ДОГОВОР ЗА НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст
  • Строително разрешение от отдел “СУ, ОС и ТСУ
  • Скица, изготвена от отдел “СУ, ОС и ТСУ

Такса: по базисни цени

Срок за изпълнение: 5 дни от представяне на документите