Четиридесет и трето заседание

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л
№ 43 

На четиридесет и третото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 31.08.2023 г. от 9:00 ч. в заседателната  зала на общината.  
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2022 г.     
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

496/43/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг; чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; чл.35 ал.1 и ал.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово:

 1. Приема отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2022 г., отчета за капиталовите разходи, отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг съгласно Приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7.1 и № 7.2.
 2. Одобрява представителни разходи на кмета на общината в размер на 1 500 лв.
 3. Одобрява разхода за издръжка на читалищата в общината в размер на 319 338 лв., в т.ч. държавна дейност 309 338 лв. и дофинансиране 10 000 лв.
 4. Одобрява разхода за в-к “Елховска дума” в размер на 5 574 лв.
 5. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на 10 567 лв.
 6. Одобрява разхода за субсидии на нефинансови предприятия в размер на 37 201 лв. разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово на:

6.1. Сдружение „ОФК – Елхово” – 15 695 лв.

6.2. Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” – 3 070 лв.

6.3. Сдружение „Спортен клуб по борба Ст. Караджа” – 11 769 лв.

6.4. Ученически спортен клуб – 3 979 лв.

6.5. Сдружение „Елхово рейсинг клуб“ – 2 688 лв.

 1. Одобрява разхода за субсидия на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 68 500 лв., в т.ч. за закупуване на лекарства 64 000 лв. и за подмяна радиатори 4 500 лв.
 2. Одобрява разхода за субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на „Медицински център №1-Елхово“ЕООД в размер на 25 000 лв. за изпълнение на противоепидемичните мерки свързани с COVID-19, финансирана със средства по ПМС №326/2021 г.
 3. Одобрява разхода за помощи и награди по решения на Общински съвет в размер на 4 980 лв.
 4. Одобрява разхода за помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 2 000 лв.
 5. Одобрява разхода за помощи за погребения в общ размер на 16 604 лв., в т.ч.

11.1. за регистрирани в службите за социално подпомагане лица с ТЕЛК решение – 3 040 лв.

11.2. за починали с постоянен адрес в община Елхово – 6 088 лв.

11.3. за починали от COVID-19 жители, финансирани със средства по ПМС №326/2021 г.  – 7 476 лв.

 1. Одобрява разхода за стипендии в размер на 43 663 лв.
 2. Одобрява разхода за провеждане събори по села – за кметства, кметски наместничества и други населени места в размер на 6 500 лв., в т.ч. 500 лв. от дарения.
 3. Одобрява разхода извършен от преходен остатък от средства по ПМС 326/2021 г. в размер на 327 724 лв., както следва:

14.1. Ехографски апарат с трансдюсери за изследване на коремни органи, щитовидна жлеза, сърце, бял дроб, репродуктивни органи – 33 420лв.

14.2. Автоматична система за обратна осмоза – 59 999 лв.

14.3. Осигуряване достъп на специализирани автомобили до здравни услуги  по улици, гр.Елхово – 110 275 лв.

14.4. Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 – 80 111лв.

14.5. Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии – 11 443 лв.

14.6. Субсидия за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД – 25 000 лв.

14.7. Помощи погребение на починали от COVID-19 жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 300 лв.  – 7 476 лв.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

497/43/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.23 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Постановление  № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023  г., Решение на Министерски съвет № 337 от 02.05.2023 г. за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет №280 от 05.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. , Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и взети решения на Общински съвет-гр.Елхово относно сборен бюджет на община Елхово за 2023 година, Общински съвет – гр.Елхово:

І. Приема сборния бюджет на община Елхово за 2023 г. както следва:

 1. По приходната част в размер на 26 979 276лв.  /съгласно Приложение № 1/

в т.ч. 1.1. Приходи с държавен характер в размер на                    14 983 374лв.

в т.ч. 1.1.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности                12 996 931лв.

1.1.2. Собствени приходи               20 029лв.

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от Европейския съюз                -40 609лв.

1.1.4. Преходен остатък  левова сметка                     2 007 023лв.

         1.2. Приходи с местен характер в размер на                    11 995 902лв.

в т.ч.  1.2.1. Данъчни приходи                    1 080 100лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                    5 131 530лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                    1 805 900лв.

1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                  141 100лв.

1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                  1 578 000лв.

1.2.6. Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ                 63 700лв.

1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз               -235 799лв.

