Тридесет и девето заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 39

 

На тридесет и деветото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.04.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
448/39/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема актуализация на Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година съгласно Приложение № 1.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените капиталови разходи по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на средства за изплащане помощи за погребални услуги на жители на община Елхово през 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
449/39/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава средства за изплащане помощи за погребални услуги през 2023 година в размер на 17 000 лв., в т.ч.:

 1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения, определени съгласно Приложение № 1 – 5 000 лв.
 2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50 лв. при представяне на разходооправдателни документи – 12 000 лв.

Средствата се предоставят по разходен § 42/14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет в дейност 745 „Обредни домове и зали“ – местно финансиране.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените средства по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на средства за провеждане събори села на територията на община Елхово през 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
450/39/3/ Общински съвет – Елхово: 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава средства за провеждане събори села – кметства, кметски наместничества и други на територията на община Елхово през 2023 година в размер на 700 лв. за всяко от тях или в общ размер на 13 300 лв.

Средствата се предоставят от дейност 759 „Други дейности по културата“ – местно финансиране.

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените средства по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

ОбС РЕШИ:
451/39/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер приема годишен отчет на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за отчетната 2022 г.
 2. На основание чл.34, ал.1 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, отчисленията от дивидента да бъдат внесени в общинския бюджет в сроковете на чл.37, ал.2 от същата наредба.

3.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на „Медицински център №1–Елхово” ЕООД дипломиран експерт-счетоводител –  Пенка Върбанова за отчетната 2023 година.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

ОбС РЕШИ:
452/39/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер приема годишен отчет на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД за отчетната 2022 г.

2.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД  дипломиран експерт-счетоводител –  Пенка Върбанова за отчетната 2023 година.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2022 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
453/39/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Елхово приема докладите за дейността на читалищата на територията на община Елхово през 2022 год., както следва :

 1. НЧ „Развитие-1893г.” – гр.Елхово
 2. НЧ „Христо Ботев-1928г.” – с.Лесово
 3. НЧ „Съгласие-1928г.” – с.Гранитово
 4. 4. НЧ „Пробуда-1926г.” – с.Маломирово
 5. 5. НЧ „Съгласие-1930г.” – с.Кирилово
 6. 6. НЧ „Възраждане-1930г.” – с.Изгрев
 7. 7. НЧ „Г.С.Раковски-1922г.” – с.Раздел
 8. 8. НЧ „Христо Ботев-1935г.” – с.Пчела
 9. 9. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1962” – с.Мелница
 10. 10. НЧ „П.Хилендарски-1936г.”- с.Малък Манастир
 11. 11. НЧ „Светлина -1926г.”- с. Бояново

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2023 – 2024  година и Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
454/39/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.197, ал.1 и ал.2  от Закона за предучилищно и училищно образование приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2023 до 2024  година .

