Четиридесет и второ заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 42

 

На четиридесет и второто заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.07.2023 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  14.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансовото състояние на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД  за първото полугодие на 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

 ОбС РЕШИ:
481/42/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 7 от Наредба № 4  за условията и реда за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност,  във връзка с решение №  472/41/1/ от 22.06.2023 г., Общински съвет – Елхово приема междинен финансов отчет на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД към 30.06.2023 г.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
482/42/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание  чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2023 г. съгласно Приложение № 1, № 2 и № 3.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по първа покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България -Турция 2021-2027.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
483/42/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България -Турция 2021-2027:

 1. Общински съвет – Елхово одобрява подготвената проектна концепция и създадено партньорство между Община Елхово, Община Кешан, Република Турция, Дирекция за защита на природата и националните паркове – Одрин и Сдружение „Зелена Странджа“ по проект „Заедно разкриваме величието на природата за устойчив туризъм между две морета ”, по първа покана за проектни предложения на Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027
 2. Общински съвет – Елхово дава съгласие община Елхово в качеството си на водещ партньор да подготви и кандидатства при одобрение на проектната концепция с пълно проектно предложение с наименование „Заедно разкриваме величието на природата за устойчив туризъм между две морета ” по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027. 
 3. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички последващи действия.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2023/2024 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
484/42/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката допуска за учебната 2023/2024 година в ОУ «Св.Паисий Хилендарски» – Елхово съществуването на три самостоятелни паралелки под установения минимален брой ученици, както следва:
 • V І „а“ – 19 ученици;
 • V І „б“ – 19 ученици;
 • V І „в“ – 16 ученици.
 1. На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката допуска за учебната 2023/2024 година в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» – Елхово съществуването на две самостоятелни паралелки под установения минимален брой ученици, както следва:
 • І І „а“ клас – 13 ученици;
 • І І „б“ клас – 13 ученици.
 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на Министерството на образованието и науката, финансирането на маломерните паралелки да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените училища.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
485/42/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка чл.131, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесии, Общински съвет – Елхово одобрява Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2022год.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД и даване на мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното на 08 август 2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
486/42/8/ Общински съвет – Елхово:

1.Определя Петър Андреев Киров – кмет на Община Елхово за представител на Община Елхово в редовното Общо събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“ АД, което ще се проведе на 08 август 2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в седалището на дружеството, а именно в гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, а при липса на кворум – на 23 август 2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

2.Дава мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“АД да гласува материалите по дневния ред на Общото събрание на 08 август 2023 г., а при липса на кворум – на 23 август 2023 г., по следния начин:

ТОЧКА ПЪРВА: Потвърждаване решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на Общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание потвърждава решението на Съвета на директорите за избор на длъжностни лица за провеждане на настоящето Общо събрание на акционерите, както следват:

1.1. изпълнителният директор Ангел ……….. СТУМБОВ с ЕГН …………… като длъжностно лице – Председател на Общото събрание – за ръководство на същото.

1.2. адвокат Пламен ……………. Иванов с ЕГН …………… от САК– за проверяващ легитимацията на явилите се акционери и за длъжностно лице – Секретар – протоколчик на протичане и взетите решения от акционерите на Общото събрание и

1.3. Цветан …………… ГЕРОВ с ЕГН …………….. – за преброител на гласуващите акционери на съответните решения на  Общото събрание. –ПРОТИВ

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Годишният доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2022 г. – ПРОТИВ

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и съпътствуващите го документи.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и съпътствуващите го документи, като ГФО на дружеството съгласно изменението на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗСч, считано от 01.01.2019 г. не подлежи на задължителен независим финансов одит. – ПРОТИВ

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Организационни, касаещи отговорността на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност за 2022 година членовете на Съвета на директорите. – ПРОТИВ

ТОЧКА ПЕТА: Разни.