1.2.8. Възмездна финансова помощ (нето)                -110 000лв.

1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз                 368 539лв.

1.2.10. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната                   -207 780лв.

1.2.11. Друго финансиране             69 096лв.

1.2.12. Преходен остатък              2 311 516лв.

 1. По разходната част в размер на             26 979 276лв. /съгласно Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2/
  /разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи/

в т.ч.  2.1. Държавни дейности в размер на            14 983 374лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи              470 036лв.

2.3. Местни дейности в размер на             11 525 866лв.

ІІ. Разпределя преходния остатък в лева размер на            4 318 539лв. /съгласно Приложение № 3/

ІІІ. Утвърждава  разпределение  на  сборния бюджет  на  общината  за  2023 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 2.2.

ІV. Утвърждава приходна част и разходна част съгласно чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси, в рамките на общинския бюджет, за кметствата и населените места с кметски наместници на територията  на община Елхово съгласно Приложение №2.3.  

V. Приема Актуализиран поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4, в т.ч.:

 1. Утвърждава разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 578 000 лв., както следва:

1.1. обект „Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“     – 740 648 лв.

1.2. обект „Основен ремонт ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Черно море“ – 284 129 лв.

1.3. обект „Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от  ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“ – 200 200 лв.

1.4. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90“– 140 653 лв.

1.5. обект „Основен ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.“Славянска“ –   59 244 лв.

1.6. обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово“ –   153 126 лв.

         2. Утвърждава разчети за разходи, финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси в размер на 2 864 178 лв., в т.ч. преходен остатък 71 551 лв. съгласно Приложение № 7, от които:

–  за капиталови разходи  391 874 лв., както следва:

         2.1. обект „Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90“– 45 000 лв.

2.2. обект „Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226“ –  205 000 лв.

2.3. обект „Основен ремонт ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289“–105 000 лв.

2.4. обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово“ – 36 874 лв.

3. Променя свое решение № 473/41/2 по Протокол №41/22.06.2023 г. за утвърждаване разпределение на постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 302 000 лв., както следва:

 т.2. капиталови разходи – основен ремонт улична мрежа гр.Елхово – било 520 648 лв., става 391 874 лв., в т.ч.:

т.2.4. обект „Основен ремонт пътно платно ул.“Белград“ в участъка от ул.„Трети март“ до ул.“Търговска“  –  било 165 648 лв., става 0 лв.;

утвърждава т.2.4. с нов обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр.Елхово“ – било 0 лв., става 36 874 лв.

 т.4. текущ ремонт улична мрежа в населените места на община Елхово – било 1 590 112 лв., става 1 668 886 лв.

Добавя нова т.5 текущ ремонт гробищен парк, гр.Елхово – алеи – било 0 лв., става 50 000 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено.

VІ. 1.Утвърждава промяна във финансирането на числеността на персонала, зает в дейност „Общинска администрация“, считано от 01.05.2023 г., както следва:

Структура Държавно финансиране Дофинансиране Всичко:
било става било става било става
  Всичко щатна численост в т.ч. 55,5 58,5 26,5 23,5 82 82
1. ОТДЕЛ „Административно информационно обслужване“ 5 8 8 5 13 13

2.Задължава кмета на община Елходо да отрази направените промени в Устройствения правилник и длъжностното щатно разписание.

VІІ. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати през 2023 г. /без звената от системата на народната просвета и култура, които  прилагат делегирани бюджети/ съгласно Приложение № 2.1.

VІІІ. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

 1. За социално-битово и културно обслужване на персонала, определени в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на заетите лица, назначени по трудови правоотношения съгласно чл.36, ал.2 от ПМС№108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
 2. За членски внос в неправителствени организации – 11 000лв.
 3. За представителни разходи на кмета на община Елхово съгласно чл.94, ал.1 от ЗДБРБ за 2023 г. – 5 000лв.
 4. За помощи по решение на Общински съвет – 12 000лв.
 5. За помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми –  10 000лв.
 6. За помощи за погребение съгласно решение №449/32/2 по Протокол №39/27.04.2023 г. на Общински съвет-гр.Елхово – 17 000лв.

        В т.ч. 6.1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения определени съгласно Приложение № 8 – 5 000лв.

         6.2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50лв. при представяне на разходооправдателни документи – 12 000лв.

