Четиридесето заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 40

На четиридесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.05.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
464/40/1/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направената инвестиция за 2023год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

„Закупуване и монтаж на дозираща помпа HRP-54H1P2 на Водоем “Трънково“ в размер на 2262,88 (две хиляди двеста шестдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС.

         2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (ДМА),  съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на активите в баланса на общината.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешаване изработване проект на Частично Изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) с обхват ПИ 21542.69.285 и 21542.69.286 в местност „Хумата” с. Добрич, общ.Елхово, обл.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
465/40/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ОУП за ПИ 21542.69.285 и 21542.69.286 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, общ. Елхово

Проектът за ОУП следва да се изработи съобразно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         2.На основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ на ОУП за ПИ 21542.69.285 и 21542.69.286 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол

         3.На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за определяне на площадка за ПИ 21542.69.285 и 21542.69.286 по КККР, местност „Хумата“ с. Добрич, общ. Елхово до гр. Елхово, обл. Ямбол

         Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията решението не подлежи на оспорване.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9705.7 по КККР на град Елхово, находяща се в гр. Елхово, ул.”Морава” № 1а за срок от 5 (пет) години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
466/40/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2  и ал.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид. част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 със застроена площ 142 кв.м, конструкция: масивна стоманобетонна, построена през 1971 г., предназначение: сграда със смесено предназначение, брой етажи: два и сутерен. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705, собственост на Община Елхово,  за срок от 5 /пет /години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем в размер на 64.50 лв. /шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/,  определен на база т.1 от приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

         2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
467/40/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. 240/1565 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв. м. съставляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ХІІІ-117, на югоизток – ПИ 417 и ПИ V-109, на югозапад – ПИ 113 и ПИ ХІ-115, на северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 54, на стойност 1 560,00 лв. без ДДС. 

1.2. 65/520 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 520 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на североизток – ПИ ХІІ-116, на югоизток – ПИ ХІІ-116, на югозапад – ПИ 113 и ПИ Х-114, на северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 54, на стойност 420,00 лв. без ДДС. 

1.3. Дворно място с площ 1 360 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ ІV-344, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІ-344, на стойност 8 160,00 лв. без ДДС. 

1.4. Дворно място с площ 1 120 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ V-345, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІІ-344, на стойност 6 720,00 лв. без ДДС.    

1.5. Дворно място с площ 2 879 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-за КОО в кв. 49 по регулационния план на с. Раздел одобрен със заповед № ЛС/Р-225/13.06.1988 г. и заповед № ТСУ-08/08.03.2023 г. за ЧИРП, при граници : улица, УПИ Х-за КОО, УПИ І-за парк и река, на стойност 17 000,00 лв. без ДДС. 

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.1 и т. 1.2 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.5 да издаде заповеди за определяне на купувачи и сключи договори за покупко-продажба и за имотите по т. 1.3 и т. 1.4 след провеждане на търг да сключи договори за покупко-продажба.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 70/452 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.3841 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово, целия с площ 452 кв.м. на съсобственичките Калинка Янчева Дянева и Радка Янчева Дянева.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
468/40/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 70/452 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.3841 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 452 кв. м., трайно предназнацение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – имот 384, кв. 29, парцел ІІ, при граници – поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.500.7014, 27382.500.243, 27382.500.2307, 27382.500.384 на съсобственичките наследнички на Руска Господинова Дянева – Калинка Янчева Дянева и Радка Янчева Дянева, собственички на дворно място с площ 385 кв. м. представляващо част от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.3841 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 452 кв. м., трайно предназнацение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – имот 384, кв. 29, парцел ІІ, при граници – поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.500.7014, 27382.500.243, 27382.500.2307, 27382.500.384, съгласно нот. акт № 152, т. І, д. № 235 от 1980 г. на Елховски районен съд.
 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 170/1200 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв.м.  съставляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с.Кирилово на съсобственика Христо Димитров Тодоров.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
469/40/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена следната позиция № 24. „170/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ ХV-164 кв. 23 по плана на с. Кирилово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 170/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници на североизток – ПИ ХVІ-165, на югоизток – ПИ ХІV-163, на югозапад – ПИ ХІV-163, на северозапад – улица о. т. 57 – о. т. 152, на съсобственика Христо Димитров Тодоров от гр. Ямбол собственик на 1030/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв. м. представляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници – улица, ПИ ХVІ-165 и ПИ ХІV-163, заедно с построената в него жилищна сграда и селскостопанска сграда, съгласно нот. акт № 71, т. ІV, рег. № 5847,  д. № 524 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 125, том V, дело № 688/2021 г., вх. рег. № 1303 от 19.07.2021 г., дв. вх. № 1296, нот. акт № 183, т. І, д. 361 от 1975 и нот. акт № 333, т. ІІ, д. 658 от 1961 г. на Елховски районен съд.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Кирилово.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 10/790 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 790 кв.м.  съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с.Кирилово на съсобственика Христо Димитров Тодоров.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
470/40/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена следната позиция № 25. „10/790 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо УПИ ІV-392 кв. 54 по плана на с. Кирилово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 10/790 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 790 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници на север – улица о. т. 87 – о. т. 88, на изток – ПИ V-392, на юг – ПИ VІІІ-395 и ІХ-396, на запад – ПИ ІІІ-392, на съсобственика Христо Димитров Тодоров от гр. Ямбол собственик на 780 кв. м. дворно място представляващо поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници – ПИ ІІІ-392, ПИ ІХ-396, ПИ VІІІ-395 и ПИ V-392, съгласно нот. акт № 71, т. ІV, рег. № 5847,  д. № 524 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 125, том V, дело № 688/2021 г., вх. рег. № 1303 от 19.07.2021 г., дв. вх. № 1296 и нот. акт № 89, т. V, д. 923 от 1999 г. на Районен съд гр. Елхово. 
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от ликвидиране на съсобствеността в имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Кирилово.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 5 020 кв.м.  съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ – за стопански дейности в кв. 18 по плана на с.Жребино.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:471/40/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 26. „Дворно място с площ 5 020 кв. м. съставляващо УПИ ІІ-за стопански дейности кв. 18 по плана на с. Жребино.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         дворно място с площ 5 020 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ-за стопански дейности в кв. 18 по плана на с. Жребино одобрен със заповед № 742 от 05.01.1946 г. и заповед № ТСУ-09/31.03.2023 г. за ЧИРП, при граници на имота : североизток – улица с о. т. 46а – о. т. 23, югоизток – УПИ ІІІ-за КОО и образователни дейности, югозапад – улица с о. т. 46 – о. т. 48 и северозапад – УПИ І-за КОО.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Жребино.

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/