Проект за дневен ред на заседание № 2 на ОбС-Елхово на 28 ноември 2023 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО г-н /г-жа/………………………….

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 2 /21.11.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 28.11.2023 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 2-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.ОБЯВЯВАНЕ предсрочното прекратяване правомощията на  Коста Андреев Илчев като общински съветник.
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА от новоизбран общински съветник.

2. Избор на заместник-председател на Общински съвет

3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендовкмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметовете на кметства  в община Елхово и определяне на индивидуалните им  месечни работни заплати.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендовкмет на община Елхово 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол и определяне на нов състав на комисията за подбор на съдебни заседатели.
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне  представител на Общински съвет – Елхово в  Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /
ВНОСИТЕЛ: Християн  Кускунов–председател на ОбС-Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет –Елхово в Областния съвет за развитие
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Елхово в Регионална асоциация на общините „Тракия”.
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов  – председател на ОбС-Елхово

10.РАЗНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово