Четиридесет и първо заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 41

 

На четиридесет и първото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.06.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………….

1.ОТЧЕТ от д-р Веселин Кънев за изпълнение на програмата за управление на МБАЛ „Св.Ив.Рилски”.

ОбС РЕШИ:
472/41/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредба № 4  за условията и реда за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в  граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност възлага на управителя на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр.Елхово да внесе финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2023 г. за следващото заседание на Общински съвет – Елхово.

ІІ. На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Елхово избира Комисия за изготвяне на становище за състоянието и актуалните проблеми на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” в състав от 4 души и определя възнаграждението им в размер на 150.00 лева както следва:

 1. д-р Блага Георгиева – общински съветник;
 2. д-р Мария Атанасова – общински съветник;
 3. Живка Кафеджиева – зам.кмет на община Елхово;
 4. Жана Драгоева – н-к отдел БФ и ТРЗ;

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разпределение на постъпления от продажба на общински нефинансови активи.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
473/41/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси утвърждава следното разпределение на постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 302 000 лв., както следва:

 1. 1. внесен данък върху приходите от стопанска дейност на общините в размер на 2 % съгласно ЗКПО –   46 040 лв.
 2. капиталови разходи – основен ремонт улична мрежа гр.Елхово                                                                       –        520 648 лв.,

в т.ч.:

2.1. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90“                           –       45 000 лв.

2.2. обект „Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226    –       205 000 лв.

2.3. обект „Основен ремонт ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289                                                                                                   –       105 000 лв.

2.4. обект „Основен ремонт пътно платно ул.“Белград“ в участъка от ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“                          –        165 648 лв.

 1. текущ ремонт на кръгъл фонтан, разположен в централната градска част на гр.Елхово – 145 200 лв.
 2. текущ ремонт улична мрежа в населените места на община Елхово          –       1 590 112 лв.,

ІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи разпределените средства по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
474/41/3/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема актуализация на Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година, както следва:

 

 

Наименование на обекта

 

 

Стойност

В т.ч. по източници на финансиране
Целева субсидия Собств. средства Външни изт-ци
………………………………………………………… …………….. …………….. ……………. ………………
ІІ. „Образование“        
1.Дейност „Детски градини“        
§51/00 Основен ремонт на ДМА        
Основен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“ Било 0

Става

75 000

Било 0

Става

75 000

   
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
V. Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”        
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
3. Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”        
§51/00 Основен ремонт на ДМА        
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“ Било

830 000

Става

740 648

Било

830 000

Става

740 648

   
Основен ремонт пътно платно ул.“Белград“ в участъка от  ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“ Било 0

Става

180 000

Било 0

Става

14 352

Било 0

Става

165 648

 
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
VІ. Функция “Икономически дейности и услуги”        
…………………………………………………………… ………………. ……………… …………….. ……………….
3. Дейност “Други дейности по икономиката”        
§53/00 Придобиване на НДА        
Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване строителен надзор Било 0

Става

30 000

  Било 0

Става

30 000

 
Всичко капиталови разходи: Било

7 676 952

Става

7 872 600

Било

1 465 200

Става

1 465 200

Било

1 915 750

Става

2 111 398

Било

4 296 002

Става

4 296 002

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 422/37/1, раздел І по Протокол № 37 от 23.02.2023 г. променя капиталовите разходи, както следва:

В частта на т.1:

1.1. обект „Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“ –  било 830 000 лв., става 740 648 лв.

добавя се 1.5. обект „Основен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“ – било 0 лв., става 75 000 лв.

добавя се 1.6. обект „Основен ремонт пътно платно ул.“Белград“ в участъка от  ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“ – било 0 лв., става 14 352 лв.

В частта на т.2:

добавя се 2.4. обект „Основен ремонт пътно платно ул.“Белград“ в участъка от  ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“ – било 0 лв., става 165 648 лв.

         Решението в останалата си част остава непроменено.

ІІІ. Възлага на кмета на община Елхово да включи одобрените капиталови разходи по т.І в сборния бюджет на община Елхово за 2023 година.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми– квота на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
475/41/4/ Общински съвет – Елхово:

1.Съгласува започването на процедура за възлагане на превозите по маршрутни разписания по автобусна линия Елхово – Чернозем с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч. и 14.00 ч. и автобусна линия Елхово – Добрич – Чернозем с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч. и 16.00 ч., част от утвърдената Общинска транспортна схема.