 1. За изплащане транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно, както следва:

7.1. за заетите във функция „Социално осигряване, подпомагане и грижи” съгласно Приложение № 6 в размер на 100% съгласно чл.35, ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., като упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата;

7.2. за заетите във функция „Образование” в съответствие с Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. За финансиране на вестник „Елховска дума” –  6 000лв.
 2. Утвърждава субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово в размер на 100 000 лв., в т.ч.:
  9.1. На основание чл.100, ал.2, т.4 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за финансово оздравяване на лечебното заведение – 60 000 лв. в т.ч. за закупуване на лекарства – 60 000 лв.
  9.2. На основание чл.100, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи – 20 000 лв. в т.ч. за закупуване на ДМА по предложение на управителя – 20 000 лв.
  9.3. На основание чл.100, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение – 20 000 лв. в т.ч. за вътрешно измазване на помещения – 20 000 лв.

Задължава МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово да представи отчетни документи за извършените разходи.

 1. На основание чл.96, т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за текуща дейност на „Медицински център №1-Елхово”ЕООД, в размер на 25 000 лв. Задължава „Медицински център №1-Елхово“ЕООД да представи отчетни документи за извършените разходи.
 2. На основание чл.6, чл.123 и чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта съгласно решение №431/38/3 по Протокол №38/23.03.2023 г. на Общински съвет-гр.Елхово, утвърждава субсидия за финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на общината – 40 000лв.
 3. Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово – 15 000лв.

Средствата се предоставят на читалищата на база приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени индивидуални договори с кмета на общината.

 1. За събори по села – за кметства, кметски наместничества и други населени места съгласно решение №450/39/3 по Протокол №39/27.04.2023 г. на Общински съвет-гр.Елхово – по 700лв.
 2. Утвърждава разпределение на преходен остатък от средства по ПМС 326/2021 г. в размер на 28 316 лв., както следва:

14.1. Закупуване на ехокардиограф за „Медицински център №1-Елхово“ЕООД – 21 360 лв.

14.2. Изграждане зона за отдих в ПИ с идент.27382.500.9529 – 901 лв.

14.3. Разходи за издръжка – 6 055 лв.

 1. На основание чл.20, т.4 от Закона за публичните финанси във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи забранява изплащането на дневни командировъчни разходи в населени места до 50км. от гр.Елхово на общинска администрация и звената към нея.

VІІІ. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 5.

ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. съгласно Приложение № 9.

Х. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Елхово в съотвествие с разпоредбите на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 10.

ХІ. На основание чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси определя максимален размер на плащанията по общинския дълг през 2023 г. в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината – до 660 595 лв.

ХІІ. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІІІ. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІV. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 300 000 лв.

ХV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставя на Местна инициативна група Елхово-Болярово по приходен §72/01 Възмездна финансова помощ в размер на 60 000 лв. Средствата са за обезпечаване дейността и ще бъдат предоставени след писмени заявки.

ХVІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната съгласно решение №432/38/4 по Протокол №38/23.03.2023 г. на Общински съвет-гр.Елхово предоставя на НЧ“Съгласие-1928г.“, с.Гранитово по приходен §72/01 Възмездна финансова помощ в размер на 26 925 лв. за изпълнение на проект „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ“Съгласие-1928“, с.Гранитово“.

ХVІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната съгласно решение №413/36/5 по Протокол №36/26.01.2023 г. на Общински съвет-гр.Елхово предоставя на Сдружения на собствениците по приходен §72/01 Възмездна финансова помощ в размер на 100 000 лв. за изготвяне на обследване за енергийна ефективност.

ХVІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по изпълнявани проекти по оперативни програми, както следва:

ОП „Развитие на човешките ресурси“               –             30 000лв.

Програма за развитие на селските райони         –           599 757лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на  балансово плащане по проекта.

ХІХ. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета за извършване на компенсирани промени:

 1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ХХ. Възлага на кмета на общината:

Да определи със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

Да разпредели одобрените средства по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечният план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.

Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения в съотвествие с волята на дарителя.

ХХІ. Упълномощава кмета:

 1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ХХІІ. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 11.

ХХІІІ. На основание чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета да организира изпълнението на общинския бюджет и да разработи и представи бюджета в срок до един месец след приемането в Министерство на финансите и Сметна палата.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

498/43/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

 1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства в община Елхово, считано от 1 май 2023 г., както следва:

с.Бояново                          –        1 460,00 лв.

