Открита е процедура за набиране на документи и определяне на съдебни заседатели за мандат 2023-2027 г.

О Б Я В А

С решение № 437/38/9/ от 23.03.2023 г. Общински съвет-Елхово открива процедура за набиране на документи и определяне на  съдебни заседатели за мандат 2023 – 2027 г.

Кандидатът  трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да е дееспособен български гражданин;

2. Да е на възраст от 21 до 68 години;

3. Да има настоящ адрес в община Елхово;

4. Да има завършено най-малко средно образование;

5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страда от психически заболявания.

Кандидатът за съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. Е съдебен заседател в друг съд;
 2. Е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. Участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. Работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
 5. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите за съдебни заседатели подават в канцеларията на Общински съвет-Елхово,  в срок до 15.08.2023 г. следните документи:

 1. Заявление /Приложение № 1/
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.3 от ЗСВ; /Приложение № 2/
 5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 6. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 7. Мотивационно писмо; /Приложение № 4/
 8. Писмено съгласие. /Приложение№ 3/
 9. Справка по чл.27 от ЗДРД. Чрез заявление /Приложение № 2/ на КРДОПБГДСРСБНА/ – Приложение №5
 10. Декларация по чл.69,ал.2 от ЗСВ./Приложение № 6/

С приоритет са кандидати с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

/Подробна информация, както и образци  на Приложенията може да получите  в канцеларията на ОбС – Елхово или на сайта на общината./

Телефон за контакт 0478/88026.

 

Николай Тончев

Председател на ОбС

 

Приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5 Чрез заявление Приложение № 2 на КРДОПБГДСРСБНА
Приложение № 6