Проект за решение: Общото събрание възлага на новоизбраният изпълнителен директор лично и с упълномощен от него адвокат да извърши всички правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на приетия ГФО на дружеството за 2022 година. – ПРОТИВ

 1. На основание чл. 2 от Наредба № 4 за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност упълномощава представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите на „Комплекс Колхида“АД да изиска:

         3.1. справка за задълженията по баланса на дружеството и източника на тези задължения;

3.2. договор за отдаване под наем на хотел „КОЛХИДА“ – копие; 3.3. справка за изтеглени заеми, запори, наложени възбрани, дали има ипотеки или други тежести върху сградния фонд и земята.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост за срок от една стопанска година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

487/42/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи разрешава отдаване под наем чрез публичен търг за стопанската 2023/24 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като имотите са описани в приложения списък по землища, номера на имоти, местности, категории и  начална наемна цена – Приложение №1, което е неразделна част от Решението на Общински съвет.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.103 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи останалите след провеждане на публичния търг по т. I. свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат под наем за срок от една стопанска година (за стопанската 2023/2024 г.), чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), съответно критериите, посочени в Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

         III. На основание чл.20, ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество определя начални наемни цени за имотите по т. I и т. II от настоящото решение, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 1. На основание чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мири и ливади за срок от една стопанска година.
 2. V. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
 3. Забранява заграждане на всички пасища, мери и ливади – общинска собственост, както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях с изключение на случаите съгласно чл.18а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г./ след предварително писмено уведомяване на община Елхово преди регистриране на животновъдния обект.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1114 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
488/42/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор № 27382.500.1114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР е от 03.09.2021 г., адрес на поземления имот – гр. Елхово, ул. Д-р Пирогов № 15, с площ 524 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 1114, кв. 51, парцел ІХ, при граници – поземлени имоти с идентификатор №№ 27382.500.2376, 27382.500.7127, 27382.500.1122, 27382.500.1118, 

на Павел Атанасов Джелебов собственик чрез покупко-продажба съгласно нот. акт № 92, том V, рег. № 7887, дело № 693 от 2021 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 188, том VІ, дело № 911/2021 г., вх. рег. № 1736 от 13.09.2021 г., дв. вх. № 1729, архитектурен проект за жилищна сграда одобрен на 25.02.1972 г. и строително разрешение № 78 от 16.05.1972 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1114.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, касаещо имота, извършено съгласно Заповед № 18-5831/28.05.2021 г. на началника на СГКК – Ямбол, с предназначение – жилище, апартамент със застроена площ по скица 80 кв. м. , брой нива на обекта – 1 ниво на първи етаж от построената в поземлен имот с кадастрален идентификатор № 27382.500.1114 масивна многофамилна двуетажна жилищна сграда с неин кадастрален идентификатор 27382.500.1114.1 застроена на площ от 92 кв. м., при съседи на жилището по картата : на същия етаж и под него – няма, над обекта – обект № 27382.500.1114.1.2, заедно със съответната на обекта ½ идеална част от общите части на сградата и съответните за обекта идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземления имот в  който е построена сградата, и

на Георги Павлов Джелебов собственик съгласно нот. акт № 88, том І, дело № 113 от 1982 г. на Елховски районен съд на учредено право на надстрояване на втори етаж на масивна жилищна сграда построена в парцел ІХ-1114 в кв. 51 по плана на гр. Елхово одобрен през 1980 г., която по кадастралната карта на гр. Елхово представлява сграда с идентификатор 27382.500.1114.1 и на втория етаж от построената в поземлен имот с кадастрален идентификатор № 27382.500.1114 масивна многофамилна двуетажна жилищна сграда с неин кадастрален идентификатор 27382.500.1114.1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1114.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, касаещо имота, извършено съгласно Заповед № 18-5831/28.05.2021 г. на началника на СГКК – Ямбол, с предназначение – жилище, апартамент със застроена площ по скица 80 кв. м., брой нива на обекта – 1 ниво, който съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-59/04.07.2023 г. на Главния архитект на община Елхово не подлежи на премахване и забрана за ползване.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 2 на Районен съд – Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
489/42/11/ Общински съвет – Елхово:

Общински съвет не прие предложения проект на решение.