с.Лесово                            –        1 460,00 лв.

с.Гранитово                      –        1 460,00 лв.

с.Изгрев                            –        1 460,00 лв.

с.М.Манастир                   –        1 460,00 лв.

с.Пчела                             –        1 460,00 лв.

с.Маломирово                   –        1 460,00 лв.

 1. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

499/43/4/ Общински съвет – Елхово 

1.На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет – Елхово приема Наредба за допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово.

2.На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

3.На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да обнародва Наредбата във вестник „Елховска дума“ и да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

4.На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово възлага на кмета на Община Елхово да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

500/43/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 1. Съгласува започването на процедура за възлагане на превозите по маршрутни разписания по автобусна линия Елхово – Лесово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.40 ч., 12.15 ч. и 17.40 ч.; автобусна линия Елхово – Вълча Поляна с часове на тръгване от Автогара Елхово – 08.00 ч. и 12.15 ч.; автобусна линия Елхово – Малък Манастир с час на тръгване от Автогара Елхово – 08.10 ч.; автобусна линия Елхово – Изгрев– Пчела – Малък Манастир с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.30 ч., 13.30 ч. и 17.30 ч.; автобусна линия Елхово – Гробищен парк с час на тръгване от Автогара Елхово – 08.30 ч.; автобусна линия Елхово – Болницата с час на тръгване от Автогара Елхово – 07.00 ч.; автобусна линия Елхово – Кирилово – Бояново с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.10 ч. и 12.45 ч.; автобусна линия Елхово – Бояново – Жребино – Стройно – Борисово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.10 ч.; автобусна линия Елхово – Кирилово – Бояново – Жребино – Стройно – Борисово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 12.45 ч. и 16.00 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Славейково – Лалково – Голям Дервент – Раздел – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Раздел – Голям Дервент – Лалково – Славейково – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 14.00 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Славейково – Лалково – Голям Дервент – Раздел – Маломирово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.00 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Раздел – Голям Дервент – Лалково – Славейково – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 16.00 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Славейково– Лалково – Раздел – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч.; автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Раздел – Лалково – Славейково – Маломирово с час на тръгване от Автогара Елхово – 14.00 ч. и автобусна линия Елхово – Трънково с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.25 ч. и 16.45 ч., част от утвърдената Общинска транспортна схема.
 2. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Елхово по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за срок от 60 (шестдесет) месеца, както следва:
  • автобусна линия Елхово – Лесово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.40 ч., 12.15 ч. и 17.40 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Вълча Поляна с часове на тръгване от Автогара Елхово – 08.00 ч. и 12.15 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Малък Манастир с час на тръгване от Автогара Елхово – 08.10 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Изгрев– Пчела – Малък Манастир с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.30 ч., 13.30 ч. и 17.30 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Гробищен парк с час на тръгване от Автогара Елхово – 08.30 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Болницата с час на тръгване от Автогара Елхово – 07.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Кирилово – Бояново с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.10 ч. и 12.45 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Бояново – Жребино – Стройно – Борисово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.10 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Кирилово – Бояново – Жребино – Стройно – Борисово с часове на тръгване от Автогара Елхово – 12.45 ч. и 16.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Славейково – Лалково – Голям Дервент – Раздел – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Раздел – Голям Дервент – Лалково – Славейково – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 14.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Славейково – Лалково – Голям Дервент – Раздел – Маломирово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Раздел – Голям Дервент – Лалково – Славейково – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 16.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Славейково– Лалково – Раздел – Маломирово – Елхово с час на тръгване от Автогара Елхово – 06.50 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Маломирово – Чернозем – Раздел – Лалково – Славейково – Маломирово с час на тръгване от Автогара Елхово- 14.00 ч.;
  • автобусна линия Елхово – Трънково с часове на тръгване от Автогара Елхово – 06.25 ч. и 16.45 ч.
 3. Кметът на Община Елхово да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки, нейното провеждане и сключване на договор.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0003 от 29.03.2023г. и авансово плащане на разходи за ДДС, във връзка с реализацията на проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 501/43/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор № BG06RDNP001-19.604-0003 от 29.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“, сключен между  Община Елхово, Местна инициативна група Елхово-Болярово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,

Общински съвет:

