобряване на ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за изграждане на КСН от ТП „Иван Тенев“ до БКТП „Георги Стойков“, гр. Елхово

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Присъждане на звание “Почетен гражданин на Елхово” на Даниел Иванов Аоияма.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
447/38/19/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.22 от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1 от СТАТУТ за морално и материално стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към град Елхово, община Елхово и към Република България,  Общински съвет – Елхово присъжда звание “Почетен гражданин на Елхово” на Даниел Иванов Иванов за изключителни успехи в международни изяви в областта на спорта.

2.На основание чл.13 от СТАТУТ за морално и материално стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към град Елхово, община Елхово и към Република България, Общински съвет – Елхово възлага на кмета на община Елхово да връчи знака за почетен гражданин на Церемония по обявяването и награждаването.  

3.На основание чл.14 от СТАТУТ за морално и материално стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към град Елхово, община Елхово и към Република България, имената на удостоения със званието “Почетен гражданин на Община Елхово”, придружени със снимка и кратки биографични данни, да се запишат в Летописната книга на Община Елхово, която се съхранява при секретаря на Общината.

 

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/