Четиридесет и четвърто заседание

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л
№ 44 

На четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 21.09.2023 г. от 9:00 ч. в заседателната  зала на общината.  
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  14.

………………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

510/44/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2023 година, както следва:

 

 

Наименование на обекта

Стойност

В т.ч. по източници на финансиране
Целева субсидия Собств. средства/ Трансфери Външни изт-ци
І. Функция „Общи държавни служби“        
1.Дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“        
§52/00 Придобиване на ДМА        
Закупуване на компютърни конфигурации – 4 броя Било 0

Става

4 272

  Било 0

Става

4 272

 
Закупуване на климатик – 1 брой Било 0

Става

2 100

  Било 0

Става

2 100

 
…………………………………………………………… ……………… …………….. …………….. ……………….
V. Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”        
2. Дейност „Водоснабдяване и канализация”        
§52/00 Придобиване на ДМА        
…………………………………………………………… ……………… …………….. …………….. ……………….
Реконструкция на водопровод по ул.“Морава“ /ПИ с идент.27382.500.7121/ от ул.“Стара планина“ до ул.“Камчия“ – (о.т.40 – о.т.42а – о.т.26 ) и ул.“Булаир“ от ул.“Морава“ до ул.“Царибродска“, гр.Елхово

 

Било 0

Става

4 200

  Било 0

Става

4 200

 
3. Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“        
§51/00 Основен ремонт на ДМА        
Основен ремонт ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Марица“ до ул.“Чаталджа“ от о.т.94 до о.т.90 Било

185 671

Става

185 675

Било

 140 653

Става

140 653

Било

45 018

Става

45 022

 
…………………………………………………………… ……………… …………….. …………….. ……………….
VІ. Функция “Икономически дейности и услуги”        
3. Дейност “Други дейности по икономиката”        
§53/00 Придобиване на НДА        
Разработване програми и проекти Било

34 195

Става

29 995

  Било

34 195

Става

29 995

 
…………………………………………………………… ……………… …………….. …………….. ……………….
Всичко капиталови разходи: Било

7 864 852

Става

7 871 228

Било

1 578 000

Става

1 578 000

Било

2 024 173

Става 2 030 549

Било

4 262 679 Става

4 262 679

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства  във връзка с предстоящите на 29.10.2023 г. избори.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:

511/44/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.42 ал.6 и ал.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Елхово  г-жа Пепа Петрова Кючукова, за срок от 27.10.2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

         2.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващия длъжността кмет на община да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 363/32/1/ на ОбС от 25.08.2022 г.

         3.На основание чл.42 ал.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

– Стоянка Калева Маринова – за кметство с.Бояново,

– Янка Костова Петрова – за кметство с.Малък Манастир,

– Мирослава Борисова Тонева – за кметство с.Лесово,

– Кръстина Христова Желязкова – за кметство с.Гранитово,

– Галя Ангелова Петева – за кметство с.Маломирово,

– Георги Димов Дучев – за кметство с.Изгрев,

– Тодорка Стефанова Иванова – за кметство с.Пчела.

         4.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващите длъжността  кметове на кметства в с.Бояново, с.Гранитово, с.Лесово, с.Маломирово, с.Малък Манастир, с.Пчела и с.Изгрев да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 497/43/2/ на ОбС от 31.08.2023 г.

         Решенията по т.3 и т.4 влизат в сила след регистрацията  на настоящите  кметовете на кметства с.Бояново, с.Лесово, с.Гранитово, с.Малък Манастир,  с.Маломирово, с. Изгрев, с. Пчела в ОИК-Елхово  и излизането им  в неплатен служебен или платен годишен отпуск.                                                                            

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:

512/44/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1 и т.23, във  връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в съответствие с покана BG- RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост:

 1. Дава съгласие община Елхово да участва като партньор в предложението на Профилирана Гимназия „Свети Климент Охридски“ град Елхово за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ към Механизма за възстановяване и устойчивост.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол, избрана с Решение № 437/38/9/ от Протокол № 38/23.03.2023 г.на Общински свет – Елхово

ВНОСИТЕЛ: Йовка Иванова – председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели 

ОбС РЕШИ:

513/44/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Елхово, определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ямбол, да изберат за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 – 2027 г., следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. 1. Димитър Иванов Районен съд – Елхово
 2. Николай Димитров Районен съд – Елхово
 3. Жана Юзбашиева Районен съд – Елхово
 4. Йорданка Иванова Районен съд – Елхово
 5. Златка Сотирова Районен съд – Елхово
 6. Георги Добрев Районен съд – Елхово
 7. Жана Георгиева Районен съд – Елхово
 8. Златка Иванова Районен съд – Елхово
 9. Стоянка Бургасчиева Районен съд – Елхово
 10. Тинка Атанасова Районен съд – Елхово
 11. Илиян Георгиев Районен съд – Елхово
 12. Руска Донева Районен съд – Елхово
 13. Мара Добрева Районен съд – Елхово
 14. Тодорка Карагьозова Районен съд – Елхово
 15. Виктория Иванова Окръжен съд – Ямбол
 16. Георги Попов Окръжен съд – Ямбол                                 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

514/44/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.1114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР е от 14.08.2023 г., адрес на поземления имот – гр. Елхово, ул. Д-р Пирогов № 15, с площ 524 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 1114, кв. 51, парцел ІХ, при граници – поземлени имоти с идентификатор №№ 27382.500.2376, 27382.500.7127, 27382.500.1122, 27382.500.1118, на стойност  14 000,00 лв. без ДДС.

 1. Възлага на кмета на общината да издаде заповеди и сключи договорите за покупко-продажба.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово и ПУП-ПУР / план за улична регулация по ПРЗ на с.Лесово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:

515/44/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово,   община Елхово
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП-план за  регулация на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово,   община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по СПОД 

ОбС РЕШИ:

516/44/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Цветелина Атанасова, гр. Елхово – 150.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Златка Илиева, гр.Елхово
 2. Дафина Боянова, гр. Елхово
 3. Тонка Кючукова, с. Бояново

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне в управление на недвижим имот – публична общинска собственост представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.157.2.4 по Кадастралната карта на гр.Елхово с предназначение за здравни и социални услуги на Националната здравноосигурителна каса.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

517/44/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава да се предостави безвъзмездно за управление следния недвижим имот публична общинска собственост представляващ :

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.157.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и заповед № КД-14-28-123/25.04.2013 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, със застроена площ 33,80 кв. м. с предназначение за здравни и социални услуги, находящ се на първи етаж в сграда № 2 с идентификатор 27382.500.157.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.157, при граници : на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.157.2.1, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.157.2.1, за срок от 5 години на Националната здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Ямбол на територията на община Елхово.

 1. На основание чл. 13, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договора .

Вярно,

Мария Петрова                                                         Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/