Заповед № РД – 294/ 06.04.2023 г. за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години

ЗАПОВЕД

№ РД-294

Елхово, 06.04.2023г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №440/38/12, взето с протокол №38 от 23.03.2023г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

      I. Съгласно,  Решение №440/38/12, взето с протокол №38 от 23.03.2023г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища, както следва:

  1.  
  Земеделски земи-частна общинска собственост
по ред Землище Брой имоти Площ
    дка
1 гр.Елхово 24 294.808
2 с.Борисово 6 10.372
3 с.Изгрев 20 67.98
4 с.М.Манастир 29 123.503
5 с.Стройно 9 61.059
6 с.Мелница 41 242.639
7 с.Добрич 18 147.627
8 с.Раздел 9 199.526
9 с.Славейково 21 362.985
10 с.Пчела 7 171.180
11 с.Г.Дервент 15 69.825
12 с.В.Поляна                 39 58.460
13 с.Чернозем 4 17.321
14 с.Жребино 40 125.231
15 с.Лалково 12 152.203
16 с.Лесово 9 255.338
17 с.Маломирово 21 368.626
18 с.Гранитово 44 370.658
19 с.Трънково 8 30.511
20 с.М.Кирилово 5 10.106
21 с.Бояново 63 68.703
22 с.Кирилово 2 11.381
  всичко:   3220.042
       

 

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елхово obshtina@elhovo.bg в раздел търгове  и конкурси.

Дължимите плащания по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

         В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

            Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:не се чете

      Членове:1.не се чете

                     2.не се чете

                     3.не се чете

                     4.не се чете                  

                     5.не се чете  

                     6.не се чете

 Резервни членове:1.не се чете                                       

                                          2.не се чете

на  27.04.2023г. от  14,00ч.   в залата на Община Елхово за  поземлени имоти, находящи се в землищата на  гр.Елхово, с.Борисово, с.Изгрев, с.М.Манастир, с.Стройно, с.Мелница, с.Добрич, с.Раздел,  с.Славейково, с.Пчела,

на  28.04.2023г. от 14,00ч. в залата на Община Елхово за  поземлени имоти, находящи се в землищата на с.Г.Дервент, с.В.Поляна, с.Чернозем, с.Жребино, с.Лалково, с.Лесово, с.Маломирово, с.Гранитово, с.Трънково,  с.М.Кирилово, с.Бояново, с.Кирилово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 24.04.2023г. да подадат:

За юридически лица:

1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес:obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

3.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

4.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или  упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово.

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише №1 в ЦАО на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

2.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

3.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   04.05.2023г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 03.05.2023г.

Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“.

ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово                                                                        

Тръжна документация 

Приложение 1 

Заповед № РД – 354/ 09.05.2023 г. за спечелил публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години

Заповед № РД – 428/ 13.06.2023 г. за спечелен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Маломирово