2.На основание чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.197 ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование приема Годишен  план за изпълнение на Общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2023 г.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елхово, ул.”Пирин” № 6 с площ от 34кв.м за срок от 5 години след  провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
455/39/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ съгласно кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. сграда с идентификатор 27382.500.577.1 с адрес:гр.Елхово, ул.“Пирин“6  и ЗП 34кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577 при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 27382.500.577.2.; под обекта – няма; над обекта – няма, павилиона е построен през 1965г.  в парцел ІV, кв.119 по плана на град Елхово, утвърден със заповед №ЛС/Р-456 от 30.12.1985г., за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем в размер на 100,20лв,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи:  УПИ ІХ – за КОО; УПИ Х – за КОО и  УПИ ХІ – ЗА КОО в кв. 49 по плана на село Раздел за частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
456/39/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество имоти, Общински съвет – Елхово обявява недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи: УПИ ІХ – за КОО в кв.49 по плана на село Раздел с площ от 3 985 кв.м.; УПИ Х – за КОО в кв. 49 по плана на село Раздел с площ от 1 000 кв.м. и  УПИ ХІ – за КОО в кв. 49 по плана на село Раздел с площ от 2 879 кв.м. за частна общинска собственост.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 2 879 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-за  КОО в кв. 49 по плана на с. Раздел.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
457/39/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 23. Дворно място с площ 2 879 кв. м. съставляващо УПИ ХІ-за КОО в кв. 49 по плана на с. Раздел.
 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 2 879 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-за КОО в кв. 49 по регулационния план на с. Раздел одобрен със заповед № ЛС/Р-225/13.06.1988 г. и заповед № ТСУ-08/08.03.2023 г. за ЧИРП, при граници : улица, УПИ Х-за КОО, УПИ І-за парк и река на „Попов турс“ ООД със седалище гр. Поморие представлявано от Петър Димитров Попов собственик с нот. акт № 139, том ІV, рег. № 4972, нот. д. № 599 от 2008 г. вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 53, том Х, дело № 1916/2008 г., вх. рег. № 2449 от 15.07. 2008 г., разрешение за строеж № 54 от 06.11.2012 г. и одобрен архитектурен проект, удостоверение за въвеждане в експлоатация № 16 от 24.11.2020 г. и Разрешение за промяна на предназначението № 1 от 01.06.2021 г. на къща за гости съставляваща поземлен имот № 391 в кв. 49 по плана на с. Раздел построена в урегулиран поземлен имот ХІ-за КОО в кв. 49 по регулационния план на с. Раздел.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Раздел.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на 19,32 кв.м. ид.ч.  от двуетажна сграда – кметство, находяща се в УПИ – за общински дом и читалище в кв. 28 по плана на село Жребино за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
458/39/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 19,32 кв.м. ид.ч. от втори етаж на двуетажна сграда – кметство със застроена площ от 131,44 кв.м., построена през 1957 г. в дворно място с площ от 1070 кв.м., представляващо УПИ – за общински дом и читалище в кв.28 по плана на село Жребино, одобрен със Заповед № 742/05.01.1946 г., при граници на дворното място: югоизток – улица; югозапад – улица; североизток – ПИ VІ – 193 и северозапад – ПИ VІІ – 194 за срок от 5/пет/ години, с начален месечен наем в размер на 12,94 лв. /дванадесет лева и деветдесет и четири стотинки/, без включено ДДС, определен на база т.1 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
 2. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.
 3. На основание чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 30 % от постъпилия приход от отдаване под наем на описания в т.1 имот да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в село Жребино.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали керемиди втора употреба. 
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
459/39/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1 т. 1 и чл. 36, ал. 1 и 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на вещи частна общинска собственост – строителни материали 7 000 броя марсилски керемиди втора употреба, придобити при извършване на основен ремонт на покрив на сградата на читалище „Паисий Хилендарски“ в с. Малък манастир.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 36, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово приема пазарната цена за продажба на 1 брой марсилска керемида втора употреба на стойност 0,30 лв. без ДДС.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на строителните материали, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Малък манастир.
 4. Възлага на кмета на общината да издаде заповеди за провеждане на търг и определяне на купувачи.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 408 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по плана на с. Голям Дервент.  
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
460/39/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 408 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по регулационния план на с. Голям Дервент одобрен със заповед № 1774/07.04.1956 г. и заповед № ТСУ-49/23.12.2022 г. за ЧИРП, при граници на североизток – улица о. т. 53 – о. т. 40 – о. т. 41 – о. т. 42, югоизток – УПИ ХХІ-за КОО, югозапад – ПИ VІІ-41 и ПИ VІІІ-40 и северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 95 на Християн Георгиев Ханджиев собственик с нот. акт № 9, том ІІ, рег. № 2490, дело № 163 от 2022 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 88, том ІІ, дело № 213/2022 г., вх. рег. № 420 от 01.04.2022 г., дв. вх. № 418 на двуетажна жилищна сграда със застроена площ на първи (масивен) етаж 47,00 кв. м. и на втори етаж (бунгало) 47,00 кв. м. построена в поземлен имот ХХ-за здравна служба в кв. 13 по регулационния план на с. Голям Дервент, идентичен съгласно Служебна бележка на отдел „ТСУС“ от 06.04.2023 г. с поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по регулационния план на с. Голям Дервент, която съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-37/28.03.2023 г. на Главния архитект на община Елхово не подлежат на премахване и забрана за ползване.
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Голям Дервент.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 90/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 в кв. 11 по плана на с. Стройно на съсобствениците Даниела Иванова Агре и Деян Георгиев Дичев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
461/39/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 90/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 кв. 11 по регулационния план на с. Стройно одобрен със заповед № 197 от 14.11.1938 г., при граници на североизток – улица о. т. 72а – о. т. 47, на югоизток – УПИ VІІІ-79, на югозапад – УПИ VІІ-61, на северозапад – улица о. т. 72а – о. т. 50а, на съсобствениците Даниела Иванова Агре и Деян Георгиев Дичев – собственици на 1350/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 в кв. 11 по плана за регулация и застрояване на с. Стройно, заедно с реално, построената в имота жилищна сграда със застроена площ 55 кв. м., съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том VІ, рег. № 9817, дело 882 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 40, том VІІІ, дело № 1124/2021 г., вх. рег. № 2138 от 03.11.2021 г., дв. вх. № 2129.
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Стройно.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич на съсобственика „ИНФЕЙМЪС ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД гр. Велико Търново.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
462/39/15/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници на североизток – улица о. т. 45а – 43а, на изток – ПИ ІІ-137, на юг – ПИ VІІ-138 и ПИ VІІІ-139 и на северозапад ПИ ІІІ-148 на съсобственика „Инфеймъс Ентърпрайсес“ ЕООД гр. Велико Търново собственик на 1 190 кв. м. дворно място съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници : улица, ПИ ІІ-137, ПИ VІІ-138, ПИ VІІІ-139 и ПИ ІІІ-148, заедно с построената в това дворно място жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 63, том ІV, рег. № 6780, дело № 536 от 2022 г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 109, том V, дело 683/2022 г., вх. рег. № 1305 от 01.08.2022 г., дв. вх. № 1300.
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Добрич.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в имот частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост   в кв. 9 по плана на с. Изгрев на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
463/39/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде допълнена позиция № 2. “Учредяване право на строеж върху УПИ ХІІІ-за трафопост кв. 9 по плана на с. Изгрев”.
 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал. 4 т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 3 т. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава, да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на застройка за трафопост с площ 6,3 кв. м. и сервитут на прилежащата към него зона с площ 24,7 кв. м. в урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев одобрен със заповед № 23 от 01.03.1971 г. и заповед № ТСУ-03/27.02.2023 г., при граници на североизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югоизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югозапад – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на северозапад – улица о. т. 26 – о. т. 75. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Христо Г. Данов № 37.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от учреденото право на строеж върху имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Изгрев.

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/