Проект на план-сметка за дейностите, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание  чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси, Община Елхово уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План сметки за дейностите по населени места от териториалния обхват на община Елхово, свързани с определяне на размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2024 г.

С оглед спазване на законо установеният срок за приемане на административен акт, предвиденият срок за обсъждане е 30 дни, считано от датата на публикуване.

Предложения, мнения и възражения по проекта могат да се входират в деловодството на Община Елхово или на e-mail: obshtina@elhovo.bg

Докладна записка за ТБО 2023

План-сметка 2024 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Анализ цена контейнер и кофа за града и селата за 2024 ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Размер ТБО 2024 ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

План-сметки за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци

Актуализирани от p.dimitrova на 06.12.2022 г.