 12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
490/42/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарната цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 515 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на имота : север – ПИ VІ-402, изток – алея, юг – ПИ VІІ-403 и запад – ПИ V-404 и ПИ VІІІ-404, на стойност 10 600,00 лв. без ДДС.
 2. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 54/821 кв.м. ид.части от първи етаж на масивна триетажна училищна сграда – ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – град Елхово с идентификатор 27382.500.715.2, находяща се на ул. „Асен Златаров” № 15 за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
491/42/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 54/821 кв.м. ид.ч. от първи етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.715.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г., цялата със застроена площ 821 кв.м., предназначение: сграда за образование, построена през 1979 год. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.715, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.7134; ПИ 27382.500.7020 и ПИ 27382.500.7133 за срок от 5/пет/ години, за учебния период от 01.09. до 30.06. /първи септември до тридесети юни/ на всяка от петте години, с месечен наем, определен на база т.1 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в размер на 126.48 лв. без вкл. ДДС.
 2. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 1kV на фотоволтаична инсталация 50 kW в УПИ V-158, кв.16 А и фотоволтаична инсталация 199 kW в УПИ XII-157, кв.16 по плана на с. Лалково, общ. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
492/42/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Протокол – решение № 8 от 20.06.2023 г. на ОЕСУТ, одобряване на ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за присъединяван към електроразпределителната мрежа с кабел 1kV на фотоволтаична инсталация 50 kW в УПИ V-158, кв.16 А и фотоволтаична инсталация 199 kW в УПИ XII-157, кв.16 по плана на с. Лалково, общ. Елхово
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,  във връзка с Протокол – решение № 8 от 20.06.2023 г. на ОЕСУТ, одобрява ПУП- план схема към ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за присъединяван към електроразпределителната мрежа с кабел 1kV на фотоволтаична инсталация 50 kW в УПИ V-158, кв.16 А и фотоволтаична инсталация 199 kW в УПИ XII-157, кв.16 по плана на с. Лалково, общ. Елхово

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
493/42/15/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово

         Проектът за ПУП следва да се изработи съобразно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
 2. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за подземен ел. кабел за външно
  електрозахранване от УПИ III-38, кв.29 по план на с. Изгрев до съществуващ ТП/БКТП „3-ИЗГРЕВ“, КЛ/ВЛ ПОМПИ, п/ст ЕЛХОВО в ПИ 32576.600.460 по КККР землище с. Изгрев, община Елхово през: поземлен имот с идентификатор 32576.600.217 по КККР гр. Елхово

         Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията решението не подлежи на оспорване.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
494/42/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово

         Проектът за ПУП следва да се изработи съобразно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ на ПУП- парцеларен план за трасето на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
 2. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за подземен ел. кабел за външно
  електрозахранване от УПИ III-38, кв.29 по план на с. Изгрев до съществуващ ТП/БКТП „3-ИЗГРЕВ“, КЛ/ВЛ ПОМПИ, п/ст ЕЛХОВО в ПИ 32576.600.460 по КККР землище с. Изгрев, община Елхово през: поземлен имот с идентификатор 32576.600.217 по КККР гр. Елхово

         Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията решението не подлежи на оспорване.

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел за външно ел.захранване от поз.имот с идентификатор 17748.73.5 по КККР на землище с. Гранитово, общ. Елхово, обл.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
495/42/17/ Общински съвет – Елхово:

            1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-Парцеларен план  за трасе на подземен ел.кабел за външно ел.захранване от поз.имот с идентификатор 17748.73.5 по КККР на землище с.Гранитово, община Елхово, обл.Ямбол до строителната граница по кадастрален и регулационен план на с.Гранитово, като част от трасе на подземен ел.кабел достигащ до ТНН за ТП/БКТП 2 –ГРАНИТОВО , КЛ/ВЛ КНЯЖЕВО, п/ст. Елхово.

           2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-Парцеларен план  за трасе на подземен ел.кабел за външно ел.захранване от поз.имот с идентификатор 17748.73.5 по КККР на землище с.Гранитово, община Елхово, обл.Ямбол до строителната граница по кадастрален и регулационен план на с.Гранитово, като част от трасе на подземен ел.кабел достигащ до ТНН за ТП/БКТП 2 – ТП/БКТП 2 –ГРАНИТОВО , КЛ/ВЛ КНЯЖЕВО, п/ст. Елхово.

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/