ЗАПОВЕД № РД – 721/ 13.10.2023 г. за откриване на процедура запубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв. м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово

З А П О В Е Д
№ РД – 721/ 13.10.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решение на Общински съвет – Елхово № 504/43/9/ взето с Протокол № 43 от 31.08.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:      

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв. м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г., цялата със застроена площ 344 кв.м., предназначение: административна, делова сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1391, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.1394; ПИ 27382.500.1393; ПИ 27382.500.1392; ПИ 27382.500.1390 и ПИ 27382.500.7090 за срок от 10 /десет/ години с месечен наем в размер на 62,22 лв. /шестдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без включено ДДС и депозит в размер на 746.64 лв. /седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/.

 Дължимите плащания се извършват на касата в Центъра за административно обслужване при община Елхово или по банков път в посочените сметки:

– За депозит за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG68STSA93003346210388, в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF

– За такса за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, код на плащане 448090  в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF.

Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден от 17.10.2023 г. до 30.10.2023 г. от 08.00 часа до 12.00 часа.

Търгът да се проведе от комисия в състав:

 Председател: не се чете

  Членове: 1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:

  1. не се чете
  2. не се чете

Публичният търг да се проведе на 01.11.2023 г. от 10.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

Желаещите за участие в търга следва до 30.10.2023 г. до 17.00 часа да подадат в Центъра за административо обслужване при община Елхово следните документи:

I. За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в търга се подава от представляващия или упълномощен негов представител:    

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00 лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

II. За физически лица :

         1.Заявление – образец за участие в търга се подава от физическото лице или упълномощен от него представител :

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит.
  2. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.
  3. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.
  4. При липса на кандидати за участие в търга на 01.11.2023 г., да се проведе втори търг при същите условия на 08.11.2023 г. от 10.30 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 07.11.2023 г. до 17.00 часа.

Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в раздел „Търгове и конкурси“.

ПЕПА КЮЧУКОВА п /не се чете/
За кмет на община Елхово
Съгласно Заповед № РД-668/25.09.2023 г.

Тръжна документация

Заповед № РД – 841/ 07.11.2023 г. за спечелен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв.м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда