Заповед № РД – 461/ 26.06.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – марсилски керемиди втора употреба

ЗАПОВЕД

РД 461

гр. Елхово, 26.06.2023 г.

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет – Елхово взето по Протокол № 39/27.04.2023 г.

З А П О В Я Д В А М :

         Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – марсилски керемиди втора употреба, придобити при извършване на основен ремонт на покрив на сградата на читалище „Паисий Хилендарски“ в с. Малък манастир, по следните обособени позиции :   

 1. Първа позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 2. Втора позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 3. Трета позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 4. Четвърта позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 5. Пета позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 6. Шеста позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.
 7. Седма позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди с начална тръжна цена 300,00 лв. без ДДС, депозит 30,00 лв.

Кандидатът за участие в търга заявява позицията и количеството за които желае да участва в публичния търг, при подаване на заявлението за участие в търга.

Всеки кандидат за участие в търга може да участва за една или няколко позиции.

Кандидат участващ за повече от една позиция подава отделно заявление за всяка позиция, като в него конкретизира позицията и количество.

Ангажимент на купувача е натоварването и изнасянето на материалите от депото където за складирани в с. Малък манастир. 

Публичният търг да се проведе на 18.07.2023 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 25.07.2023 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 часа на 14.07.2023 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 21.07.2023 г. на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявления за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 14.07.2023 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 21.07.2023 г. при условия и ред посочени в тръжната документация.

Утвърждавам тръжната документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на марсилски керемиди втора употреба, по следните обособени позиции : 

 1. Първа позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди
 2. Втора позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди
 3. Трета позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди
 4. Четвърта позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди
 5. Пета позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди,
 6. Шеста позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди,
 7. Седма позиция – прогнозно количество от 1 000 броя марсилски керемиди,

неразделна част от настоящата заповед.

Оглед може да се извършва до 17.00 часа на 14.07.2023 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 21.07.2023 г.

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

Председател : не се чете

Членове :   1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете
 5. не се чете

Резервни членове : 1. не се чете

 1.   не се чете               

         Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Ако действително добитите от депото керемиди са по-малко от прогнозно обявеното по-горе количество да бъде възстановена надвнесената сума.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Тръжна документация