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  208 101,85 лв. (двеста и осем хиляди сто и един лева и осемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане (173 418,21 лв.) и 100 % от заявения размер на разходите за ДДС ( 34 683,64 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.604-0003 от 29.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“, сключен между  Община Елхово, Местна инициативна група Елхово-Болярово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 2. Възлага на кмета на община Елхово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и искане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0003 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет  Елхово, проведено на 31.08.2023 г. ,  Протокол № 43 , т. 6  от дневния ред по доклад № 6 / 31.08.2023 г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 17 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0,  и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0004 от 06.04.2023г. и авансово плащане на разходи за ДДС, във връзка с реализацията на проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 502/43/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор № BG06RDNP001-19.604-0004 от 06.04.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“, сключен между  Община Елхово, Местна инициативна група Елхово-Болярово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,

Общински съвет:

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  176 959,02 лв. (сто седемдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и девет лева и две стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане (147 465,85 лв.) и 100 % от заявения размер на разходите за ДДС ( 29 493,17 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.604-0004 от 06.04.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“, сключен между  Община Елхово, Местна инициативна група Елхово-Болярово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 2. Възлага на кмета на община Елхово да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и искане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0004 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет  Елхово , проведено на 31.08.2023 г. ,  Протокол № 43 , т. 7  от дневния ред по доклад № 7 / 31.08.2023 г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 17 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0,  и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 503/43/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. Дава съгласие Община Елхово, да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на  Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 с проект „Подобряване и развитие на здравните услуги за деца в община Елхово“
 2. Дава съгласие Община Бургас да бъде Водещ партньор.
 3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Елхово да го подпише.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9 кв.м.ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна сграда със ЗП 344 кв.м., находяща се в гр. Елхово на ул.”Цар Калоян” № 13 с идент. 27382.500.1391.1 за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

504/43/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем”, бъде допълнена следната позиция № 7. „Част от имот – публична общинска собственост с площ от 12,9/344 кв.м. ид.части от втори етаж на триетажна административна сграда, находяща се в град Елхово, ул. „Цар Калоян„ № 13.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв.м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г., цялата със застроена площ 344 кв.м., предназначение: административна, делова сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1391, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.1394; ПИ 27382.500.1393; ПИ 27382.500.1392; ПИ 27382.500.1390 и ПИ 27382.500.7090 за срок от 10/десет/години с месечен наем в размер на 62,22 лв. /шестдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без включено ДДС, определен на база т.1 от Приложение № 2 на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

10 .ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на общински недвижим имот находящ се в гр. Елхово, ж.к. „Изгрев”, бл. 14, вх.Б, ет. 1, ап. 13, съгласно чл. 23, ал. 1, т.3 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

505/43/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 23, ал. 1, т. 3 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Елхово разрешава продажбата на общински недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.2672.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота : гр. Елхово, жк „Изгрев“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 13, самостоятелния обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 27382.500.2672.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2672, предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта : 1, площ по документ : 83,45 кв. м., прилежащи части : мазе № 1 с площ 10,93 кв. м., 3,59 % ид. ч. от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект на същия етаж : 27382.500.2672.1.14 и 27382.500.2672.1.3, под обекта : няма, над обекта : 27382.500.2672.1.15 и със съответното право на строеж на наемателката Щилияна Михайлова Пашова от гр. Елхово настанена в жилището по административен ред.
 2. Упълномощава кмета на общината да възложи на независим оценител изготвяне на пазарна оценка на недвижимия имот.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали паваж втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 506/43/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1 т. 1 и чл. 36, ал. 1 и 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на вещи частна общинска собственост – строителни материали 940,780 т средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 36, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово приема пазарната цена за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба за 1 тон – 120,00 лв. без ДДС, като ангажимент на купувача е отделянето на паветата от депото, натоварването, претеглянето и изнасянето им.
 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за провеждане на търг и определяне на купувач.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 2 на Районен съд – Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

507/43/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” бъде допълнена позиция № 3. Учредяване право на ползване върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.2590.1.5 по КККР на гр. Елхово.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл. 65 и чл. 84а от Закона за съдебната власт и чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         стая със застроена площ 29,07/248,12 кв. м. ид. ч. на трети етаж от триетажна масивна административна сграда представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.2590.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и последно изменение от 07.06.2012 г., намиращ се в сграда с идентификатор 27382.500.2590.1 с предназначение – административна, делова сграда построена през 1966 г. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2590, с адрес гр. Елхово на ул. Търговска № 2, ет. 3, предназначението на самостоятелния обект е за офис, брой нива на обекта : 1, целия с площ 248,12 кв. м., съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – няма, под обекта – 27382.500.2590.1.4 и над обекта – няма, на Районен съд – Елхово, за създаване и ползване като съдебен център по медиация.

