ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/2024г.

ЗАПОВЕД
№ РД – 726/ 16.10.2023 г.

 На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 103 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на зем. земи /ЗСПЗЗ/,  Решение №487/42/9/ на Об съвет Елхово, взето с протокол № 42 от 27.07.2023 г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

I. Съгласно  Решение №487/42/9/ на Об съвет Елхово, взето с протокол №42 от 27.07.2023 г.  откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за стопанската 2023/2024г. по землища, както следва:

  1.  
   

Землище

Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
Брой имоти Площ

дка

1 гр. Елхово 19 421.836
2 с. Изгрев 29 261.283
3 с. М. Манастир 101 601.003
4 с. Раздел 49 1422.558
5 с. Мелница 84 3287.914
6 с. Борисово 15 153.922
7 с. Славейково 8 355.581
8 с. Пчела 10 272.941
9 с. Г. Дервент 116 1968.71
10 с. В. Поляна                 10 265.507
11 с. Чернозем 28 450.742
12 с. Жребино 35 768.037
13 с. Лалково 27 526.318
14 с. Лесово 89 5246.762
15 с. Маломирово 21 176.242
16 с. Гранитово 41 802.653
17 с. Трънково 24 791.037
18 с. Бояново 30 92.475
19 с. Кирилово 84 1000.994
20 М. Кирилово 9 43.296
21 Добрич 26 787.174
  Общо: 855 19696.985

Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за пасища, мери и ливади-публична  общинска собственост неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината  и публикувани на сайта на община Елхово www.elhovo.bg в раздел търгове и конкурси.

Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

В търга могат да участвуват собственици на пасищни селскостопански животни, както и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе от комисия в състав:

 Председател: не се чете

Членове:  1.не се чете

      2.не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

  1.     не се чете

от 10,00ч. в залата на Община Елхово на 01.11.2023г.

 Желаещите да участват   в търга следва до 17.00часа на 31.10.2023г. да подадат в Центъра за административно обслужване при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

 1. Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово

-на гише №2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

2. Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

3. Приходна квитанция за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит   в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

4. Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

5. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

6. Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ, ако участника е собственик на пасищни селскостопански животни.

За физически лица:

 1. Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или  упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово.

-на гише №2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише №2 в ЦАО на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит   в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

3.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

          4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

          6.Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ, ако участника е собственик на пасищни селскостопански животни.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   08.11.2023г. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 07.11.2023г.

Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №2 в ЦАО на община Елхово

Заповедта да се доведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта  ще осъществявам лично.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в «Търгове и конкурси».

ПЕПА КЮЧУКОВА (п) не се чете
За кмет на община Елхово
(съгласно заповед № РД-668/25.09.2023 г.)

Тръжна документация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заповед № РД – 810/ 02.11.2023 г. за спечелен търг, проведен на 01.11.2023 г.