2.Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми – квота на Община Елхово по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за срок от 60 (шестдесет) месеца, както следва:

2.1 автобусна линия Стара Загора-Елхово (МР № 28101/29.06.2005 г. и МР № 28201/16.02.2007 г., с часове на тръгване от Елхово – 06.50 ч. и 12.50 ч.);

2.2 автобусна линия София – Елхово (МР № 28101/27.12.2011 г., с час на тръгване от Елхово – 13.30 ч.;

2.3 автобусна линия Елхово – Ямбол, с часове на тръгване от Автогара Елхово – 07.00 ч., 07.30 ч., 08.30 ч., 09.50 ч., 12.30 ч. и 16.30 ч.;

2.4 автобусна линия Елхово – Чернозем, с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч. и 14.00 ч.;

2.5 автобусна линия Елхово – Добрич – Чернозем, с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч. и 16.00 ч.

 1. Кметът на Община Елхово да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки, нейното провеждане и сключване на договор.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД-гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
476/41/5/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направената инвестиция за 2023год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

„Реконструкция на уличен водопровод и СВО по ул.“Тунджа“ от о.т.156 до о.т. 253 в участъка между ул.“Васил Левски“ и ул.“П.Д.Петков“  в  размер на 44 744.10лв. (четиридесет и четири хиляди седемстотин четиредесет и четири лева и десет  стотинки) без ДДС.

         2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (обекта),  съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на активите в баланса на общината.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Подземен ел. кабел за външно ел. захранване от ПИ 27382.500.4575 по КККР гр. Елхово до съществуващ ТП/БКТП към П/СТ Елхово в ПИ 27382.77.6 по КККР Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
477/41/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: Подземен ел. кабел за външно ел. захранване от ПИ 27382.500.4575 по КККР гр. Елхово до съществуващ ТП/БКТП към П/СТ Елхово в ПИ 27382.77.6 по КККР Елхово

         Проектът за ПУП следва да се изработи съобразно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: подземен ел. кабел за външно ел. захранване от ПИ 27382.500.4575 по КККР гр. Елхово до съществуващ ТП/БКТП към П/СТ Елхово в ПИ 27382.77.6 по КККР Елхово
 2. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за подземен ел. кабел за външно ел. захранване от ПИ 27382.500.4575 по КККР гр. Елхово до съществуващ ТП/БКТП към П/СТ Елхово в ПИ 27382.77.6 по КККР Елхово през: поземлени имоти с идентификатори 27382.500.7148; 27382.500.7171; 27382.77.266 по КККР гр. Елхово

         Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията решението не подлежи на оспорване.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място цялото с площ 1 515 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по плана на с. Малък манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
478/41/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 27. „Дворно място с площ 1 515 кв. м. съставляващо УПИ ХІ-общ. кв. 54 по плана на с. Малък манастир.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

дворно място с площ 1 515 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на имота : север – ПИ VІ-402, изток – алея, юг – ПИ VІІ-403 и запад – ПИ V-404 и ПИ VІІІ-404.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя 30 % от постъпленията от продажбата на имота, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Малък манастир.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредено право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
479/41/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарни цени :

1.1.За продажба на недвижими частна общинска собственост, както  следва :

1.1.1. Дворно място с площ 408 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по регулационния план на с. Голям Дервент одобрен със заповед № 1774/07.04.1956 г. и заповед № ТСУ-49/23.12.2022 г. за ЧИРП, при граници на североизток – улица о. т. 53 – о. т. 40 – о. т. 41 – о. т. 42, югоизток – УПИ ХХІ-за КОО, югозапад – ПИ VІІ-41 и ПИ VІІІ-40 и северозапад – улица о. т. 53 – о. т. 95, на стойност 2 860,00 лв. без ДДС.

1.1.2. 90/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 кв. 11 по регулационния план на с. Стройно одобрен със заповед № 197 от 14.11.1938 г., при граници на североизток – улица о. т. 72а – о. т. 47, на югоизток – УПИ VІІІ-79, на югозапад – УПИ VІІ-61, на северозапад – улица о. т. 72а – о. т. 50а, на стойност 720,00 лв. без ДДС.

1.1.3. 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич одобрен със заповед № 2945 от 27.V.1952 г., при граници на североизток – улица о. т. 45а – 43а, на изток – ПИ ІІ-137, на юг – ПИ VІІ-138 и ПИ VІІІ-139 и на северозапад ПИ ІІІ-148, на стойност 3 400,00 лв. без ДДС.

1.1.4. 70/452 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.3841 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 452 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – имот 384, кв. 29, парцел ІІ, при граници – поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.500.7014, 27382.500.243, 27382.500.2307, 27382.500.384, на стойност          1 960,00 лв. без ДДС.

1.1.5. 170/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници  на североизток – ПИ ХVІ-165, на югоизток – ПИ ХІV-163, на югозапад – ПИ ХІV-163, на северозапад – улица о. т. 57 – о. т. 152, на стойност 1 190,00 лв. без ДДС.

1.1.6. 10/790 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 790 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници   на север – улица о. т. 87 – о. т. 88, на изток – ПИ V-392, на юг – ПИ VІІІ-395 и ІХ-396, на запад – ПИ ІІІ-392, на стойност 70,00 лв. без ДДС.

         1.1.7. Дворно място с площ 5 020 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ-за стопански дейности в кв. 18 по плана на с. Жребино одобрен със заповед № 742 от 05.01.1946 г. и заповед № ТСУ-09/31.03.2023 г. за ЧИРП, при граници на имота : североизток – улица с о. т. 46а – о. т. 23, югоизток – УПИ ІІІ-за КОО и образователни дейности, югозапад – улица с о. т. 46 – о. т. 48 и северозапад – УПИ І-за КОО, на стойност 60 240,00 лв. без ДДС.

1.2. За безсрочно право на строеж за изграждане на застройка за трафопост с площ 6,3 кв. м. в урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев одобрен със заповед № 23 от 01.03.1971 г. и заповед № ТСУ-03/27.02.2023 г., при граници на североизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югоизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югозапад – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на северозапад – улица о. т. 26 – о. т. 75, на стойност 60,00 лв.

1.3. За сервитут с площ 24,7 кв. м. към застройка за трафопост в урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев одобрен със заповед № 23 от 01.03.1971 г. и заповед № ТСУ-03/27.02.2023 г., при граници на североизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югоизток – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на югозапад – УПИ Парк и физкултурен комплекс, на северозапад – улица о. т. 26 – о. т. 75, на стойност 220,00 лв.

 1. Разходите по изготвяне на пазарните оценки за имотите подробно описани в т. 1.1.2, т. 1.1.3, т. 1.1.4, т. 1.1.5 и т. 1.1.6 от настоящото решение да са за сметка на купувачите.
 2. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1.1, т. 1.1.2, т. 1.1.3, т. 1.1.4, т. 1.1.5 и т. 1.1.6 да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договори за покупко-продажба , за имота по т. 1.1.7 след провеждане на търг да сключи договор за покупко-продажба и по т. 1.2 и т. 1.3 да издаде заповед и сключи договора за правото на строеж и сервитут.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Удължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол. 
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
480/41/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общински съвет – Елхово:

Удължава срока за подаване на документи на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово (38 съдебни заседателя) и Окръжен съд – Ямбол (6 съдебни заседателя) до 15.08.2023 г.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 437/38/9 от 23.03.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 10.07.2023г. от 10.00 часа  на общото събрание на Асоциация по    ВиКпри Областна администрация – Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
481/41/10/ Общински съвет – Елхово:

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация-гр.Ямбол, което ще се състои на 10.07.2023г. от 10.00 часа , както следва:

         По точка 1. Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, Общото събрание на асоциацията приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК, гр. Ямбол за 2022г. ПРОТИВ.

         По точка 2. Съгласно чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на асоциацията приема отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2022г.– ПРОТИВ.

         По точка 3. Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, Общото събрание на асоциацията приема бюджета на Асоциация по ВиК, гр. Ямбол за 2023г.– ПРОТИВ.           

                                                             

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/