 1. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по СПОД

ОбС РЕШИ:

508/43/13/ Общински съвет – Елхово:

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ за постигнати високи резултати Общински съвет–Елхово награждава:

 1. Диан Ангелов Гинчев ІХ-а клас, ПГ”К. Охридски” гр.Елхово – 300.00 лв.

       2. Димитър Антонов Маджаров ІХ-а клас, ПГ”К.Охридски” гр.Елхово  – 300.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, във връзка с раздел І, т.1.1.4 от Критериите за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Желязко Иванов Лазаров – 1000.00 лв.

IІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Пенка Вълчева Михова, с. Изгрев – 300.00 лв.
 2. Георги Рангелов Рангелов, гр. Елхово – 300.00 лв.
 3. Галя Иванова Димитрова, с. Гранитово – 300.00 лв.
 4. Яна Христова Петрова, с. Г.Дервент – 300.00 лв.
 5. Анка Иванова Маркова, с. Трънково – 100.00 лв.
 6. Димитър Стойчев Кючуков, гр. Елхово – 500.00 лв.
 7. Михаил Илиев Илиев, гр. Елхово – 500.00 лв.
 8. Ирина Вълкова Коева, гр. Елхово – 500.00 лв.
 9. Иван Митков Иванов, с. Трънково – 300.00 лв.
 10. Иван Матев Матев, с. Изгрев – 300.00 лв.
 11. Пламен Тодоров Андреев, гр. Елхово – 300.00 лв.
 12. Стояна Велева Димова, гр.Елхово – 500.00 лв.
 13. Сийка Димитрова Димитрова, гр.Елхово – 150.00 лв.
 14. Общински клуб на хората с увреждания – 400.00 лв. чрез председателя Виолета Ангелова

IV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Ангел Димитров Димитров, гр. Елхово

      2. Яна Петрова Йонкова, гр. Елхово

 1. Живко Стойчев Добрев, гр. Елхово

     4. Марийка Михалева Динева, с. М.манастир

 1. Катя Илиева Иванова, гр.Елхово
 2. Недка Иванова Йорданова, гр. Елхово

 V.1. На основание чл.34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл.24, ал.1, т.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава да бъдат дарени керемиди – втора употреба на Желязко Иванов Лазаров.

V.2. Упълномощава кмета да сключи договор за дарение.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 480/1480 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1480 кв.м съставляващо част от поземлен имот № 119 по Застроителния и регулационен план на с. Маломирово отреден за поземлен имот VІІІ-за КОО в кв. 20 по Застроителния и регулационен план на с. Маломирово заедно с построената в имота постройка на допълващо застрояване на съсобственичката Гинка Янчева Петрова.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

509/43/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2023 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена следната позиция № 28. „480/1480 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо ПИ 119 кв. 20 по плана на с. Маломирово заедно с постройка на допълващо застрояване със ЗП 48,50 кв. м.“
 2. 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 480/1480 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 480 кв. м., съставляващо поземлен имот № 119, за който е отреден урегулиран поземлен имот VІІІ-за КОО в кв. 20 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 1988 г. при граници на целия имот на север – ПИ 118, на изток – ПИ 121, на юг – ПИ 120 и на запад – улица с о. т. 90 – 91, заедно с построената през 1940 г. в имота масивна постройка на допълващо застрояване на един етаж със застроена площ 48,50 кв. м. на съсобственичката Гинка Янчева Петрова, като наследничка на Янчо Петров Петров и Ивана Атанасова Петрова собственичка на 1000/1480 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 480 кв. м. съставляващо поземлен имот ІІІ-148 в кв. 39 по план на с. Маломирово одобрен 1925 г. и идентичен съгласно Служебна бележка на отдел „ТСУС“ с поземлен имот 119 в кв. 20 по плана на същото село одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 1988 г., заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда, гараж и навес, съгласно нотариален акт № 173, том І, дело № 388/1974 г.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители изготвяне на пазарна оценка на общинския имот.

Вярно,
Мария Петрова                                                         Николай Тончев
Гл. специалист ОбС                                                Председател на ОбС /П/